9 Ads 206/2017-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: P. P., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2015, č. j. MPSV-2015/239539-911, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2017, č. j. 1 Ad 8/2016-42,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl shora označený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba.

[2] Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce. Jeho žádost Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 8. 8. 2017, č. j.-21, v němž stěžovatele vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi nebo prokázání, že stěžovatel má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. K vyhovění této výzvě byla určena lhůta pěti dnů od jejího doručení a stěžovatel byl poučen o následku, pokud výzvě nevyhoví, jímž je odmítnutí kasační stížnosti.

[3] Usnesení ze dne 8. 8. 2017, č. j.-21, bylo stěžovateli doručeno v pondělí 21. 8. 2017 a určená lhůta uplynula v pondělí 28. 8. 2017.

[4] Dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem představuje jednu z podmínek řízení o kasační stížnosti.

[5] Do vydání usnesení o odmítnutí kasační stížnosti stěžovatel, za nějž v řízení nikdo jiný nejedná, nevyhověl výzvě k předložení plné moci pro advokáta či k doložení vlastního potřebného vzdělání. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost odmítl dle § 46 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž je třeba kasační stížnost odmítnout, nebyl-li ani přes výzvu odstraněn nedostatek podmínek řízení.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2017

JUDr. Radan Malík předseda senátu