9 As 322/2017-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: L. Č., proti žalovanému: Městský úřad Ivančice, se sídlem Palackého náměstí 6, Ivančice, na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2017, č. j. 62 A 169/2017-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Soud v y z ý v á žalobce, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil soudu číslo účtu, na který má být vrácen zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost.

Odůvodnění:

[1] Advokát Mgr. Jaroslav Topol, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, podal v projednávané věci jménem žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost, kterou se domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla jako nedůvodná dle § 81 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s ), zamítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Ke kasační stížnosti však přiložil plnou moc jiného zástupce, který zastupoval stěžovatele v řízení před krajským soudem.

[2] Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele prostřednictvím zástupce Mgr. Topola usnesením ze dne 31. 10. 2017, č. j.-13, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc jím udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti (výrok II. uvedeného usnesení). Součástí usnesení bylo poučení, že pokud výzvě nevyhoví, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.]. Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 31. 10. 2017, přičemž na výrok II. výše uvedeného usnesení zástupce stěžovatele nijak nereagoval.

[3] Nejvyšší správní soud následně ve smyslu rozsudků ze dne 29. 9. 2011, č. j. 4 As 27/2011-37 a ze dne 30. 9. 2015, č. j. 2 As 181/2015 34, usnesením ze dne 15. 11. 2017, č. j.-19, vyzval přímo stěžovatele, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení předložil jím udělenou plnou moc advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Součástí usnesení bylo poučení, že pokud stěžovatel výzvě nevyhoví, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Usnesení bylo doručeno stěžovateli dne 16. 11. 2017. Konec lhůty připadl na 20. 11. 2017, stěžovatel však v soudem poskytnuté lhůtě na výzvu nereagoval.

[4] Lze tedy uzavřít, že stěžovatel výzvě soudu nevyhověl a neodstranil nedostatek podmínky řízení spočívající v doložení plné moci, která by prokazovala zmocnění advokáta k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[6] Podle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli. Lhůta k vrácení soudního poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 téhož zákona, dle kterého je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

[7] Výrokem IV. vyzývá soud stěžovatele, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil Nejvyššímu správnímu soudu číslo účtu, na které mu bude vrácen zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost. Nesdělí-li ho, bude poplatek vrácen stěžovateli na jeho adresu.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2017

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu