9 Ads 199/2017-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: Odborová organizace Sluníčko, z.s., se sídlem Petrušov 152, Staré Město, adresa pro doručování Tovární 14, Moravská Třebová, proti žalovanému: Úřad práce České republiky-Krajská pobočka v Pardubicích, kontaktní pracoviště Svitavy, se sídlem Bezručova 2055/13, Svitavy, proti sdělení Úřadu práce České republiky-Krajské pobočky v Pardubicích ze dne 4. 4. 2017, č. j. UPCR-SY-2017/7693-U00630324, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 14. 6. 2017, č. j. 52 Ad 7/2017-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) shora označené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích, jímž byla odmítnuta její žaloba.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 7. 2017, č. j.-20, zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce. Současně ji vyzval, aby v pěti dnech od doručení daného usnesení zaplatila soudní poplatek a předložila plnou moc udělenou advokátovi nebo prokázala, že její zaměstnanec nebo člen, který za ni jedná, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Usnesení ze dne 20. 7. 2017, č. j.-20, bylo stěžovatelce doručeno dne 24. 7. 2017. Dne 25. 7. 2017 stěžovatelka požádala o prodloužení určené pětidenní lhůty, ale Nejvyšší správní soud tuto žádost o prodloužení lhůty zamítl usnesením ze dne 26. 7. 2017, č. j.-29, které jí bylo doručeno dne 7. 8. 2017.

[4] Posledním dnem určené lhůty k předložení plné moci pro advokáta nebo prokázání, že člen či zaměstnanec stěžovatelky má požadované právnické vzdělání, bylo pondělí 31. 7. 2017. Stěžovatelka však této výzvě nevyhověla, ačkoli byla poučena o následcích.

[5] Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení advokátem, a to na základě § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Povinné zastoupení advokátem se nevyžaduje, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[6] Stěžovatelka byla vyzvána k odstranění nedostatku podmínky řízení v podobě povinného zastoupení. V určené lhůtě však výzvě nevyhověla, Nejvyšší správní soud proto její kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2017

JUDr. Radan Malík předseda senátu