9 Afs 30/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: Ing. J. K., proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 7. 2009, č. j. 39/32 986/2009-392, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2013, č. j. 5 Ca 188/2009-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Stěžovateli s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou blanketní kasační stížností žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl shora označený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 7. 2009, č. j. 39/32 986/2009-392.

Dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být v řízení o kasační stížnosti stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li sám stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

K podané kasační stížnosti stěžovatel nepřiložil plnou moc udělenou jím advokátovi k tomu, aby jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti, a stěžovatel ani neprokázal, že on sám či jeho zaměstnanec má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Z tohoto důvodu byl stěžovatel zdejším soudem v usnesení ze dne 9. 4. 2013, č. j.-4, vyzván mj. k tomu, aby ve lhůtě 10 dnů předložil plnou moc udělenou jím advokátovi či aby prokázal, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované dle zvláštních zákonů pro výkon advokacie. Současně zdejší soud stěžovatele poučil, že nevyhovění této výzvě bude mít za následek odmítnutí kasační stížnosti.

Zmíněné usnesení č. j.-4 bylo stěžovateli doručeno dne 11. 4. 2013, a to vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky ve smyslu § 50 odst. 1 zákona

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. v návaznosti na § 120 s. ř. s.

Do dne vydání tohoto usnesení o odmítnutí kasační stížnosti stěžovatel žádným způsobem nereagoval na výzvu k předložení plné moci nebo prokázání vysokoškolského právnického vzdělání.

Neodstranění vady spočívající v nedostatku obligatorního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. brání věcnému projednání kasační stížnosti. Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení, nebyl-li tento nedostatek přes výzvu soudu odstraněn a nelze-li z tohoto důvodu pokračovat v řízení.

Nejvyšší správní soud shledal naplnění všech podmínek, dle kterých lze na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout kasační stížnosti. Stěžovatel totiž 1) neprokázal, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen, a ani neprokázal, že sám či jeho zaměstnanec má vysokoškolské právnické vzdělání, které je dle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, 2) k odstranění této vady byl vyzván a výzvě nevyhověl a 3) z tohoto důvodu nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovatel společně s podáním kasační stížnosti zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Dle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl, aniž by jednání nařizoval, proto rozhodl dle citovaného ustanovení o vrácení zaplaceného soudního poplatku. Ve smyslu § 10a zákona o soudních poplatcích bude stěžovateli soudní poplatek vrácen do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu