9 Aps 3/2011-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovaným: 1) Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, a 2) Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Zátkovo nábř. 2, České Budějovice, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2011, č. j. 44 A 59/2011-6,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) včas podanou kasační stížností ze dne 19. 7. 2011 napadá v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Praze (dále též krajský soud ), kterým byla věc postoupena Městskému soudu v Praze.

V podání ze dne 26. 11. 201, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu dne 15. 12. 2011, stěžovatel výslovně uvedl, že bere zpět návrh z 19. července 2011 . Upřesnil, že ke zpětvzetí přistoupil, aby věc byla projednána včas, nikoliv proto, že by napadené usnesení shledal správným.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem ke skutečnosti, že projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel řízení o kasační stížnosti ukončit, a vzhledem k tomu, že ke zpětvzetí kasační stížnosti došlo až poté, co věc byla předložena k rozhodnutí zdejšímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2011

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu