9 As 43/2012-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: J. K., zast. Mgr. Michalem Mrzenou, advokátem se sídlem Palackého 15/715, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2008, č. j. MHMP-ZIV-387426/52/2008/B, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2012, č. j. 5 Ca 56/2009-34,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2008, č. j. MHMP-ZIV-387426/52/2008/B, ve věci pokuty za porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ).

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Stěžovatelka uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatila, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost, a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Kasační soud proto stěžovatelku prostřednictvím jejího zástupce usnesením ze dne 22. 2. 2012, č. j.-12, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě jednoho týdne od doručení předmětného usnesení s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení o kasační stížnosti zastaví; tato výzva byla zástupci stěžovatelky doručena dne 24. 2. 2012, což je vykázáno na č. l. 13 soudního spisu kasačního soudu. Stěžovatelka, resp. její zástupce však na zaslanou výzvu žádným způsobem nereagoval a požadovaný soudní poplatek nezaplatil, a to ani následně-po uplynutí stanovené týdenní lhůty.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci-i přes výše uvedenou výzvu-zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. března 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu