9 As 50/2013-106

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S., proti žalovanému: blíže neoznačen, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2013, č. j. 3 Na 165/2012-506,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým bylo rozhodnuto o tom, že se Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová, advokátka se sídlem Muchova 9/223, Praha, která byla usnesením městského soudu ze dne 14. 11. 2012, č. j. 3 Na 165/2012-15, ustanovena k ochraně jeho práv, zprošťuje zastupování stěžovatele.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. Dospěl přitom k závěru, že stěžovatel již nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, které mu bylo přiznáno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2013, č. j. 3 Na 165/2012-16. Usnesením ze dne 18. 7. 2013, č. j.-90, Nejvyšší správní soud rozhodl o odejmutí osvobození od soudních poplatků a současně zamítl další žádost stěžovatele (ze dne 6. 6. 2013) o osvobození od soudního poplatku, jakož i návrh na ustanovení zástupce. Dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení předmětného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč a poučil stěžovatele o tom, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví. Uvedené usnesení stěžovatel osobně převzal dne 31. 7. 2013, na výzvu k zaplacení soudního poplatku však žádným způsobem nereagoval.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Vzhledem k tomu, že stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, tížila jej povinnost zaplatit soudní poplatek, která však nebyla ani přes výzvu soudu splněna. Z tohoto důvodu nemohla být kasační stížnost projednána věcně a Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a § 120 s. ř. s. O tomto následku nezaplacení soudního poplatku byl přitom stěžovatel poučen ve výzvě k jeho zaplacení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2013

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu