9 As 144/2015-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 1. 2015, č. j. 62 A 105/2014-32, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2015, č. j. 31 A 22/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : [1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení téhož krajského soudu ze dne 13. 1. 2015, č. j. 62 A 105/2014-32. Tímto usnesením byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení krajského soudu ze dne 1. 8. 2014, č. j. 62 A 42/2014-20.

[2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Stěžovatel společně s podanou kasační stížností nezaplatil soudní poplatek s ní spojený a zároveň ani neprokázal, že by byl zastoupen advokátem nebo že by měl požadované vzdělání. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval usnesením ze dne 19. 6. 2015, č. j.-22, aby zaplatil soudní poplatek a aby předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Podáním ze dne 2. 7. 2015 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o přidělení advokáta . K podání připojil i vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce .

[4] Soud usnesením ze dne 29. 7. 2015, č. j.-44, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku pro řízení o kasační stížnosti a zároveň zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce. Ve zmíněném usnesení ze dne 29. 7. 2015 soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5] Na uvedené usnesení stěžovatel reagoval přípisem ze dne 17. 8. 2015, ve kterém namítl jeho zmatečnost z různých důvodů a požadoval jeho zrušení.

[6] Usnesení ze dne 29. 7. 2015, č. j.-44, bylo stěžovateli doručeno dne 10. 8. 2015. Lhůta k doložení povinného zastoupení uplynula dne 17. 8. 2015.

[7] Stěžovatel zmíněné výzvě nevyhověl, podmínku povinného zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti nesplnil, a proto Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[8] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu