9 Afs 25/2012-22

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: GLOBAL SYSTEM CZECHIA, s.r.o., se sídlem Zahradní 2348, Uherský Brod, proti žalovanému: Celní ředitelství Brno, se sídlem Koliště 17, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 12. 2009, č. j. 5108-8/2009-010100-21, č. j. 5108-9/2009-010100-21, č. j. 5108-10/2009-010100-21, č. j. 5108-11/2009-010100-21, č. j. 5108-12/2009-010100-21, č. j. 5108-13/2009-010100-21, č. j. 5108-14/2009-010100-21, č. j. 5108-15/2009-010100-21, č. j. 5108-16/2009-010100-21, č. j. 5108-17/2009-010100-21, č. j. 5108-18/2009-010100-21, č. j. 5108-19/2009-010100-21, č. j. 5108-20/2009-010100-21, č. j. 5108-21/2009-010100-21, č. j. 5108-22/2009-010100-21, č. j. 5108-23/2009-010100-21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2012, č. j. 30 Af 27/2010-200,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvo dně ní:

Dne 1. 3. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 29. 2. 2012 proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím žalovaného, kterými byla zamítnuta odvolání proti platebním výměrům, které vydal Celní úřad Břeclav a kterými bylo stěžovateli vyměřeno dovozní clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty.

V dané věci Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost jakožto jedné z podmínek řízení o kasační stížnosti.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Protože stěžovatel nezaplatil v dané věci soudní poplatek za kasační stížnost, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 9. 3. 2012, č. j.-8, vyzval, aby tak učinil ve lhůtě pěti dnů od doručení zmíněného usnesení, zároveň byl poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, řízení o kasační stížnosti bude zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovateli mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohl soudní poplatek zaplatit. Poučen byl rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

Uvedené usnesení bylo dodáno do datové schránky stěžovatele dne 9. 3. 2012. Do této datové schránky se do dne 19. 3. 2012 nepřihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Dle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), nastoupila na základě uvedených skutečností fikce doručení a den 19. 3. 2012 se považuje za den doručení zmíněného usnesení.

Na uvedené usnesení stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

Z důvodu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelem zaplacen, Nejvyšší správní soud dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu