9 As 24/2013-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: Jablonecká energetická, a.s. (dříve Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ), se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, zast. Mgr. Lukášem Votrubou, advokátem se sídlem Moskevská 637/16, Liberec, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 11. 2011, č. j. OÚPSŘ 324/2011-rozh., za účasti osoby zúčastněné na řízení: Stavební bytové družstvo LIAZ, se sídlem Želivského 13, Jablonec nad Nisou, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 8. 2. 2013, č. j. 59 A 10/2012-78,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žalobkyni s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která jí bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se včas podanou kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 11. 2011, č. j. OÚPSŘ 324/2011-rozh. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Městského úřadu Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. 1083/2011/SÚ/Fu, č. j. 71871/2011, a toto rozhodnutí, kterým bylo vydáno stavební povolení na stavbu Stavební úpravy pro změnu vytápění staveb č. p. 4048, Josefa Hory 11, Jablonec nad Nisou a č. p. 4049, Josefa Hory 13, Jablonec nad Nisou , spočívající ve vybudování dvou plynových kotelen, potvrdil.

Podáním ze dne 20. 9. 2013, označeným jako Zpětvzetí kasační stížnosti , které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 9. 2013, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost výslovně zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč žalobkyni, a to k rukám jejího právního zástupce Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osobě zúčastněné na řízení nevznikly žádné náklady ve smyslu ustanovení § 60 odst. 5 s. ř. s., náhrada nákladů řízení jí proto nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

Mgr. Daniela Zemanová . předsedkyně senátu