9 Afs 62/2012-70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Nieten Internationale Spedition, s.r.o. (dříve k.s. ), se sídlem U Nietenu 65, Chrastavice, zast. JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem nám. Míru 143, Domažlice, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutí Celního ředitelství Brno ze dne 2. 9. 2010, č. j. 7112-3/2010-010100-21, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2012, č. j. 29 Af 122/2010-60,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která jí bude vyplacena k rukám jejího zástupce JUDr. Václava Faltýna, advokáta se sídlem nám. Míru 143, Domažlice, z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) brojila proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství Brno ze dne 2. 9. 2010, č. j. 7112-3/2010-010100-21, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Brno ze dne 21. 1. 2010, č. j. 3666/2010-016200-021. Posledně zmíněným rozhodnutím Celní úřad Brno ověřil neplatnost rozhodnutí ze dne 25. 8. 2005, č. j. R/500319/2005, jímž byla stěžovatelka jako ručitel vyzvána k plnění celního dluhu v souhrnné výši 175 844 Kč za celního dlužníka.

Na úvod Nejvyšší správní soud poznamenává, že před krajským soudem napadené správní rozhodnutí vydalo Celní ředitelství Brno, které bylo zrušeno na základě § 81 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013. Dle § 4 odst. 1 písm. a) zmíněného zákona vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům Generální ředitelství cel, na které přešlo postavení žalovaného v tomto řízení, které do 31. 12. 2012 svědčilo zrušenému celnímu ředitelství [srov. § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )].

Dne 2. 8. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud podání stěžovatelky nazvané zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2012, č. j. 29 Af 122/2010-60, jímž stěžovatelka vzala zpět kasační stížnost proti označenému rozsudku. Jako důvod zpětvzetí uvedla, že krajský soud rozsudkem ze dne 24. 6. 2013, č. j. 29 Af 71/2011-39, zrušil rozhodnutí celních orgánů o novém vyměření cla stěžovatelce, a proto považuje stěžovatelka další vedení sporu o ověření neplatnosti původního platebního výměru za bezpředmětné.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zpět zcela nebo zčásti, dokud o něm soud nerozhodl. Dle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud neměl nejmenší pochybnosti o projevu vůle stěžovatelky, jímž bylo zpětvzetí kasační stížnosti v celém jejím rozsahu. Kasační stížnost byla vzata zpět v době, kdy o ní nebylo rozhodnuto. Za takové situace bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno dle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Vzhledem k tomu, že za kasační stížnost stěžovatelka zaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, bylo nutno rozhodnout též o vrácení části tohoto poplatku, a to s ohledem na § 10 odst. 3, větu první, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ). Dle zmíněného ustanovení soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. V dané věci byly naplněny všechny podmínky pro vrácení soudního poplatku sníženého o 1 000 Kč, Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč zpět stěžovatelce, a to k rukám jejího právního zástupce JUDr. Václava Faltýna, advokáta se sídlem nám. Míru 143, Domažlice. Tato část soudního poplatku bude dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplacena z účtu zdejšího soudu ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení o zastavení řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu