9 Afs 34/2013-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Š., zast. Mgr. Tomášem Fochlerem, advokátem se sídlem Budovatelů 287, Velká Polom, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě doručeného žalobci 13. 12. 2012, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání a potvrzen dodatečný platební výměr Finančního úřadu v Opavě ze dne 11. 7. 2012, č. j. 248574/12/384912805760, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 3. 2013, č. j. 22 Af 30/2013-12,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobce (dále jen stěžovatel ) brojil proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), kterým mu soud nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Dne 22. 4. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti uvedenému usnesení krajského soudu. Následně dne 15. 5. 2013 zdejší soud obdržel podání stěžovatele nazvané zpětvzetí kasační stížnosti, v němž je uvedeno, že stěžovatel bere v celém rozsahu zpět svou kasační stížnost podanou proti usnesení krajského soudu ze dne 21. 3. 2013, č. j. 22 Af 30/2013-12.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), navrhovatel může vzít svůj návrh zpět zcela nebo zčásti, dokud o něm soud nerozhodl. Dle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud neměl nejmenší pochybnosti o projevu vůle stěžovatele, jímž bylo zpětvzetí kasační stížnosti v celém jejím rozsahu. Kasační stížnost byla vzata zpět v době, kdy o ní nebylo rozhodnuto. Za takové situace bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno dle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu