9 As 176/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: F. J., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Městský úřad Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115, Kroměříž, ve věci ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2015, č. j. 62 A 118/2015-10,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl shora označené usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Nezákonný zásah stěžovatel spatřoval v nepostoupení odvolání žalovaným nadřízenému správnímu orgánu.

[2] Dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), patří mezi náležitosti kasační stížnosti i uvedení toho, z jakých důvodů stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá.

[3] Stěžovatel však ve své kasační stížnosti neuvedl žádné důvody, z jakých napadá usnesení krajského soudu, Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 29. 7. 2015, č. j.-9, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení tento nedostatek své kasační stížnosti odstranil. Stěžovatel byl poučen, že pokud výzvě nevyhoví, jeho kasační stížnost bude odmítnuta. Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 30. 7. 2015 a určená jednoměsíční lhůta uplynula v pondělí 31. 8. 2015. Pouze v této lhůtě dle § 106 odst. 3 s. ř. s. bylo možno doplnit důvody kasační stížnosti.

[4] Ve stanovené lhůtě nebyla kasační stížnost doplněna. Tento nedostatek, který nebyl ani na výzvu odstraněn, brání pokračování řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Dle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. V nynější věci byly splněny všechny podmínky pro postup dle daného ustanovení, proto Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Soudní poplatek bude stěžovateli vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho právního zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4. Třicetidenní lhůta k vrácení soudního poplatku vychází z 10a odst. 1 uvedeného zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. září 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu