9 As 28/2010-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: Ing. F. Š., proti žalovanému: Městský úřad Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 19, Uherské Hradiště, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 9. 2007, zn. SO/64668/07/17086/ 2007/Do/E 115, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) J. Š., 2) J. K., 3) L. N., 4) P. N., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2009, č. j. 31 Ca 162/2008-43,

ta kto :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 5. 2. 2010 brojí žalobce (dále jen ( stěžovatel ) proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 16. 12. 2009, č. j. 31 Ca 162/2008-43, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště ze dne 11. 9. 2007, zn. SO/64668/07/17086/2007/Do/E 115.

Před meritorním posouzením věci je Nejvyšší správní soud povinen zabývat se otázkou splnění zákonem stanovených podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Jednou z podmínek je i požadavek na podání kasační stížnosti ve stanovené lhůtě.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí s tím, že zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Počítání lhůty pro podání kasační stížnosti se řídí ustanovením § 40 s. ř. s., které stanoví, že lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který počátek lhůty určil.

Z předloženého spisu krajského soudu Nejvyšší správní soud ověřil, že napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20. 1. 2010. Součástí doručeného usnesení bylo poučení o možnosti podat proti němu ve lhůtě dvou týdnů od doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu.

Okamžikem doručení usnesení stěžovateli ve středu 20. 1. 2010 tak nastala zákonem předpokládaná skutečnost pro určení počátku lhůty ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. Konec lhůty počítané podle týdnů je dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. určen uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti byla s ohledem na výše uvedené středa 3. 2. 2010. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 5. 2. 2010, dva dny po zákonem stanovené lhůtě. Dle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s., věta poslední, nelze zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti prominout.

Dle stanoviska rozšířeného senátu kasačního soudu ze dne 22. 4 2004, č. j. 2 Ads 54/2003-78, není v případě, že je kasační stížnost podána opožděně, namístě odstraňovat její jiné vady či nedostatek právního zastoupení. Z toho důvodu v posuzovaném případě Nejvyšší správní soud neshledal nutnost vyzvat stěžovatele k předložení plné moci advokátu, či k prokázání, že stěžovatel, člen který za něj jedná nebo jej zastupuje má vysokoškolské právnické vzdělání, které je dle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, jak stanoví § 105 odst. 2 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti napadenému usnesení krajského soudu z výše uvedených důvodů podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, neboť byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení účastníků se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo byla-li žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. května 2010

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu