9 As 120/2012-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Společnost ochránců životního prostředí, se sídlem Nerudova 34, Litoměřice, zast. Mgr. Vítem Brožkem, advokátem se sídlem Slavíkova 1568/23, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2012, č. j. 82/UPS/2012-20, JID 55041/2012/KÚÚK, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Děti Země-Klub za udržitelnou dopravu, se sídlem Cejl 48/50, Brno, II) KONIPAS, sdružení se sídlem Němčí 2, Malečov, III) Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IV) Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupené JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem se sídlem Sokolovská 5/49, Praha-Karlín, V) Obec Velemín, se sídlem Velemín 96, VI) Obec Řehlovice, se sídlem Řehlovice 1, VII) Obec Vchynice, se sídlem Vchynice 46, a VIII) ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice, se sídlem Bílina 141, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení IV) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 7. 2012, č. j. 40 A 3/2012-217,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení IV) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 7. 2012, č. j. 40 A 3/2012-217, s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žádná z osob zúčastněných na řízení nemá p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Osobě zúčastněné na řízení IV) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce JUDr. Jiřího Hartmanna, advokáta se sídlem Sokolovská 5/49, Praha-Karlín, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se osoba zúčastněná na řízení IV) (dále též stěžovatel) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného o umístění a povolení staveb dálnice D8 ze dne 20. 4. 2012, č. j. 82/UPS/2012-20, JID 55041/2012/KÚÚK, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 29. 8. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím svého zástupce téhož dne, sdělil stěžovatel soudu, že bere zpět kasační stížnost proti rozsudku

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 7. 2012, č. j. 40 A 3/2012-217, a současně žádá o vrácení zákonem stanovené části jím zaplaceného soudního poplatku v této věci.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. )]. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud nemá s ohledem na obsah podání pochybnosti o tom, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, rozhodl v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., tak, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Podle § 60 odst. 5 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Protože v dané věci soud neuložil žádné osobě zúčastněné na řízení jakoukoliv povinnost, rozhodl tak, že žádná z osob zúčastněných na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení uhrazeného soudního poplatku za podání kasační stížnosti dle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Poplatek bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu stěžovateli k rukám jeho zástupce JUDr. Jiřího Hartmanna, advokáta se sídlem Sokolovská 5/49, Praha-Karlín, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu