9 As 2/2015-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci navrhovatele: P. Č., ve věci návrhu ze dne 3. 1. 2013, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2014, č. j. Na 9/2013-42,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti navrhovatele s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen krajský soud ), jímž byl odmítnut jeho návrh ze dne 3. 1. 2013, neboť nesplňoval základní náležitosti podání a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn. Podstatou návrhu byl nesouhlas s postupem Krajského soudu v Českých Budějovicích při doručování zásilek stěžovateli a přesvědčení, že soudem používané obálky se zeleným pruhem jsou vadné.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

[3] Stěžovatel uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4] Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 8. 1. 2015, č. j.-4, vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví.

[5] Zmíněné usnesení si stěžovatel osobně převzal dne 22. 1. 2015, což je vykázáno na č. l. 5 soudního spisu Nejvyššího správního soudu, a reagoval na ně v přípise ze dne 29. 1. 2015, doručeném zdejšímu soudu dne 30. 1. 2015. V tomto přípise stěžovatel zdejší soud požádal o ustanovení zástupce a o osvobození od soudního poplatku.

[6] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 2. 2015, č. j.-18, které si stěžovatel osobně převzal dne 12. 2. 2015, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku pro řízení o kasační stížnosti a zároveň zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce. Ve zmíněném usnesení ze dne 5. 2. 2015 Nejvyšší správní soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví.

[7] Na uvedené usnesení stěžovatel reagoval přípisem ze dne 19. 2. 2015, ve kterém uvedl, že nebude plnit nepochybně arogantně a bez opory v podkladech odůvodněné výroky písemnosti doručené 12. února.

[8] Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci-i přes výše uvedenou výzvu-zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu