9 Ans 1/2012-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovaným: 1) Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, 2) Finanční úřad v Jilemnici, se sídlem Jungmannova 151, Jilemnice, ve věci ochrany proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 29. 6. 2011, č. j. 59 Ca 79/2009-125,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se z a s t a v u j e .

II. Návrh na obnovu řízení s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci (dále jen krajský soud ) ze dne 29. 6. 2011, kterým krajský soud zamítl její žalobu proti nečinnosti žalovaných.

Krajský soud, kterému byla kasační stížnost dne 22. 8. 2011 doručena, nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 3 000 Kč podle položky 15 sazebníku poplatků ve znění platném do 31. 8. 2011, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Stěžovatelka uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatila, ačkoli podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost, a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Krajský soud proto stěžovatelku usnesením ze dne 3. 10. 2011, č. j. 59 Ca 79/2009-135, vyzval, aby zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení. Na toto usnesení reagovala stěžovatelka dne 9. 11. 2011 žádostí o osvobození od soudního poplatku. Přijetím zákona č. 303/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), došlo ke změnám v právní úpravě, které se mj. týkaly i postupu po podání kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že k rozhodnutí o žádosti stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti byl s účinností od 1. 1. 2012 příslušný Nejvyšší správní soud, krajský soud již o této věci nerozhodoval a věc postoupil Nejvyššímu správnímu soudu. Stěžovatelka na výzvu zdejšího soudu doložila pro účely rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků své majetkové poměry; Nejvyšší správní soud však dospěl k závěru, že tvrzení stěžovatelky ohledně jejích majetkových poměrů jsou neúplná, a usnesením ze dne 30. 3. 2012, č. j.-45, žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků zamítl a osvobození jí nepřiznal. Výrokem III. tohoto usnesení Nejvyšší správní soud opětovně stěžovatelku vyzval ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 15. 4. 2012. Stěžovatelka reagovala podáním ze dne 25. 4. 2012, ve kterém vyjádřila své přesvědčení, že své majetkové poměry již v řízení doložila dostatečným způsobem, a současně podala návrh na obnovu řízení.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci, a to i přes výše uvedenou výzvu, zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

Nejvyšší správní soud současně posuzoval návrh stěžovatelky na obnovu řízení (o osvobození od soudního poplatku), který stěžovatelka odůvodnila svojí nespokojeností s výsledkem řízení o žádosti o osvobození od soudních poplatků a dále přesvědčením, že u ní byly a jsou podmínky pro osvobození splněny. Obnova řízení ve správním soudnictví je přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu nebo ve věcech politických stran a hnutí, v ostatních řízeních je návrh na obnovu řízení nepřípustný [§ 114 odst. 1 s. ř. s.]. V projednávané věci lze jednoznačně konstatovat, že k naplnění uvedené podmínky nedošlo, návrh stěžovatelky byl proto posouzen jako nepřípustný. Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. návrh na obnovu řízení pro nepřípustnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu