9 As 44/2015-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti usnesení žalovaného ze dne 20. 11. 2014, č. j. 62 A 96/2014-22, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, č. j. 29 A 20/2015-29,

takto:

I. Návrh žalobce ze dne 7. 4. 2015 s e z a m í t á .

II. Kasační stížnost s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2014, č. j. 62 A 96/2014-22, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2014, č. j. 16 Nc 434/2013-15, jímž bylo rozhodnuto, že soudkyně JUDr. Ilona Láníková není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 279/2011.

[2] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč a ani nedoložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, případně že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů; dále jen s. ř. s. ). Nejvyšší správní soud jej proto v usnesení ze dne 4. 3. 2015, č. j.-23, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení daného usnesení zaplatil soudní poplatek a dále aby buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo prokázal, že má potřebné vysokoškolské právnické vzdělání. Současně byl stěžovatel poučen o důsledcích nevyhovění takové výzvě.

[3] Zmíněné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 3. 2015 vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, neboť nebyl doručujícím orgánem zastižen. Stěžovatel na ně reagoval v přípise ze dne 13. 3. 2015, doručeném zdejšímu soudu téhož dne, ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[4] Nejvyšší správní soud poté usnesením ze dne 17. 3. 2015, č. j.-42, které bylo stěžovateli doručeno dne 30. 3. 2015, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku pro řízení o kasační stížnosti a zároveň zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce. Ve zmíněném usnesení ze dne 17. 3. 2015 Nejvyšší správní soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a dále aby buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl opětovně poučen o důsledcích nevyhovění uvedené výzvě.

[5] Na usnesení ze dne 17. 3. 2015, č. j.-42, stěžovatel reagoval návrhem ze dne 7. 4. 2015, kterým se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení a rozhodnutí. Namítl, že toto usnesení je zmatečné, neboť bylo rozhodováno tajně, dané usnesení nepatří do pravomoci senátu, nerozhodoval zákonný soudce, ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení, a bylo rozhodnuto v neprospěch stěžovatele zneužitím pravomoci.

[6] Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele ze dne 7. 4. 2015 zamítl, neboť proti usnesení ze dne 17. 3. 2015, č. j.-42, nelze podat opravný prostředek. Stěžovatelův návrh svým obsahem připomíná žalobu pro zmatečnost dle § 229 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tento opravný prostředek však nelze v soudním řízení správním uplatnit.

[7] Lze tedy shrnout, že stěžovatel byl vyzván, aby prokázal naplnění podmínek řízení stanovených v § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. aby předložil plnou moc pro advokáta či doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Výhrady, které ve svém návrhu ze dne 7. 4. 2015 proti této výzvě stěžovatel uplatnil, nebyly s to zpochybnit její řádnost. K vydání takové výzvy totiž není třeba jednání nařizovat, jelikož to se dle § 49 odst. 1 s. ř. s. nařizuje k projednání věci samé. Tím, že výzvu vydal senát, nemohl být stěžovatel nijak zkrácen na právech. Stěžovatel měl způsobilost být účastníkem řízení, jelikož taková způsobilost je vázána dle § 33 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. na způsobilost mít práva a povinnosti, kterou stěžovatel disponuje. V nynější věci byl respektován rozvrh práce a žádný z rozhodujících soudců vyloučen nebyl. Zdejší soud tak konstatuje, že stěžovatel byl řádně vyzván, aby předložil plnou moc pro advokáta či doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, přesto takové výzvě nevyhověl.

[8] Ve výzvě určená sedmidenní lhůta, jejíž počátek se odvíjí od jejího doručení, k němuž došlo dne 30. 3. 2015, marně uplynula v úterý 7. 4. 2015. I přes výzvu tak nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti, která proto byla dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu