9 Afs 70/2007-86

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci stěžovatele T. C. R. a. s., za účasti Finančního ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 1. 2007, č. j. 10 Ca 224/2006-44,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ) elektronicky dne 8. 2. 2007, doplněnou písemným vyhotovením podaným k poštovní přepravě dne 9. 2. 2007, se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 13. 11. 2006, č. j. 7260/150/2006, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 27. 9. 2006, č. j. 235403/077940/6413, o zastavení řízení.

Z poštovní doručenky založené v předloženém soudním spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 24. 1. 2007. Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, byla středa 24. 1. 2007, jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti tedy byla středa 7. 2. 2007. Kasační stížnost však byla podána až ve čtvrtek 8. 2. 2007, což je patrné z razítka elektronické podatelny krajského soudu, která kasační stížnost přijala a zaregistrovala.

Podle poslední věty ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 1. 2007, č. j. 10 Ca 224/2006-44, odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo byla-li žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu