9 Ads 115/2015-20

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: AS-SENIOR o.p.s. (v insolvenčním řízení), se sídlem U Hřiště 1324/13b, Havířov, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2014, č. j. 2014/71910-222/1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně podané JUDr. Vladimírem Ježkem, advokátem se sídlem Dvořákova 26, Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2015, č. j. 22 A 24/2015-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností brojí žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), jímž bylo zastaveno řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku. Žalobou se domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 6. 10. 2014, č. j. MSK 121924/2014, jímž jí byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za spáchání správního deliktu dle § 107 odst. 2 písm. n) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném pro posuzovanou věc.

[2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Kasační stížnost ze dne 13. 5. 2015 byla podána jménem stěžovatelky, a to JUDr. Vladimírem, Ježkem, advokátem se sídlem Dvořákova 26, Ostrava. Plná moc k podání kasační stížnosti a k zastupování stěžovatelky v řízení o ní doložena nebyla. Ze spisu krajského soudu bylo ověřeno, že kopie plné moci ze dne 14. 1. 2015, která byla udělena JUDr. Ježkovi jednatelkou stěžovatelky Vladimírou Martínkovou, se vztahovala pouze k zastoupení při podání správní žaloby proti rozhodnutí žalovaného a v následném řízení před soudem.

[4] Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku usnesením ze dne 29. 5. 2015, č. j.-7, vyzval k předložení originálu plné moci udělenou jí advokátovi JUDr. Vladimíru Ježkovi k podání kasační stížnosti a k zastupování v řízení o ní u Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení. Zároveň byla poučena o důsledcích, které nastanou, pokud výzvě nevyhoví.

[5] Zmíněné usnesení bylo doručeno jak JUDr. Ježkovi (2. 6. 2015), tak stěžovatelce (12. 6. 2015). Lhůta k odstranění nedostatků podmínek řízení uplynula dne 19. 6. 2015.

[6] Stěžovatelka výzvě nevyhověla, originál plné moci udělenou jí JUDr. Ježkovi k podání kasační stížnosti a k zastupování v řízení u Nejvyššího správního soudu nedoložila. Nedostatek zákonem stanovené podmínky pro řízení o kasační stížnosti nebyl ani přes výzvu soud odstraněn a soud proto kasační stížnost dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož byla kasační stížnost odmítnuta.

[8] Námitka JUDr. Ježka, že nové plné moci není třeba, neboť kasační stížnost je podávána proti procesnímu rozhodnutí krajského soudu o zastavení řízení, není relevantní. Ustanovení § 105 s. ř. s. je zcela jednoznačné a soudní řád správní žádnou výjimku pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku, kterým krajský soud zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku, nestanoví. K požadavku na ustanovení opatrovníka, protože za stěžovatelku nemá od 1. 4. 2015 kdo jednat (členové správní rady ukončili pracovní poměr dne 31. 3. 2015), soud nad rámec rozhodovacích důvodů uvádí, že dle § 9a odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti ředitel, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Z veřejného (obchodního) rejstříku soud ověřil, že funkci statutární orgánu tj. funkci ředitelky vykonává od 4. 9. 2013 až dosud paní Vladimíra Martinková, a ta má oprávnění za stěžovatelku jednat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu