98 ICm 2344/2012
č.j. 98 ICm 2344/2012-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobce : METROSTAV a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ:00014915, proti žalovanému : JUDr. Petr Moravec, se sídlem Senovážné nám. 1375/19, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka ALUMIL CZ, spol.s r.o., v likvidaci, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 o určení sporné pohledávky

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce č.1 ve výši 574.626,55 Kč, pohledávka č.2 ve výši 501.757,54,-Kč, pohledávka č. 3 ve výši 14.173.029,39,-Kč, pohledávka č.4 ve výši 1.900.975,53,-Kč a pohledávka č. 5 ve výši 956.350,90,-Kč, všechny přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. MSHP 98 INS 11711/2011 ve věci dlužníka ALUMIL CZ s.r.o. v likvidaci, IČ 62584081, jsou po právu pohledávkami přihlášenými k uspokojení v rámci tohoto insolvenčního řízení, že jde o pohledávky pravé ve výši 574.626,55,-Kč, resp. ve výši 501.757,54,-Kč, resp. ve výši 14.173.029,39,-Kč, resp. ve výši 1.900.975,53,-Kč, resp. ve výši 956.350,90,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo náhrady na náklady řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 08.08.2012 se žalobce domáhal určení, že má vůči dlužníkovi pohledávku ze smlouvy o dílo v celkové výši 18,106.739,91 Kč, přihlášenou v insolvenčním řízení do konkursu na majetek dlužníka. Uvedl, že pohledávka 1 ve výši 574.626,55 Kč vyplývá ze smlouvy o dílo č. 07010167/Zh ze dne 10.04.2007, pohledávka 2 ve výši 501.757,54 Kč vyplývá ze smlouvy o dílo č. 07010295/Cz ze dne 04.06.2007, pohledávka 3 ve výši 14,173.029,39 Kč vyplývá ze smlouvy o dílo č.

07010258/Či ze dne 25.04.2012, pohledávka 4 ve výši 1,900.975,53 Kč vyplývá ze smlouvy o dílo č. 09010089/Pý ze dne 06.01.2009 a pohledávka 5 ve výši 956.350,90 Kč vyplývá ze smlouvy o dílo č. 08030911 ze dne 27.06.2008. Ve všech případech provedl dlužník pro žalobce dílo, žalobce za provedené dílo uhradil dlužníkem fakturované částky. Ve smlouvách o dílo jejich účastníci sjednali, že pro případ, kdy nebude zhotovitel-dlužník-moci dostát svým závazkům z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky ze záruky za jakost zaniknou, byla hodnota záruky oceněna na 20% ceny díla bez DPH s tím, že nastane-li popsaná situace, platí, že cena díla bez DPH se snižuje o uvedenou hodnotu záruky. Protože k předvídané situaci došlo u dlužníka ke dni 13.04.2012 rozhodnutím o úpadku a prohlášením konkursu na jeho majetek, cena stanovená dle výše uvedených smluv o dílo se snižuje o 20% z ceny díla bez DPH. Toto snížení ceny žalobce jako svoji pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení.

V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují užití § 114b o.s.ř., a proto uložil žalovanému povinnost, aby se ve lhůtě do 30 dnů ode doručení písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, která mu byla s tímto usnesením doručena. Současně byl žalovaný poučen, jestliže se bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti je proti němu žalobou uplatňován, uznává a soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání dle § 153a odst. 3 o.s.ř.

Žalovaný výzvu k písemnému vyjádření ve věci podle ust. § 114b o.s.ř. ze dne 02.10.2012 převzal dne 04.10.2012 spolu s žalobou. Žalovaný se k výzvě dle ust. § 114b o.s.ř. ve věci nikterak nevyjádřil.

Podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. se vzhledem k výše uvedenému má za to, že žalovaný nárok uplatněný vůči němu žalobou uznává.

Soud proto postupoval podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání. Soud shledal pohledávku uplatněnou žalobou po právu, a to na základě žalobních tvrzení a listin předložených žalobcem.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. §202 odst.1/ Insolvenčního zákona. Ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Odvolání do výroku ve věci samé l z e podat pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud I. stupně, rozhodnutí soudu I. stupně vydal vyloučený soudce nebo soud I. stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát. Po případě, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí u obecného soudu povinného.

V Praze dne 28. února 2013 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krupařová