9 As 31/2013-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: Jablonecká energetická, a.s. (dříve Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ), se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, zast. Mgr. Lukášem Votrubou, advokátem se sídlem Moskevská 637/16, Liberec, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Společenství pro dům Boženy Němcové 8 a 10 v Jablonci nad Nisou, se sídlem Boženy Němcové 3658/8, Jablonec nad Nisou, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2011, č. j. OÚPSŘ 347/2011-330-rozh., v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 28. 2. 2013, č. j. 59 A 18/2012-69,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žalobkyni s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která jí bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se včas podanou kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2011, č. j. OÚPSŘ 347/2011-330-rozh. Tímto rozhodnutím bylo žalovaným zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, stavebního úřadu, ze dne 15. 9. 2011, sp. zn. 1350//2011/SÚ/Za, č. j. 88005/2011 (dále jen prvostupňové rozhodnutí ). Prvostupňovým rozhodnutím bylo podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydáno stavební povolení na stavbu-změna stavby bytového domu č. p. 3658 a 3659 (stavební úpravy pro změnu vytápění stávajícího bytového domu v ul. B. Němcové 8 a 10, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, na pozemku parc. č. 518/17 v k. ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, spočívající ve vybudování plynové kotelny).

Podáním ze dne 20. 9. 2013, označeným jako Zpětvzetí kasační stížnosti , které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 9. 2013, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost výslovně zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč žalobkyni, a to k rukám jejího právního zástupce Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osobě zúčastněné na řízení nevznikly žádné náklady ve smyslu ustanovení § 60 odst. 5 s. ř. s., náhrada nákladů řízení jí proto nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu