9 As 27/2010-94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: Ing. F. Š., proti žalovanému: Městský úřad Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 19, Uherské Hradiště, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2007, zn. SO/79997/07/20256/2007/Do/E 132, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) J. Še., 2) M. K., 3) J. Ku., 4) L. N., a 5) P. Na., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2009, č. j. 31 Ca 137/2008-83,

ta kto :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 5. 2. 2010 brojí žalobce (dále jen stěžovatel ) proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 16. 12. 2009, č. j. 31 Ca 137/2008-83, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště ze dne 12. 11. 2007, zn. SO/79997/07/20256/2007/Do/E 132.

Před meritorním posouzením věci se Nejvyšší správní soud zabývá otázkou splnění zákonem stanovených podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Jednou z podmínek je i požadavek na podání kasační stížnosti ve stanovené lhůtě.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí s tím, že zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Počítání lhůty pro podání kasační stížnosti se řídí ustanovením § 40 s. ř. s., které stanoví, že lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který počátek lhůty určil.

Z předloženého spisu krajského soudu Nejvyšší správní soud ověřil, že napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20. 1. 2010. Součástí doručeného usnesení bylo poučení o možnosti podat proti němu ve lhůtě dvou týdnů od doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu.

Okamžikem doručení usnesení stěžovateli ve středu 20. 1. 2010 tak nastala zákonem předpokládaná skutečnost pro určení počátku lhůty ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. Konec lhůty počítané podle týdnů je dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. určen uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti byla s ohledem na výše uvedené středa 3. 2. 2010. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 5. 2. 2010, tj. dva dny po zákonem stanovené lhůtě. Dle ustanovení § 106 odst. 2, věta třetí, s. ř. s., nelze zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti prominout.

Dle stanoviska rozšířeného senátu kasačního soudu ze dne 22. 4. 2004, č. j. 2 Ads 54/2003-78, není v případě, že je kasační stížnost podána opožděně, na místě odstraňovat její jiné vady či nedostatek právního zastoupení. Z toho důvodu v posuzovaném případě Nejvyšší správní soud neshledal nutnost vyzvat stěžovatele k předložení plné moci advokátu či k prokázání, že stěžovatel nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je dle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, jak stanoví § 105 odst. 2 s. ř. s. V souladu se zásadou ekonomie řízení nebyl stěžovatel též vyzýván ani k zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti napadenému usnesení krajského soudu z výše uvedených důvodů podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, neboť byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení účastníků se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo byla-li žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. května 2010

JUDr. Radan Malík předseda senátu