9 Afs 44/2013-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Ing. D. Š., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 26. 6. 2012, č. j. 9114/12-1507-705878, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2013, č. j. 31 Af 119/2012-35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 26. 6. 2012, č. j. 9114/12-1507-705878. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu v Kyjově ze dne 9. 2. 2012, č. j. 19232/12/310931708708, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o vyslovení neúčinnosti doručení písemnosti vydané správcem daně dne 21. 11. 2011, č. j. 142616/11/310931708708-výzva k zahájení daňové kontroly.

V průběhu řízení o kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku a navrhl, aby mu byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů. Žádost o osvobození od soudního poplatku i návrh na ustanovení zástupce Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 25. 7. 2013, č. j.-28, které si stěžovatel osobně převzal dne 5. 8. 2013. Nejvyšší správní soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě pěti dní od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a poučil stěžovatele o tom, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví.

Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost

činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Vzhledem k tomu, že stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, tížila jej povinnost zaplatit soudní poplatek, která však nebyla ani přes výzvu soudu splněna. Z tohoto důvodu nemohla být kasační stížnost projednána věcně a Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a § 120 s. ř. s. O tomto následku nezaplacení soudního poplatku byl přitom stěžovatel poučen ve výzvě k jeho zaplacení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2013

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu