9 As 29/2008-242

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: V. P., proti žalovanému: Magistrát města Pardubice, se sídlem nám. Republiky 12, Pardubice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2007, č. j. MmP 54430/2007, o uložení pořádkové pokuty, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 3. 4. 2008, č. j. 52 Ca 1/2008-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2007, č. j. MmP 54430/2007. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice V ze dne 19. 10. 2007, č. j. 794/2007/PAF/Po, o uložení pořádkové pokuty.

Stěžovatel spojil kasační stížnost s návrhem na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Tento jeho návrh byl usnesením krajského soudu ze dne 27. 6. 2008, č. j. 52 Ca 1/2008-78, zamítnut. Stěžovatel proti zamítavému usnesení podal kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 31. 10. 2008, č. j. 9 As 82/2008-218, rovněž zamítl.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2009, č. j.-239, byl stěžovatel vyzván, aby do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou jemu zvolenému advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Usnesení obsahovalo také poučení o tom, že nebude-li uvedená plná moc soudu ve stanovené lhůtě předložena, bude kasační stížnost odmítnuta. Písemné vyhotovení tohoto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne

25. 3. 2009, kdy si jej stěžovatel osobně převzal. Lhůta pro předložení plné moci uplynula dne 4. 4. 2009. Jelikož tento den připadl na sobotu, bylo v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) posledním dnem k včasnému předložení plné moci pondělí 6. 4. 2009. Stanovená lhůta však uplynula marně, stěžovatel plnou moc nepředložil, na výzvu soudu nijak nereagoval.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupen není. Nezastoupení advokátem přitom brání projednání kasační stížnosti. Jde o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2009

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu