9 Aps 6/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Č. proti žalované: Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 8. 2013, č. j. 10 Na 68/2013-2,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 27. 8. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 17. 8. 2013, kterou stěžovatel doručil Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ) dne 23. 8. 2013. Tato kasační stížnost směřovala proti shora označenému usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem. Stěžovatel se svou žalobou ke krajskému soudu konkrétně domáhal toho, aby soud určil, že pokyny a hrozby učiněné dne 31. 12. 2012 ze strany pracovníků žalované byly nezákonné. Krajský soud žalobu odmítl s odůvodněním, že k tvrzenému zásahu mělo dojít dne 31. 12. 2012, lhůta k podání žaloby tak uplynula dne 29. 2. 2012, přičemž stěžovatel podal svou žalobu až 31. 7. 2013, tedy opožděně. Pro opožděnost pak krajský soud žalobu odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Poté, co byl stěžovatel zdejším soudem vyzván v usnesení ze dne 2. 9. 2013, č. j.-7, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, podal žádost o osvobození od soudních poplatků. Tato žádost byla zamítnuta usnesením zdejšího soudu ze dne 24. 9. 2013, č. j.-12, v němž byl současně stěžovatel znovu vyzván k úhradě soudního poplatku ve lhůtě sedmi dnů, jejíž počátek se odvíjel ode dne 26. 9. 2013, kdy zmíněné usnesení osobně převzal. Posledním dnem určené lhůty k zaplacení soudního poplatku tak byl čtvrtek 3. 10. 2013.

Stěžovatel však nechal lhůtu k zaplacení soudního poplatku marně uplynout a ani k okamžiku vydání tohoto usnesení o zastavení řízení soudní poplatek nezaplatil, ačkoli byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku spočívajících v zastavení řízení o kasační stížnosti.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Vzhledem k tomu, že stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, tížila jej povinnost zaplatit soudní poplatek, která však nebyla ani přes výzvu soudu splněna. Z tohoto důvodu nemohla být kasační stížnost projednána věcně a Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., v návaznosti na § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu