9 Afs 9/2010-79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: STEELEX, spol. s r.o., v konkurzu, se sídlem Paličkova 75/2, Ostrava, zastoupeného JUDr. Antonínem Rozpondkem, bytem Ahepjukova 2/2788, Ostrava, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 7. 2009, č. j. 6314/09-1202-802607, o dani z příjmů právnických osob, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 12. 2009, č. j. 22 Ca 275/2009-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 29. 12. 2009 se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), jímž byla pro opožděnost odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 7. 7. 2009, č. j. 6314/09-1202-802607.

Kasační stížnost neobsahovala zákonem požadované náležitosti ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2, 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 106 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 4. 2. 2010, č. j. 22 Ca 275/2009-36, vyzval stěžovatele v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s., aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení chybějící náležitosti kasační stížnosti doplnil, a to jednak správným označením soudu, k němuž kasační stížnost podává, a dále pak doložením plné moci udělené advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, případně předložením dokladu o svém vysokoškolském právnickém vzdělání ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Současně s touto výzvou byl stěžovatel poučen, že nebudou-li chybějící náležitosti kasační stížnosti ve stanovené lhůtě doplněny, bude předmětná kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovatel ke shora uvedenému usnesení doplnil kasační stížnost o správné označení soudu, ke kterému kasační stížnost podává, a dále pak o plnou moc ze dne 15. 2. 2010, kterou pověřuje zastupováním ve věci kasační stížnosti JUDr. Rozpondka, bytem Ahepjukova 2/2788, Ostrava.

Usnesením ze dne 3. 3. 2010, č. j. 22 Ca 275/2009-46, byl stěžovatel krajským soudem opětovně vyzván k doplnění kasační stížnosti s tím, že jím zaslaná plná moc neobsahuje celé jméno JUDr. Rozpondka; na www.cak.cz krajský soud navíc zjistil, že JUDr. Rozpondek není zapsán jako advokát u České advokátní komory. Stěžovatel soudu nedoložil, že by byl JUDr. Rozpondek jeho zaměstnancem nebo členem, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel byl proto opětovně soudem poučen, že pokud ve lhůtě jednoho měsíce od doručení předmětného usnesení neodstraní vytýkané nedostatky, bude kasační stížnost odmítnuta.

Podáním ze dne 17. 3. 2010 stěžovatel předložil soudu kopii vysokoškolského diplomu JUDr. Antonína Rozpondka ve studijním oboru právo a kopii diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky ve studijním oboru právo. Současně soudu sdělil, že JUDr. Antonín Rozpondek do Advokátní komory nevstoupil a v současné době je plně invalidní.

Nejvyšší správní soud je nucen konstatovat, že stěžovatel ani přes opakovanou výzvu soudu nedoplnil kasační stížnost o zákonem stanovené náležitosti. Soud stěžovatele k odstranění vad podání řádně a navíc opakovaně vyzval, zejména v usnesení ze dne 3. 3. 2010 jej podrobně seznámil s důvody, pro které jím předložená plná moc nemůže pro řízení o kasační stížnosti obstát a v jakém smyslu musí svoji kasační stížnost doplnit. Stěžovatel byl soudem seznámen s tím, že soud zjistil, že JUDr. Antonín Rozpondek nevykonává advokátní praxi a že stěžovatel dosud nedoložil, že by byl jeho zaměstnancem či členem. Stěžovatel byl opakovaně poučen také o následcích, které zákon s neodstraněním nedostatků podání spojuje. Za těchto okolností nemůže být kasační stížnost věcně projednána. Není-li totiž podání ve lhůtě stanovené soudem v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. doplněno, brání tato skutečnost věcnému projednání kasační stížnosti, neboť se jedná o nedostatek podmínek řízení, jenž je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů se Nejvyšší správní soud nemohl otázkou včasnosti stěžovatelem podané žaloby (dne 29. 10. 2009) věcně zabývat a kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl. Ze stejných důvodů se soud nezabýval ani tím, zda vůbec byl stěžovatel oprávněn žalobu svým jménem podat, když usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. srpna 2007 číslo jednací 20 K 44/2007-15 byl na majetek stěžovatele prohlášen konkurs, jehož účinky nastaly dne 30. 8. 2007.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2010

JUDr. Radan Malík předseda senátu