9 Ans 3/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: V. T. P., zast. Mgr. et Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, ve věci ochrany proti nečinnosti, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2013, č. j. 8 Ca 365/2009-33,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta její žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu-Police České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorát cizinecké policie Praha.

Podáním ze dne 4. 6. 2013, označeným jako zpětvzetí kasační stížnosti a doručeným prostřednictvím Městského soudu v Praze Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 6. 2013, vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně v celém rozsahu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

K označení správního orgánu Nejvyšší správní soud uvádí, že s účinnosti od 1. 1. 2011 došlo ke změně právní úpravy v otázce kompetencí správních orgánů při rozhodování dle zákona o pobytu cizinců. Zákonem č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1. 1. 2011 k přechodu působnosti v oblasti rozhodování o povolení k přechodnému pobytu. V souvislosti s účinností tohoto zákona původně žalovaný správní orgán Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha zanikl a odpovídající pravomoc přešla na Ministerstvo vnitra [§ 87b odst. 1, ve spojení s § 165 písm. j) zákona o pobytu cizinců].

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. června 2013

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu