9 As 157/2017-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: J. Ř., zast. Mgr. Michalem Dittrichem, advokátem se sídlem Jana Masaryka 364/23, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2015, č. j. KUOK 109761/2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 30. 3. 2017, č. j. 59 A 1/2016-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek 4 000 Kč za řízení o kasační stížnosti. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce Mgr. Michala Dittricha, advokáta se sídlem Jana Masaryka 364/23, Praha 2.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále stěžovatel ) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jako nedůvodná dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), jeho žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného citovanému v záhlaví.

[2] Dne 1. 8. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupce stěžovatele, označené jako Zpětvzetí kasační stížnosti , ve kterém bylo uvedeno následující: Z důvodu vyhovění žádosti o prominutí zbytku trestu [ ] žádá žalobce o zpětvzetí kasační stížnosti, a to v plném rozsahu . V záhlaví tohoto podání byla uvedena spisová značka projednávané věci, tedy, a v textu podání bylo uvedeno, že jde o zpětvzetí kasační stížnosti proti shora vymezenému rozsudku krajského soudu.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

[6] S ohledem na danou procesní situaci musel Nejvyšší správní soud rozhodnout i o vrácení již zaplacených soudních poplatků. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Stěžovatel zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč dne 15. 6. 2017, přičemž pro účely vrácení je nutné zaplacený poplatek snížit o 20 % (1 000 Kč). Soud je tak povinen stěžovateli vrátit soudní poplatek ve výši 4 000 Kč. Ze spisu dále vyplývá, že stěžovatel zaplatil Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 6. 2017 soudní poplatek i za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč. Pro účely vrácení je nutné i tento zaplacený poplatek snížit o 20 %, minimálně však o 1 000 Kč. V případě snížení o 1 000 Kč nezbyde z tohoto soudního poplatku nic k vrácení. Celková částka (4 000 Kč) bude v souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vrácena k rukám zástupce stěžovatele Mgr. Michala Dittricha, advokáta se sídlem Jana Masaryka 364/23, Praha 2, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 3. srpna 2017

JUDr. Radan Malík předseda senátu