9 Afs 45/2012-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: Darren, s.r.o., se sídlem Sulkovská 482, Bystré, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 9. 2011, č. j. 4569/11-1200-601251, ve věci zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 3. 2012, č. j. 31 Af 112/2011-49,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se včas podanou kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ), kterým bylo s odkazem na § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a dále § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném pro projednávanou věc, zastaveno řízení o žalobě stěžovatelky pro nezaplacení soudního poplatku.

Podáním ze dne 15. 5. 2012, označeným jako zpětvzetí kasační stížnosti a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, stěžovatelka vzala prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost výslovně zpět. Z obsahu podání vyplývá, že důvodem zpětvzetí kasační stížnosti je skutečnost, že krajský soud v mezidobí sám zrušil napadené usnesení o zastavení řízení. Zástupce stěžovatelky současně uvedl, že nenamítá nic proti složení senátu, který bude ve věci rozhodovat.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu