9 Afs 239/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: J. D., zast. JUDr. Martinem Svobodou, Ph.D., advokátem se sídlem Koliště 7, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 421/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 5. 2014, č. j. 11544/14/5000-14102-701130, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 23. 9. 2015, č. j. 52 Af 35/2014-57,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích, kterým byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 5. 2014, č. j. 11544/14/5000-14102-701130.

[2] Nejvyšší správní soud v dané věci prověřoval splnění poplatkové povinnosti, která se váže k podání kasační stížnosti. Společně s podáním kasační stížnosti bylo totiž povinností stěžovatele uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

[3] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4] Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Vzhledem k tomu, že společně s podáním kasační stížnosti nebyl uhrazen soudní poplatek, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 13. 10. 2015, č. j.-7, aby soudní poplatek za kasační stížnost uhradil ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Stěžovatel byl rovněž poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Zmíněné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 15. 10. 2015. Určená pětidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula v úterý 20. 10. 2015. Stěžovatel však na výzvu k zaplacení soudního poplatku žádným způsobem nereagoval.

[6] Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci-i přes výše uvedenou výzvu-zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. října 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu