9 Afs 243/2015-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: E. V., zast. Ing. Ladislavem Kubicou, daňovým poradcem se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2014, č. j. 10916/14-5000-14102-707678, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 8. 2015, č. j. 30 Af 33/2014-50,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 15. 10. 2015 doručena kasační stížnost žalovaného (dále jen stěžovatel ) směřující proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým bylo zrušeno jeho shora uvedené rozhodnutí. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu v Karlových Varech ze dne 23. 1. 2013, č. j. 56058/13/2401-24801-400747, kterým žalobkyni byla za zdaňovací období roku 2010 doměřena daň z příjmů fyzických osob ve výši 99 495 Kč a současně bylo sděleno penále z vyměřené daně ve výši 19 899 Kč.

[2] Podáním ze dne 10. 11. 2015, označeným jako Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 8. 2015, č. j. 30 Af 33/2014-50 , které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 11. 11. 2015, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu