9 As 51/2013-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2013, č. j. 46 A 48/2012-187,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ), kterým tento soud s odkazem na ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), postoupil stěžovatelem podanou žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného k projednání Městskému soudu v Praze. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost, neboť v ní požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost i o ustanovení zástupce. V reakci na tuto žádost mu Nejvyšší správní soud formou výzvy ze dne 20. 5. 2013 zaslal formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, která byla stěžovateli doručena dne 27. 5. 2013. Na uvedenou výzvu stěžovatel reagoval podáním ze dne 27. 5. 2013 (č. l. 23-36 spisu NSS), k němuž přiložil zčásti vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, dále formulář daňového přiznání za rok 2012 a Čestné prohlášení k aktuální finanční situaci, v němž stěžovatel popsal svoji finanční situaci v roce 2013. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 6. 2013, č. j.-39, které si stěžovatel osobně převzal dne 25. 6. 2013, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků a zároveň zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce. Ve zmíněném usnesení ze dne 13. 6. 2013 Nejvyšší správní soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě pěti dní od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví. Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel reagoval podáním, v němž uvedl, že shora uvedená výzva je protiprávní a poplatek nezaplatil. Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy

České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč. Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Vzhledem k tomu, že stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, tížila jej povinnost zaplatit soudní poplatek, která však nebyla ani přes výzvu soudu splněna. Z tohoto důvodu nemohla být kasační stížnost projednána věcně a Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. O tomto následku nezaplacení soudního poplatku byl přitom stěžovatel poučen ve výzvě k jeho zaplacení. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu