9 Afs 46/2015-44

Spis 9 Afs 46/2015 byl spojen se spisem číslo 9 Afs 45/2015 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto:

9 Afs 45/2015-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: DERS s.r.o., se sídlem Polákova 737/1, Hradec Králové, zast. Mgr. Radovanem Hrubým, advokátem se sídlem Řeznická 1967/3, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 31. 10. 2013, č. j. 26998/13/5000-24700-711175 a č. j. 26999/13/5000-24700-711175, v řízení o kasačních stížnostech žalobkyně proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2015, č. j. 31 Af 76/2013-126 a č. j. 31 Af 77/2013-124,

takto:

I. Řízení o kasačních stížnostech s e z a s t a v u j e .

II. Žalobkyni s e v r a c í část zaplacených soudních poplatků za kasační stížnosti ve výši 8 000 Kč, které jí budou vráceny z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám jejího zástupce Mgr. Radovana Hrubého, advokáta se sídlem Řeznická 1967/3, Praha 1.

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byly dne 3. 3. 2015 doručeny kasační stížnosti žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) směřující proti v záhlaví uvedeným rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové, kterými byly zamítnuty její žaloby proti shora uvedeným rozhodnutím žalovaného. Rozhodnutím ze dne 31. 10. 2013, č. j. 26998/13/5000-24700-711175, bylo zamítnuto její odvolání proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně vydaného Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj, kterým byl vyměřen odvod do státního rozpočtu ve výši 689 498 Kč. Rozhodnutím ze dne 31. 10. 2013, č. j. 26999/13/5000-24700-711175, bylo rovněž zamítnuto odvolání stěžovatelky proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně vydaného týmž finančním úřadem, kterým byl vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 3 907 156 Kč.

[2] Usnesením ze dne 1. 6. 2015, č. j. 9 Afs 45/2015-43, soud rozhodl o spojení kasačních stížností (sp. zn. 9 Afs 45/2015 a) ke společnému projednání.

[3] Podáním ze dne 15. 6. 2015, označeným jako Zpětvzetí kasačních stížnosti , které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 17. 6. 2015, vzala stěžovatelka výslovně prostřednictvím svého zástupce kasační stížnosti v celém rozsahu zpět, požádala o zastavení řízení a o rozhodnutí, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. Svůj postup odůvodnila tím, že Generální finanční ředitelství rozhodlo o částečném prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně.

[4] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[5] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasačních stížností, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasačních stížnostech zastavil.

[6] Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplacených soudních poplatků ve výši 8 000 Kč stěžovatelce, a to k rukám jejího zástupce Mgr. Radovana Hrubého, advokáta se sídlem Řeznická 1967/3, Praha 1.

[7] Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasačních stížnostech je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu