9 As 21/2013-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, ve věci žaloby proti nečinnosti, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2013, č. j. 46 A 49/2012-139,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 5. 3. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 27. 2. 2013, kterou stěžovatel doručil Krajskému soudu v Praze (dále jen krajský soud ) téhož dne. Tato kasační stížnost směřovala proti shora označenému usnesení krajského soudu, kterým uvedený soud postoupil věc Městskému soudu v Praze.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku a navrhl, aby mu byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů. Vzhledem k tomu, že žádost o osvobození od soudních poplatků nebyla blíže rozvedena a neobsahovala konkrétní tvrzení o nedostatku finančních prostředků, což je jednou z podmínek pro přiznání tohoto osvobození, Nejvyšší správní soud zaslal stěžovateli formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci , s jehož pomocí mohl stěžovatel podrobně vylíčit svou finanční situaci a nedostatek prostředků. V přípisu ze dne 22. 3. 2013, č. j.-16, kterým byl zmíněný formulář stěžovateli zaslán, byl stěžovatel vyzván k jeho vyplnění ve lhůtě 7 dnů. Stěžovatel však na tuto výzvu nereagoval a konkrétní a individualizované tvrzení o nedostatečných prostředcích soudu nepředestřel, proto byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2013, č. j.-33, zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce soudem. V tomto usnesení, které stěžovatel osobně převzal dne 20. 5. 2013, byla obsažena i výzva k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč ve lhůtě 5 dnů.

Na tuto výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel do dne vydání nynějšího usnesení o zastavení řízení žádným způsobem nereagoval.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Vzhledem k tomu, že stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, tížila jej povinnost zaplatit soudní poplatek, která však nebyla ani přes výzvu soudu splněna. Z tohoto důvodu nemohla být kasační stížnost projednána věcně a Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), v návaznosti na § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu