9 Afs 134/2015-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: JUDr. Z. A., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 29. 11. 2011, č. j. 10421/11-1500-505332, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 1. 2015, č. j. 15 Af 46/2012-53,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) svou kasační stížností napadl shora označený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 29. 11. 2011, č. j. 10421/11-1500-505332. Tímto správním rozhodnutím bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Litoměřicích ze dne 20. 4. 2011, č. j. 57360/11/196940506299, o zřízení zástavního práva.

[2] Stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že žádost o osvobození od soudního poplatku nebyla blíže odůvodněna, Nejvyšší správní soud zaslal stěžovateli společně s přípisem ze dne 10. 6. 2015, č. j.-17, k vyplnění formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce, jehož prostřednictvím bylo možno popsat stěžovatelovu majetkovou situaci. Současně zdejší soud vyzval stěžovatele, aby vyčíslil své příjmy a uvedl své pravidelné měsíční výdaje, jelikož jen při znalosti těchto údajů je možno posoudit, zda stěžovatel má či nemá dostatek prostředků na úhradu soudního poplatku. Dále Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele ke sdělení, z jakých prostředků hradí svůj pobyt v Curychu, kde byla sepsána kasační stížnost.

[3] Protože stěžovatel ani na uvedenou výzvu nedoplnil neúplná tvrzení o své majetkové situaci, Nejvyšší správní soud žádost o osvobození od soudního poplatku zamítl usnesením ze dne 20. 8. 2015, č. j.-50, a vyzval jej k úhradě soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů od doručení zmíněného usnesení. Stěžovatel byl poučen o tom, že soud řízení o kasační stížnosti zastaví, nebude-li soudní poplatek zaplacen.

[4] Určená pětidenní lhůta uplynula dne 26. 8. 2015, aniž by stěžovatel výzvě k zaplacení soudního poplatku vyhověl. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti nemá právo na náhradu řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu