9 Aps 10/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: P. Č., proti neoznačenému žalovanému, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 9. 2013, č. j. 10 Na 88/2013-2,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ), kterým byla jako opožděná podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem. Ten byl stěžovatelem spatřován v postupu justiční stráže Okresního soudu v Českých Budějovicích, která jej dne 27. 9. 2012 v budově Okresního soudu v Českých Budějovicích vyzvala, aby před vstupem odložil na pult všechny kovové předměty.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Stěžovatel uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 10. 10. 2013, č. j.-5, vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno v pátek dne 18. 10. 2013, což je vykázáno na č. l. 6 soudního spisu Nejvyššího správního soudu. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta stanovená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená uvedeným usnesením tak uplynula v pátek 25. 10. 2013. Stěžovatel přesto do dnešního dne poplatek neuhradil.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci-i přes výše uvedenou výzvu -zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Pro úplnost zdejší soud dodává, že písemností ze dne 29. 10. 2013 sdělil stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu, že není a nikdy nebyl účastníkem řízení vedeným krajským soudem pod sp. zn. 10 Na 88/12. Nejvyšší správní soud zjistil, že v záhlaví písemného vyhotovení usnesení ze dne 10. 10. 2013, č. j.-5, došlo k písařské chybě, když namísto správné spisové značky napadeného usnesení krajského soudu 10 Na 88/2013 bylo mylně uvedeno 10 Na 88/2012. Předsedkyně senátu proto v uvedeném usnesení postupem podle ustanovení § 54 odst. 4 ve spojení s § 55 odst. 5 a § 120 s. ř. s. opravila uvedenou zjevnou nesprávnost, což lze ověřit na č. l. 5 spisu Nejvyššího správního soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2013

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu