9 Afs 32/2015-17

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: R. D., zast. Mgr. Ing. Danielem Keprtou, advokátem se sídlem Dlouhá 53/6, Ostrava, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí Celního ředitelství Ostrava ze dne 27. 11. 2012, č. j. 5420-2/2012-140100-21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 1. 2015, č. j. 22 Af 12/2013-24,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), kterým krajský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí Celního ředitelství Ostrava ze dne 27. 11. 2012, č. j. 5420-2/2012-140100-21. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Celního úřadu Ostrava (dále jen celní úřad ) ze dne 11. 9. 2012 č. j. 22396/12-146300-210, jímž celní úřad rozhodl, že dnem 31. 7. 2012 pozbylo účinnosti rozhodnutí ze dne 16. 3. 2009, č. j. 373-9/2009-146300-210, o povolení splátek.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

[3] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4] Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 17. 2. 2015, č. j.-10, vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení zaplatil za kasační stížnost soudní poplatek.

Stěžovatel byl rovněž poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

[6] Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno do datové schránky dne 18. 2. 2015, což je vykázáno na č. l. 11 soudního spisu Nejvyššího správního soudu. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula ve středu 25. 2. 2015.

[7] Na shora uvedené usnesení týkající se zaplacení soudního poplatku stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

[8] Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci-i přes výše uvedenou výzvu-zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. března 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu