9 Ads 196/2017-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: J. V., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 11. 2016, č. j. x, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 13. 6. 2017, č. j. 72 Ad 18/2017-9,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl kasační stížností shora označené usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 11. 2016, č. j. x. Tímto rozhodnutím byl stěžovateli od 12. 7. 2016 přiznán vdovecký důchod. Ve zmíněném rozhodnutí žalované se dále uvádí, že stěžovatelův vdovecký důchod činí 1272 Kč měsíčně, že stěžovateli od 12. 7. 2016 náleží starobní důchod ve výši 15 355 Kč měsíčně a že zvláštní příspěvek k důchodu dle zákona č. 357/2005 Sb. činí 2676 Kč měsíčně.

[2] Společně s podanou kasační stížností stěžovatel navrhl, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů. Tento návrh Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 7. 2017, č. j.-29, zamítl a vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení daného usnesení předložil plnou moc udělenou jím advokátovi nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl poučen, že pokud výzvě nevyhoví, jeho kasační stížnost soud odmítne. Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 20. 7. 2017 a posledním dnem lhůty tak byl čtvrtek 3. 8. 2017. Do vydání tohoto usnesení o odmítnutí kasační stížnosti stěžovatel na výzvu nereagoval.

[3] Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele, pokud sám nemá požadované právnické vzdělání nebo jehož zaměstnanec, který za něj v řízení jedná nebo jej zastupuje, nemá takové vzdělání (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů; dále jen s. ř. s.).

[4] Nedostatek povinného zastoupení je odstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který však v nynější věci nebyl odstraněn ani přes výzvu obsahující náležité poučení. Z tohoto důvodu

Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2017

JUDr. Radan Malík předseda senátu