9 As 48/2010-80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: K. N. T., proti žalovanému: Celní ředitelství Brno, se sídlem Koliště 21, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 2. 2009, č. j. 751-3/2009-010100-21, ve věci pokuty za správní delikt, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 11. 2009, č. j. 31 Ca 78/2009-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství Brno (dále jen žalovaný ) ze dne 18. 2. 2009, č. j. 751-3/2009-010100-21. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Brno ze dne 2. 12. 2008, č. j. 10458-7/08-016200-021, kterým byla stěžovatelce uložena pokuta ve výši 20 000 Kč za spáchání správního deliktu porušením právní povinnosti stanovené v § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 11. 2. 2008.

Stěžovatelka předložila k podané kasační stížnosti plnou moc k zastoupení v řízení o kasační stížnosti udělenou dne 28. 1. 2008 Mgr. Marku Sedlákovi, advokátovi, se sídlem Příkop 8, Brno. Nejvyššímu správnímu soudu je však z úřední činnosti známo, že tomuto advokátovi je v současné době pozastavena advokátní činnost, následkem čehož není stěžovatelka nadále zastoupena pro řízení před Nejvyšším správním soudem. Zastoupení advokátem je však nezbytnou podmínkou řízení před Nejvyšším správním soudem podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ); to neplatí, měla-li by stěžovatelka, její zaměstnanec nebo člen, který za ni jedná nebo ji zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. To však případ stěžovatelky není.

Nepředložení plné moci advokáta tak v daném případě brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, a proto Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 4. 6. 2010, č. j.-63, ve smyslu § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzval, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc udělenou jinému advokátovi, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Zároveň stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li uvedená plná moc soudu předložena ve stanovené lhůtě, kasační stížnost bude ve smyslu § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Ze soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovatelce doručeno v úterý dne 8. 6. 2010. V usnesení stanovená 5 denní lhůta k doplnění kasační stížnosti o plnou moc k zastoupení v řízení před zdejším soudem připadla na neděli dne 13. 6. 2010, jelikož se však nejednalo o pracovní den, bylo posledním dnem lhůty ve smyslu § 40 odst. 3 s. ř. s. pondělí dne 14. 6. 2010. Z daného vyplývá, že stěžovatelka byla povinna předmětnou plnou moc doložit zdejšímu soudu nejpozději do pondělí 14. 6. 2010, přičemž by stačilo, kdyby byla ve smyslu § 40 odst. 4 s. ř. s. v poslední den lhůty předána soudu nebo jemu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předána orgánu, který by měl povinnost ji doručit. Stěžovatelka tak však neučinila a do dnešního dne zůstala nečinná.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v dané věci byly splněny zákonné podmínky podle § 37 odst. 5 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., a kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. června 2010

JUDr. Radan Malík předseda senátu