96 ICm 523/2012
Č.j.: 96 ICm 523/2012-112 (MSPH 96 INS 6803/2011)

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v právní věci žalobce: Mgr. Petr Stejskal, LL.M., správce konkursní podstaty Vitka Brněnec, a.s. IČO: 00174131, se sídlem Pod Vinicí 729, 552 03, Česká Skalice, zastoupen advokátem: Mgr. Marianem Pavlovem, se sídlem Malé náměstí 125, 500 03, Hradec Králové proti žalovanému: Ing. Jiří Krejčiřík, se sídlem: Hrdličkova 2206/5, Praha 4, 148 00, insolvenční správce dlužníka: Bustrex s r.o. v likvidaci, se sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2, 120 00, IČO: 27626865, zastoupen advokátkou: JUDr. Evou Metzkerovou, se sídlem Rumunská 12, Praha 2, 120 00, o určení pravosti pohledávky ve výši 930.298,-Kč, 347.074,-Kč, 4.690.828,98 Kč, 3 564 417,50 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem BUSTREX s.r.o. v likvidaci , se sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2-Vinohrady, 120 00, IČO: 27626865, nyní v insolvenčním řízení vedeném zdejším soudem pod sp.zn. MSPH 96 INS 6803/2011 pohledávku ve výši 930.298,-Kč po právu co do důvodu a výše.

II. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem BUSTREX s.r.o. v likvidaci , se sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2-Vinohrady, 120 00, IČO: 27626865, nyní v insolvenčním řízení vedeném zdejším soudem pod sp.zn. MSPH 96 INS 6803/2011 pohledávku ve výši 347.074,-Kč po právu co do důvodu a výše.

III. Určuje se, že žalobce nemá za dlužníkem BUSTREX s.r.o. v likvidaci , se sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2-Vinohrady, 120 00, IČO: 27626865, nyní v insolvenčním řízení vedeném zdejším soudem pod sp.zn. MSPH 96 INS 6803/2011 pohledávku ve výši 4.690.828,98 Kč po právu co do důvodu a výše.

IV. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 28 798,-Kč, do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

V. V části 3 564 417,50 Kč se řízení zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce Mgr. Petr Stejskal, LL.M., správce konkursní podstaty Vitka Brněnic, a.s (-dále jen úpadce-konkurs prohlásil KS v Hradci Králové dne 1.9.2004) se domáhal žalobou ze dne 22.2.2012 toho, aby byla určena shora uvedená pohledávka za Bustrex s r.o. v likvidaci (dále jen dlužník) s tím, že: I. Sporná pohledávka 2/2 je v celkové výši 1 177 471,-Kč a vznikla z titulu smlouvy o nájmu ze dne 5.3.2007, kterou byla žalobcem pronajata technologie poločesané přádelny a autopark za nájemné 304.000.-Kč + DPH/ročně-v případě technologie a ve výši 120 000,-Kč/ročně, v případě autoparku. Nájemné za autopark není předmětem sporu. Smlouva o nájmu byla ukončena výpovědí. Nájemné nebylo hrazeno za období od 1.2.2007 do 31.3.2009 -dluh dosáhl výše 992 053,-Kč. Nájemné je účtovány již od této doby, neboť věci byl pronajaty již dříve (nájemní smlouva je ze dne 5.3.2007). Ovšem vč. autoparku ve výši 208 250,-Kč a vč. DPH a jedná se o nájemné za období 1.2.2007-14.7.2008. Dlužné nájemné za technologii poločesané přádelny tedy činí 783 803,-Kč vč. DPH (za období 1.2.2007-31.3.2009) + úrok z prodlení od 1.4. 2009 do 18.7. 2011 ve výši 146 495,-Kč. Popřena byla částka ve výši 930 298,-Kč-nájemné za technologii poločesané přádelny. Žalobce nebyl a není vlastníkem-technologie poločesané přádelny, která byla pronajata žalovanému. Technologie byla sepsána do majetkové podstaty na podkladě neúčinného právního úkonu. Byla podána žaloba na neúčinnost. Souhlas soudu ani věřitelského orgánu s pronájmem nebyl dán. Přádelna je uvedena v soupisu majetkové podstaty ze dne 7.10.2005 a s aktualizací ke dni 31.12.2006. (Předmětná technologie byla vyřazena z konkursní podstaty ke dni 25.5.2010 a je v konkursní podstatě od října 2005.) Za nárok 2/2 je tedy žalována částka 930 298,-Kč, která se skládá z jistiny 783 803,-Kč, vč. DPH a úroku z prodlení od 1.4.2009 do 18.7.2011 ve výši 146 495,-Kč. Neúčinným právním úkonem měla být kupní smlouva z roku 2004, neboť správci konkursní podstaty úpadce se jevila obvyklá cena je několikanásobně vyšší. Na podkladě toho Randa, spol. s r.o. podal žalobu na vyloučení předmětných strojů z konkursní podstaty Vitka Brněnec, a.s. Správci úpadce vzniklo právo s technologií nakládat (byla zapsána v majetkové podstatě) a byla pronajata společnosti Bustrex, s r.o. Samotný soupis majetkové podstaty legitimoval správce k nakládání s majetkem. Řízení o vylučovací žalobě (žaloba ze dne 21.2.2006-40 Cm 13/2006) žalobce spol. RANDA s. r. o. proti úpadci bylo 20. března 2009 zastaveno. Jednalo se o žalobu spol. Randa na vyloučení technologie z konkursní podstaty žalobce. Řízení bylo zastaveno, protože v něm nebylo řádně pokračováno. Z tohoto důvodu nastala nevyvratitelná právní domněnka, že stroje byly do soupisu pojaty oprávněně. Ke dni 25.5.2010 byla technologie vyřazena se soupisu majetkové podstaty. Společnost Randa, spol. s r.o., je vlastník technologie. Konkursní správce neuznal vlastnictví technologie přádelny ke spol. Randa nikdy, proto dohoda o narovnání ze dne 19.12.2007 narovnává vztahy i v této věci i mezi těmito subjekty. Navrhovatel odkazuje na článek 2.5, 3, 4. Dle této smlouvy se SKP zavázal vyloučit a předat technologii spol. Randa. Důvodem bylo uzavření dohody o narovnání současným SKP dne 19.12.2007. Dle této dohody měl žalobce technologii vyloučit z KP a předat společnosti RANDA. Dohodou o narovnání byly narovnány předchozí vztahy mj. např. to, že úpadce Vitka Brněnec, a.s. byl prodán jako podnik bývalým SKP včetně technologie přádelny. Žalovaný Bustrex ovšem činil dlouhodobé obstrukce a předmět nájmu nevydal, naopak tvrdil, že je součástí smlouvy o prodeji podniku. SKP úpadce byl nucen, s technologií sepsanou do majetkové podstaty, podat žalobu na společnost Bustrex, spol. s r.o. Teprve v období 9.2.2010 byla technologie SKP zpřístupněna a správce ji mohl předat fy Randa spol. s r.o.-a tudíž ke dni 25.5.2010 vyškrtnout ze soupisu konkursní podstaty.

-2-

Žalobce vysvětluje, že v prosinci 2006 se ujal současný správce úpadce Vitka Brněnec a. s funkce (jmenován usnesením ze dne 13.12.2006-43 K 21/2004-4683 a současně bývalý SKP Ing. Hálek byl zproštěn funkce). Dne 6.2.2007 prodal společnosti Bustrex (žalovanému) nemovitosti a movité věci tak, aby Bustrex mohl nadále pokračovat v provozování podniku. Technologie poločesané přádelny byla sepsána do konkursní podstaty pro neúčinný právní úkon ještě bývalým SKP. Před tím byla uzavřena smlouva o prodeji podniku dne 1/6/2005 předchozím správcem se spol. Darren spol. s. r. o. Odstoupeno bylo od této smlouvy o prodeji podniku dne 13/9/2005 pro nezaplacení kupní ceny. Předmětem kupní ceny nebyla technologie přádelny. Technologie poločesané přádelny nebyla součástí kupní smlouvy uzavřené se společností Bustrex právě z důvodu podané žaloby o vyloučení věci společností Randa (řízení bylo zastaveno dne 20.3.2009). Proto byla se žalovaným uzavřena nájemní smlouva, neboť technologie byla zapsána v KP žalobce. Nájemné za autopark je v žalobě sice uvedeno, avšak není jejím předmětem. Důvodem pro vyřazení technologie poločesané přádelny (dále jen TPP) dne 25.5.2010 z konkursní podstaty bylo uzavření dohody o narovnání dne 19.12.2007 (odstoupeno od ní nebylo). Žalobce odkazuje na č.l. 2,5,3,4. Touto dohodou měla být TPP předána společnosti Randa, spol. s r.o. a vyloučena z konkursní podstaty. Touto dohodou mělo být narovnáno např. i to, že bývalý správce konkursní podstaty prodal cely podnik (smlouvou o prodeji podniku) včetně TPP. Od smlouvy bylo ovšem později odstoupeno pro nezaplacení kupní ceny. Jedná se o smlouvu se společností Darren, spol. s r.o. o prodeji podniku ze dne 1.6.2005. od této smlouvy bylo odstoupeno dne 13.9.2005 pro nezaplacení kupní ceny. Před prohlášením konkursu byla TPP prodána spol. Randa, spol. s r.o. a kupní cena byla uhrazena. Společnost Randa žalovala vyloučení TPP z majetkové podstaty žalobce žalobou ze dne 21.2.2006. Usnesením o zastavení řízení 40 Cm 13/2006 bylo řízení o vylučovací žalobě zastaveno. Předmětem sporu je nájemné za dobu 1.2.2007-31.3.2009. Nájemní smlouva byla ze dne 5.3.2007. Uhrazeno nebylo nájemné ani za jeden měsíc. Roční nájemné činilo 304 000 Kč + DPH. Od února 2010 měl SKP úpadce přístup k technologii a mohl technologii předat, což probíhalo cca do května 2010. Dne 28. dubna 2010 došlo k vypracování harmonogramu odvozu strojů a k jejich vyloučení z majetkové podstaty, ale jednatel společnosti již o stroje ztratil zájem a odvezl si jich asi jen 10. Zbytek byl určen rovnou do šrotu. Žalobce nebyl schopen po prodeji podniku Bustrex(u) na strojích vyrábět. Byly proto pronajaty společnosti Bustrex, neboť v jejích nemovitostech byla po prodeji žalobcova majetku na základě kupní smlouvy ze dne 6.2.2007 technologie umístěna. Nájem nebyl nikdy vyinkasován. Technologie je zapsána v konkursní podstatě Vitka Brněnec, a.s., žalobci, by mělo náležet nájemné. Za toto období SKP vlastnické právo společnosti Randa nikdy neuznal a technologie z KP vyloučena nebyla. Společnost Randa se sice domáhá proti Vitka Brněnec, a.s. vydání bezdůvodného obohacení odpovídající nájemnému za pronájem technologie za období od 5.3.2007 do 31.3.2009-v podstatě pohledávky shodné s 2/2. To nic nemění na tom, že nájemné náleží dle nájemní smlouvy žalobci až do 31.3.2009. Výrobu realizovala společnost Bustrex po uzavření kupní smlouvy dne 6.2.2007 na prodej movitých a nemovitých věcí prostřednictvím své dceřiné společnosti Vitka Textiles, a.s. kupní cena činila 18 072 000,-Kč a byla řádně uhrazena. II. Pohledávka 2/3 ve výši 347 074,-Kč vznikla z titulu bezdůvodného obohacení spočívající v užívání technologie poločesané přádelny bez právního důvodu od 1.4.2009 do 8.2.2010. Smluvní vztah ze smlouvy o nájmu ze dne 5.3.2007 byl ukončen výpovědí žalobce ke dne 31.3.2009. Od 1.4.2009 přesto žalovaný technologii dál užíval a žalobci umožnil, aby s ní nakládal až od 8.2.2010. Bezdůvodné obohacení je účtování za 10 měsíců ve výši 25 333,-Kč (duben 2009-leden 2010) a 6663,-Kč za únor 2010 + 20%, tj celkem 311 992 + zákonný úrok z prodlení z částky 311 992,-Kč od 9.2.2010 do 18.7.2011 ve výši 35 082,-Kč. Při vyčíslení bezdůvodného obohacení vycházel žalobce z obvyklého nájemného sjednaného smlouvou ze dne 5.3.2007. SKP žalobce pro neplacení nájemného byl nucen

-3-vypovědět nájemní smlouvu k 31.3.2009. Technologie přádelny byla po celou dobu sepsána v KP žalobce. Bustrex umožnil předání technologie správci konkursní podstaty. Tím došlo k vyřazení strojů z KP žalobce až ke dni 25.5.2010 a žalobci svědčí právo na zaplacení pohledávky 2/3. Za nárok 2/3 je žalována částka 347 074,-Kč. III. a V. Pohledávka 2/8 byla zažalována ve výši 8 255 24648 Kč. Žalobcem byla vzata v části zpět a to v části 3.564.417,50 Kč. Aktuální výše pohledávky činí 4.690.828.98 Kč. Důvodem zpětvzetí je aktualizace bodu 1a pohledávky a bodu 10 pohledávky. Přihlášena je z titulu nároku na náhradu škody, když smlouvou o uložení věci ze dne 5.3.2007, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.6.2007 se žalovaný jako opatrovatel zavázal pro žalobce jako uložitele opatrovat předmět uložení-zásoby specifikované v příloze č. 1 smlouvy (záznam z provedené kontroly ze dne 28.2.2007). Zásoby nebyly řádně opatrovány a byly částečně znehodnoceny. Způsobil tak škodu odpovídající pořizovací hodnotě zásob. Účetní (pořizovací) hodnota zásob je v záznamu z provedené kontroly ze dne 28.2.2007. Pohledávka číslo 8 byla přihlášena v tomto členění: 1a: tkaniny v množství 75 029,50 m za 3.083.202,-Kč. Správce tuto položku aktualizoval na částku 121.199 Kč. Důvodem aktualizace je prodej 61.235 m tkaniny, které žalobce převzal od žalovaného v roce 2012 a následně zpeněžil kupní smlouvou ze dne 5.4.2012. rovněž byla snížena původně vypočtená škoda tak, aby odpovídala škodě skutečné-obvyklé ceně, 9,-Kč/1m, místo původních 41,30Kč/1m tkaniny. Nevydané tkaniny byly v množství 13.466,60. 4: kuponové přikrývky-12 854,-Kč 5b: prodejové příze II v množství 12 141,80 kg.-418 051,81Kč 6f nedokončená výroba úprava ležáky v množství 5 354,00 m-743 554,-Kč 8: zásoby ležáky-v množství 24 928,14 kg-3 097 233,57 Kč 10: ostatní výrobní zásoby-900 350,61 Kč. Částka aktualizována na 297.936,11 Kč, když bylo odstraněno administrativní pochybení. Důvodem nároku je škoda způsobená žalovaným, když se žalovaný smlouvou o uložení věci ze dne 5.3.2007 zavázal opatrovat zásoby specifikované v příloze 1 smlouvy (viz záznam o provedení kontroly ze dne 28.2.200, který je žalobcem považován za přílohu č.1). Smlouva nebyla dosud vypovězena. Zásoby byly částečně znehodnoceny v rámci částečné demolice areálu, částečně rozprodány, čímž vznikla žalobci škoda ve výši pořizovací ceny zásob (viz záznam o provedení kontroly ze dne 28.2.2007). Úplata dle smlouvy o uložení věci nebyla nikdy placena, předpokládalo se, že dojde k započtení za nájemné autoparku, vzhledem k prohlášení konkursu k započtení nedošlo. V soupisu konkursní podstaty žalobce nyní již nejsou sepsány žádné zásoby mimo položky barev a chemikálii. Je to jediný majetek, který se našel u žalovaného a současně spol. Anidor uplatňuje žalobou o vyloučení věci nárok na tyto věci vůči SKP žalobce. Společnost Anidor byla účastníkem dohody o narovnání, ale svých práv se v této dohodě vzdala. Pokud se týká té částky, která byla vzata zpět, byla vzata zpět zejména o hodnotu věcí, které se u žalovaného našly a prodaly. Žalobce vysvětluje, že SKP úpadce vyhodnotil provoz jako neekonomický a podnik prodal spol. Bustrex za 20.000.000 Kč smlouvou o prodeji podniku ze dne 6.2.2007. Cena byla uhrazena. Předmětem kupní smlouvy nebyly zásoby žalobce uložené v prodaných nemovitostech. Proto byla uzavřena smlouva o uložení věci ze dne 5.3.2007. Bustrex provozoval podnik dál a vedle smlouvy musel SKP úpadce řešit další věci, což se stalo celkem 4 smlouvami. Smlouvou o pronájmu poločesané přádelny, o pronájmu Autoparku, o uložení zásob, smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Bustrex podnik provozoval prostřednictvím dceřiné společnosti Vitka Textiles, a. s. a následně prodal veškerý nemovitý majetek spol. BlueFields. Tato společnost nezaplatila kupní cenu, zdemolovala část areálu, dle informací SKP žalobce, rovněž tu část areálu, kde se nacházely zásoby. K výzvě insolvenčního správce žalovaného si žalobce převzal část zásob a zpeněžil (viz snížení

-4-

žaloby). Dle sdělení žalovaného se žádné další zásoby, které jsou předmětem žaloby v areálu podniku nenacházejí a nejsou ani sepsány do majetkové podstaty dlužníka, nebyly ani žalobci nikdy vydány. Protože bylo 5.3.2007 zjištěno manko ve výši 11.712,60 kg pletacích přízí byla uzavřena dohoda o narovnání dne 8.9.2010 se společností Bustrex, ve které Bustrex uznal pochybení při opatrovaní a zavázal se zaplatit žalobci za chybějící příze náhradní plnění v částce ve výši 2.286.981,-Kč. Dosud nebylo ničeho uhrazeno. Tato uznaná pohledávka byla přihlášena a insolvenčním správcem dlužníka uznána. Pokud se jedná o smlouvu o uložení věci předcházel jí záznam o provedení kontroly zásob, dle kterého bylo zřejmé, jaké věci budou uloženy. Škoda je vyčíslena dle pořizovací hodnoty. Žalobce upřesnil, že dohoda o narovnání ze dne 8.9.2010 se týká pouze pletacích přízí, které nejsou předmětem pohledávky 2/8 a nejsou ani předmětem žaloby. Přílohou dohody o narovnání je příloha č.1, která obsahuje chybějící přízi, za kterou je určena částka 2 286 979,-Kč stanovená v dohodě. Nájemné, dle smlouvy o uložení věci, placeno nebylo. Předmětem smlouvy o uložení věci jsou ze záznamu o provedené kontrole zásob ze dne 28.2.2007 bod 1,2,4,5b,6f,8 a 10. Jedná se o položky, které jsou zničené a které jsou předmětem žaloby 2/8

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. K jednotlivým bodům uvedl: I. Pohledávka 2/2 Popřena byla část ve výši 930 000,-Kč za nezaplacené nájemné za pronájem technologie poločesané prádelny. Žalobce zapsal technologii do konkursní podstaty, ale toto zařízení bylo dotčeno vylučovací žalobou a dne 30.12.2008 bylo rozhodnuto usnesením (PM 31.11.2007) KS v Hradci Králové o vydání (43 K 21/2004-6677) o vydání strojů společnosti Randa, spol. s r.o. Žalobce neprokázal vlastnické právo k technologii. Stejný nárok uplatnila vůči dlužníku společnost Randa spol. s r.o. (věřitel č. 16) vůči dlužníku. Pohledávka byla na přezkumném jednání uznána. Souhlas soudu byl udělen v souvislosti s dohodou o narovnání sporných práv ze dne 19.12.2007. Fyzické vydání strojů vydával až osobně SKP v květnu 2012 spol. Randa, s. r. o. Dne 28. dubna 2010 došlo k vypracování harmonogramu odvozu. SKP žalobce stroje předal, vyloučil z KP přičemž pan Ing. Skřivánek si odvezl pouze 10 strojů, o které měl zájem, zbytek ponechal na místě a odvezl je až na výzvu IS žalovaného, a to tak, že rovnou sešrotovat. Ačkoliv žalobce zapsal toto zařízení do majetkové podstaty, bylo dotčeno vylučovací žalobou společnosti Randa, spol. s r.o. incidenční spor byl ukončen usnesením 43 K 21/2004 ze dne 30.12.2008, kde bylo rozhodnuto o vydání těchto strojů společnosti Randa. K fyzickému předání strojů spol. Randa došlo až v květnu 2012. II. Žalovaný navrhl zamítnout žalobu o nárok 2/3 z titulu bezdůvodného obohacení za užívání technologie přádelny v plné výši 347 074,-Kč. jednalo se o nároky za údajné užívání po skončení nájmu ( 31.3.2009-8.2.2010), když ovšem již dne 19.12.2007 byly stroje vydány společnosti Randa (viz protokol sepsaný notářkou Annou Volencovou dne 19.12.2007 N 599/2007-pozn. Protokol ano po výzvě nedoložen). V notářském zápisu ze dne 19/12/2007 SKP žalobce prohlašuje, že technologie byla z KP vyloučena. Ve věci byl udělen souhlas konkursního soudu v Hradci Králové k vyloučení TPP 43 K 21/2004-6474. Vlastnické právo nebylo prokázáno a doklady, které má žalovaný k dispozici nejsou ve shodě s uplatněným nárokem. III. Pohledávka 2/8 byla popřena zcela ve výši 8.255.246,48 Kč, když nebyla doložena skutečná výše škody vzniklá na zásobách. Žalobce nedoložil, jak byly plněny povinnosti stran vyplývající ze smlouvy ze dne 5. 3.2007. Např. pojištění předmětu úschovy zajišťuje složitel. Žalobce neuvedl, zda dal věci pojistit, zda uplatnil pojištění na pojišťovně, či zda obdržel plnění. Žalobce nedoložil, jak platil za uložení (30.750,-Kč, později 51.250,-Kč + DPH/měsíc), ani zda učinil všechny kroky k vydání předmětu úschovy. Poukazuje na to, že Záznam o provedené kontrole zásob ze dne 28.2.2007 byl pořízen bez dlužníka (fy Bustrex).

-5-

Žalovaný uvádí, že nebyla zaslána výzva žalobce k vydání věci, naopak IS žalovaného vyzýval k vyzvednutí věcí žalobce. Smlouva je považována za neplatnou, neboť z ní nevyplývá o uložení, jakých věcí se jednalo. Ke smlouvě nejsou přílohy. Pokud se týká záznamu z provedené kontroly zásob, není podepsána nikým ze společnosti Bustrex. Žalovanému tudíž neční známo, co bylo uloženo, případně co si žalobce z areálu odvezl. Poukazuje na to, že pořizovací účetní hodnota není totožná s výší škody, nárok na náhrady škody není nijak doložen, není prokázán vznik samotné škody, ani protiprávní úkon. SKP žalobce neplatil dle smlouvy o uložení věci, ačkoliv věděl, že položky nemůže započítat s nájemným. Poukazuje na článek 5 smlouvy o uložení zásob, ze které vyplývá, že Bustrex nebyl povinen nechat věci pojistit, naopak že věci pojišťuje složitel a není zřejmé, zda bylo plnění požadováno po pojišťovně.

Z podání žalobce ze dne 7.11.2011 bylo zjištěno, že tento oznámil konkursnímu soudu, že ke dne 7.11.2011 SKP kompletně splnil závazky podle čl. 3.3,3.4,3.5,3.6 a tím nabyly účinnosti body 5.1.,5.2, 5.3. Z usnesení Krajského soudu v Hradci králové ze dne 21.11.2007, č.j. 43 K 21/2004-6474 bylo zjištěno, že konkursní soud dal souhlas s vyloučením a/ movitých věcí-zásoby skladu pletacích přízí II v celkovém objemu 66 494 Kg a b/ movitých věcí technologie poločesané přádelny. Důvodem je dohoda o narovnání.

Z kupní smlouvy ze dne 5.4.2012 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a společností Czech Textile, IČO 27480682, se sídlem Biskupský Dvůr 2095/8, Praha 1, za kterou jednal Oldřich Stejskal. Předmětem prodeje jsou movité věci-zásoby tkanin-potahových látek-dle přílohy 1. Množství tkanin je uvedeno 61 235 bm. Místem dodání je areál úpadce, Brněnec 17. Celková kupní cena je 661 338,-Kč, splatná ve dvou splátkách-č.l. 76. Ke smlouvě je přiložen seznam tkanin s uvedením množství 61 235 bm. Příloha není podepsána.

Z usnesení Krajského soudu v Hradci králové ze dne 4.8.2009, č.j. 43 K 21/2004-6877 bylo zjištěno, že soud uložil společnosti Bustrex, aby vydala SKP Vitka Brněnec, a.s. technologii poločesané přádelny, kterou užívala na základě smlouvy o nájmu ze dne 5.3.2007, když nájemní vztah skončil uplynutím sjednané nájemní doby 31.3.2009, po výpovědi dne 14.1.2009. Společnost předmět nájmu nevrátila.

Z kupní smlouvy uzavřené mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. dne 6.2.2007 bylo zjištěno, že kupní cena činí 18 072 000,-Kč a to tak, že za soubor nemovitých věcí 6 500 000,-Kč, kupní cena za movité věci dle přílohy 4 činí 6 500 000,-K, kupní cena za zásoby dle přílohy 5 činí 4 972 000,-Kč a kupní cena za nehmotný majetek činí 100 000,-Kč. Ceny jsou bez DPH. Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách. Předmětem smlouvy jsou-dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy 4, zásoby materiálu, výrobků, zboží, nedokončené výroby dle přílohy 5, nehmotný majetek dle přílohy 6. Žádná z příloh není k dispozici.

Z kupní smlouvy uzavřené dne 7.16.2010 mezi JUDr. Jaroslavem Hrnčířem, insolvenčním správcem Vitka Textiles, a.s. a Bustrex, spol. s r.o. bylo zjištěno, že předmětem smlouvy jsou movité věci nalézající se v továrním areálu kupujícího v Brněnci a jsou v soupisu majetkové podstaty Vitka Textiles (např. soubor zásob-suroviny, barvy, chemikálie, soubor zásob nedokončené výroby a v tkalcovně a přípravně, soubor zásob kuponový sklad tkanin, prodejová příze, sklad přikrývek apod.). kupní cena je stanovena na 260 000,-Kč bez DPH. Nepodepsanou přílohu tvoří soupis barev a chemikálií.

-6-

Ze záznamu provedené kontroly zásob ze dne 28.2.2007 Vitky Brněnec za přítomnosti osob Vitky Brněnec, a.s. (SKP Mgr. Petr Stejskal, František Olbert-do 31.1.20007 bývalý člen statutárního orgánu ve funkci ředitele Vitky Brněnec, nyní VItka Textiles, a.s. a dále za přítomnosti osob z Vitka Textiles, a.s. bylo zjištěno, že se jedná o kontrolu starých zásob zatížených vylučovacími žalobami u kontroly zásob nebyl přítomen vlastník společnost Bustrex (přestože areál prodán 6.2.2007), že z věcí zatížených žalobami-barvy a chemikálie (uplatňuje práva Anidor, spol. s r.o.) jsou v hodnotě 449 979,65 Kč-dohledány všechny věci; ručně pletací příze (uplatňuje práva Randa, spol. s r.o.) dohledány byly zásoba 66 494,85 kg v hodnotě 13 027 817,50 Kč. Kontrolované položky jsou uskladněny odděleně od provozních zásob. Vzhledem k množství zásob a jejich hodnotě, bude další uložení věcí řešeno smlouvou o úschově mezi SKP a Vitka Textiles, a.s. Přiložen je seznam movitých věci s tím, že do konkursní podstaty (Vitka Brněnec, a.s.) jsou sepsány zásoby dle seznamu (nepodepsaného).

Ze smlouvy o uložení věci ze dne 5.3.2007 uzavřené mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. (uzavřel jednatel Josef Straka) bylo zjištěno, že předmětem uložení jsou movité věci charakteru zásob dle přílohy 1 smlouvy-záznamu o provedené kontrole zásob. Cena za opatrování zásob činí 30 750,-Kč bez DPH/měsíc. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a zaniká vydáním předmětu uložiteli, jinak je výpovědní doba 3 měsíce. Z dodatku číslo 1 ze dne 15.6.2007 k této smlouvě bylo zjištěno, že byla navýšena cena za uložení věci na částku 51 250,-Kč bez DPH/ měsíc. Účastníci smluvního vztahu se nezměnili. Účinnost dodatku je od 1.7.2007 (k pohledávce 2/8).

Ze smlouvy o nájmu uzavřené dne 5.3.2007 mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. (uzavřel jednatel Josef Straka) bylo zjištěno, že předmětem nájmu je TPP uvedená v příloze 2 (příloha není podepsána, ani nerozlučným způsobem svázána) nájemné činí 304 000,-Kč/rok + DPH. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta činí 2 měsíce. Pronajímatel může od smlouvy odstoupit pro neplacení nájemného (čl.8 smlouvy). Nepodepsaná příloha číslo 2 obsahuje soupis technologie TPP. (ve smlouvě není uvedeno, kdy došlo k předání předmětu nájmu).

Z výpovědi smlouvy o nájmu bylo zjištěno, že je zde dne 14.1.2009, výpovědní doba je dva měsíce a počíná běžet prvním dnem po doručení. Písemné výpovědi (doručení výpovědi není doloženo). Výpověď je ze smlouvy o nájmu ze dne 5.3.2007, kdy předmětem nájmu je TPP. Výpověď je podepsána Mgr. Petrem Stejskalem.

Z dohody o narovnání ze dne 8.9.2010 uzavřené mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. (uzavřel jednatel Josef Straka) bylo zjištěno, že účelem dohody je úprava vzájemných sporných a pochybných práv a povinností mezi Bustrex na straně jedné a SKP na straně druhé, které vznikly z důvodů porušení smluvních povinností společnosti Bustrex, která měla na základě Smlouvy o uložení věci ze dne 5.3.2007. Na základě článku II Smlouvy o uložení věci bylo společnosti Bustrex svěřeno do opatrování celkem 71 742,85 Kg ručně pletacích přízí od února 2008 do června 2010 došlo k vydání 56 620,20 kg těchto přízí jejich vlastníku , společnosti Randa, spol.s r.o. u opatrovatele tudíž mělo zůstat 15 122,65 kg přízí. Na podkladě inventury ze dne 29.3.2011 bylo shledáno, že bylo uloženo pouze 3 410,05 kg. Rozdíl činí 11 712,60 Kg. Účastníci prohlásili, že veškerá práva ze Smlouvy o uložení věci ze dne 5.3.2007 vzniklá z opatrování svěřeného objemu 71 742,85 kg pletacích přízí jsou upravena na základě této dohody o narovnání. Dohoda neupravuje nároky týkající se jiných věcí než ručně pletacích přízí. Přílohou je příloha číslo

-7-

1 dohody o narovnání ze dne 8.92010, která je ovšem zcela shon dá jako u dohody o narovnáíní ze dne 19.12.20017.

Ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 6.2.2007 SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. (uzavřel jednatel Josef Straka) bylo zjištěno, že předmětem budoucí smlouvy má být odkup zásob dle přílohy č.1 za kupní cenu 3 000 000,-Kč bez DPH.. Předmětem prodeje nejsou movité věci stižené žalobami (Anidor, spol. s r.o. a Randa spol. s r.o.), ale zásoby materiálu, výrobků, nedokončené výroby dle přílohy č. 1 této smlouvy. K předání již došlo před uzavřením smlouvy (čl. IV.) Budoucí prodávající se zavazuje obstarat si souhlas soudu s prodejem zásob. Příloha č. 1 obsahuje barvy a chemikálie. Na uzavření kupní smlouvy musí být vyzváno v termínu od 1.5.2007 do 31.7.2007. Přiložena je jen strana 1.

Ze smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1.6.2005 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi prodávajícím Darren, spol. s.r.o. a kupujícím Anidor spol. s r.o. Předmětem smlouvy je prodej části podniku Vitka Brněnec, a.s., když před tím SKP Ing. Hálek Vitky Brněnec prodal podnik prodávajícímu Darren. Kupní cena činí 500 000,-Kč. (smlouva byla shledána jako absolutně neplatná)

Ze smlouvy o prodeji podniku mezi prodávajícím Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, správcem konkursní podstaty Vitka Brněnec, a.s. a kupujícím Darren, spo. S r.o. ze dne 2.6.2005 bylo zjištěno, že předmětem smlouvy je nemovitý majetek, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek dle přílohy 1. Cena je stanovena na 20 000 000,-Kč. Předmětem smlouvy nejsou zásoby materiálů, výrobků, zboží a nedokončená výroba. Celá kupní cena má být uhrazena do 90 dnů od účinnosti smlouvy. Pro nezaplacení kupní ceny bylo sepsáno zpět do majetkové podstaty.

Z vyrozumění insolvenčního správce ze dne 3.2.2012 (doručeno 6.2.2012) bylo zjištěno, že žalobci byla zaslána výzva v souvislosti s popřenými přihláškou uplatněnými pohledávkami dne 3.2.2012 (žaloba podána 22.2.2012-tedy včas).

Z předávacího protokolu lze dne 9.2.2010 bylo zjištěno, že je sepsán mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a mezi společnosti Randa, spol.s r.o. Předávána je na podkladě dohody o narovnání ze dne 19.12.2007 TPP, soubor strojů společnost přebírá. Protokol je podepsán SKP Vitky Brněnec, a.s. a není podepsán společností Randa. Když tento je bez odzkoušení odmítl převzít.

Ze zprávy ze dne 9.2.2010 SKP Mgr. Petra Stejskala určené do spisu 43 K 21/2004 bylo zjištěno, že vyřazuje TPP z majetkové podstaty v návaznosti na dohodu o narovnání ze dne 19.12.2007 ve prospěch společnosti Randa.

Z dohody o narovnání uzavřené mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Darren,spol.sr.o.o., Randa, spol.s r.o., Anidor, spol.s r.o. a Ing. Michalem Skřivánkem ze dne 19.12.2007 bylo zjištěno, že podle současného správce konkursní podstaty není vzhledem k absenci fyzických inventur v podniku úpadce ke dni odstoupení od Smlouvy o prodeji podniku , jakož i k 31.12.2005 možné údaje o přízi spolehlivě ověřit, když ke dni 31.12.2006, k němuž byl aktualizován soupis se v podniku úpadce nacházelo pouze 66 494,-Kg ručně pletacích přízí v účetní hodnotě 13 027 817,-Kč zatížených vylučovací žalobou. Ani v případě úspěchu Randy v řízení o vyloučení těchto přízí by nebylo jejich vydání již možné (čl.2.6.) bývalý SKP Dr. Hálek sepsal ke dni 12.9.2005 do soupisu podstaty i barvy a

-8-chemikálie používané v podniku úpadce, které nakoupila Anidor, která nebyla v žádném vztahu k úpadci a tyto movitosti se nemohly nikdy stát součástí podniku Vitka Brněnec (č.l.2.7). Auditor upozornil, že úpadce neúčtoval v souladu se zákonem o účetnictví. Při odstoupení od smlouvy o prodeji podniku s fy. Darren nebyla provedena fyzická ani dokladová inventura a mezi účastníky nebyly vyhotoveny ani žádné zápisy o převzetí podniku zpět. Došlo tak k chybnému zobrazení skutečného stavu majetku. Ze společného vyjádření managementu úpadce ze dne 7.12.2006 vyplynulo, že zásoby, které byly předmětem dohody o narovnání nebyly nikdy fyzicky odděleny od ostatních zásob úpadce. Nelze ani specifikovat, kterých zásob se oddělení mělo týkat. Nikdy nebyla provedena fyzická inventarizace těchto zásob. Zásoby byly postupně zpracovávány od května 2005 při výrobě Vitky Brněnec, a.s. a dále společností Anidor, která začala provozovat výrobu v areálu. Po odstoupení původního SKP od smlouvy o prodeji podniku Darrren, spol. s r.o. bylo toto zboží sepsáno do majetkové podstaty (zásoby) a zaúčtováno jako pohledávka za odběratelem a následně spotřebováno následným provozem podniku úpadce. Jednalo se hl. o tkaniny, přikrývky, nedokončená výroba, pletací příze. SKP konstatuje, že není schopen, vzhledem, ke skutečnosti, ze zboží (zásoby) bylo provozem úpadce Vitka Brněnec spotřebováno relevantně vyjádřit k přesné hodnotě a množství zásob sepsaných do konkursní podstaty.

Z usnesení Krajského soudu v Hradci králové 43 K 21/2004-5285 ze dne 2.2.2007 bylo zjištěno, že soud dal souhlas k prodeji movitých a nemovitých věci, s výjimkou věcí zatížených žalobami (následovala prodej majetku společnosti Bustrex)

Ze soupisu konkursní podstaty aktualizovaný aktualizovanému ke dni 31.12.2006, bylo zjištěno, že v soupisu je TPP (právo uplatňuje společnost Darren, spol. s r.o.). Listiny se shodují s listinami Ze záznamu provedené kontroly zásob ze dne 28.2.2007.

Z usnesení Krajského soudu v Hradci králové 43 K 21/2004-6474 bylo zjištěno, že konkursní soud dal souhlas s vyloučením movitých věcí TPP z konkursní podstaty dne 21.11.2007. podkladem pro toto rozhodnutí byla žádost správce ze dne 12.11.2007 a důvodem připravované Dohody o narovnání ze dne 19.12.2007. TPP je její součástí.

Z oznámení konkurznímu soudu ze dne 7.12.2005 bylo zjištěno, že dle aktualizovaného soupisu majetkové podstaty je do něj zařazena i TPP, k níž uplatňuje právo společnost Darren, spol. s r.o.

Z potvrzení správce konkursní podstaty Vitka Brněnec, a.s. bylo zjištěno, že TPP byla ke dne 25.5.2010 z majetkové podstaty vyřazena. Věci již nejsou součástí konkursní podstaty a dispoziční právo přechází na jejich vlastníka Randa, spol. s r.o. Potvrzení bylo určeno pro společnost Randa, spol. s r.o.

Z rozsudku 42 Cm 99/2005 bylo zjištěno, že z majetkové podstaty se vylučuje seznam věcí, které jsou uvedeny v rozhodnutí (výrok I), žalobcem je Anidor, s.r.o. a žalovaným SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal. Výrok II. je SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal povinen zaplatit žalobci částku 22 728 380,-Kč a výrokem VI částku 995 984,-Kč. Soud zjistil, že dne 9.2.2010 bylo provedeno místní ohledání v areálu Vitka a bylo konstatování, že ve skladu je ibtížně identifikovatelné množství barev a chemikálií v sudech, pytlích a krabicích, sklad je nevhodný a špatně zabezpečen.. dne 2.4.2010 předloži SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal soupis majetkové podstaty aktualizovaný k 31.3.2010 z něhož plyne, že na skladu se nachází barvy a chemikálie v objemu 1 632,9 kg. SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal se bránil námitkou, že k 7.10.2005 předmět sporu nemusel

-9-vůbec existovat nebo v uvedeném množství, neboť nebyl provedena před soupisem věcí do majetkové podstaty řádná inventura. (obdobně viz Vrchní soud v Praze, viz níže)

Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 10 Cmo 33/2011 (10 Cmo 89/20100) bylo zjištěno, že rozsudek KS v Hradci Králové 42 Cm 99/2005 ze dne 24.11.2010 se zrušuje a vrací se soudu k dalšímu řízení v bodech I., III., IV., VI., VII. Odvolací soud nemá za prokázané, které ze sporných věcí ještě existují, které již nikoliv (byly ztraceny, zničeny, spotřebovány apod.), dále bude nutno postavit najisto i jejich identifikaci, rovněž bude nutno postavit najisto vlastnické právo žalobce k věcem. Je-li požadováno náhradní peněžité plnění proto, že věci chybí (nikoliv zpeněžení), jedná se o nárok na náhradu škody, která byla způsobena při výkonu funkce správce konkursní podstaty. Odvolací soud zjistil, že Anidor, spol. uvedl v podáních ze dne 10.7 a27.8.2012 , rovněž i na ústním jednání, že se sporné věci v konkursní podstatě Vitky Brněnec, a.s. nenacházejí. K dispozici jsou pouze barvy a chemikálie, ze kterých se staly odpady. V březnu 2007 byla uzavřena smlouva s Bustrex na jejich spravování. Pokud SKP úpadce zpeněží majetek sepsaný v konkursní podstatě, ačkoliv k němu uplatňuje právo třetí osoba, hledí se na takový majetek, jako by stále v majetkové podstatě byl sepsán.

Po právní stránce byla věc řešena takto: Žalobce uplatnil svůj nárok přihláškou pohledávky ze dne 29.7.2011 a 22.11.2011, ve znění dalších doplnění. Na přezkumném jednání dne 19.1.2012 byla pohledávka žalobce insolvenčním správcem popřena, v částech, které jsou předmětem žaloby. Žaloba byla podána včas-viz shora.

Dle § 451 občanského zákoníku Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Ustanovení o bezdůvodném obohacení se vztahuje na vztahy založené nejen občanským zákoníkem, ale i dalšími soukromoprávními předpisy. Obchodní zákoník nemá vlastní úpravu o bezdůvodném obohacení, proto je třeba použít i na případy bezdůvodného obohacení vzniklého podle obchodního zákoníku § 451 až 459 zákoníku občanského. Je třeba upozornit, že obchodní zákoník má vlastní úpravu promlčení včetně počátku jejího běhu, a proto není možné v tomto případě užít úpravu občanskoprávní

Dle § 533 Obch.Zák Skladovatel odpovídá za škodu na skladované věci, jež vznikla po převzetí věci, a to až do jejího vydání, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Skladovatel neodpovídá za škodu na věci, jestliže byla způsobena a) ukladatelem nebo vlastníkem věci, b) vadou nebo přirozenou povahou uložené věci, nebo c) vadným obalem, na který skladovatel při převzetí věci ukladatele upozornil a toto upozornění zahrnul do potvrzení o převzetí věci; neupozornil-li skladovatel na vadnost obalu, neodpovídá za škodu na věci jen tehdy, když vadnost obalu nebyla poznatelná. Vznikla-li škoda způsobem uvedeným v odstavci 2, je skladovatel povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.

Dle § 516 Obch.Zák Smlouvou o uložení se zavazuje opatrovatel, že bude pro uložitele dočasně bezplatně opatrovat věc, kterou má u sebe v souvislosti s obchodním stykem s uložitelem. Jestliže ve smlouvě není uvedeno, zda věc se má opatrovat za úplatu nebo bezplatně, a opatrování věci není předmětem podnikání opatrovatele, platí, že strany uzavřely smlouvu o uložení věci.

-10-

Dle §§ 663 a 671Obč.Zák. Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. Nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání.

K výroku III. Aby vznikla platná smlouva o skladování, je nutná shoda obou kontrahentů na podstatných částech smlouvy, jimiž jsou: přesné určení smluvních stran, dostatečně jasné vymezení skladované věci, závazek skladovatele převzít věc, závazek ukladatele uložit věc, povinnosti skladovatele opatrovat věc, výše skladného nebo alespoň předpokládaná úplatnost (viz § 531 odst. 2). Obdobně jako u smlouvy o uložení věci je předmětem smlouvy o skladování závazek podnikatele opatrovat věc pro jiného. Obě smlouvy se však od sebe liší několika podstatnými znaky: a) Úplatnost/bezúplatnost závazku: Smlouva o skladování je smlouvou úplatnou. Ze druhého odstavce § 527 vyplývá, že úplata být dohodnuta nemusí, v takovém případě ovšem vznikne smlouva o skladování jen tehdy, jestliže je opatrování věci předmětem činnosti skladovatele, výši úplaty pak stanoví § 531. Pokud by ve smlouvě nebylo uvedeno, zda se věc má opatrovat za úplatu či nikoli, a současně by opatrování věci nebylo předmětem činnosti skladovatele, nevznikla by smlouva o skladování, ale při splnění dalších zákonných podmínek bezúplatná smlouva o uložení věci. Jestliže by nebyly naplněny ani zákonné podmínky pro vznik této smlouvy, jednalo by se případně o smlouvu o úschově podle § 747 obč. zák. b) Označení subjektů: Za smluvní strany označuje zákon ukladatele a skladovatele, který je podle § 533 povinen vynakládat při skladování věci veškerou odbornou péči, zatímco u smlouvy o uložení věci je smluvní stranou uložitel a opatrovatel (podle § 517 je povinen věc pečlivě opatrovat); u smlouvy o úschově používá občanský zákoník pojmy složitel a schovatel. c) Smlouva konsenzuální/reálná: Oproti smlouvě o uložení věci, která je kontraktem reálným, se jedná o kontrakt konsenzuální-na rozdíl od smlouvy o uložení věci, kdy k předání dochází nejpozději při vzniku smlouvy (jde o věc, kterou má opatrovatel u sebe), u smlouvy o skladování může být věc předána až po uzavření smlouvy. d) Věci druhově/specificky určené: Zatímco u smlouvy o uložení věci bude opatrovaná věc zásadně individuálně určena a opatrování věcí druhově určených bude při realizaci smlouvy problematické, pak při smlouvě o skladování se bude jednat často o věci druhově určené. Půjde-li o věci druhově určené, je třeba věci oddělit od věcí stejného druhu skladovaných pro jiného ukladatele (viz § 530). Depozitum, neboli smlouva o uschování věci, je reálným dvoustranným kontraktem. Ze základního ustanovení vyplývají podstatné části smlouvy, tj. části, které musí smlouva mít, aby se řídila právní úpravou (§ 516 až 526) v obchodním zákoníku jí věnovanou, jimiž jsou: -určení smluvních stran, tj. opatrovatele a uložitele, určení věci, která má být opatrována, bezplatnost. Jak vyplývá ze zákona, musí mít opatrovatel při vzniku smlouvy opatrovanou věc (tedy movitou věc) již u sebe. Navíc musí jít o věc, kterou má u sebe nikoli z jakéhokoli důvodu, ale v souvislosti s obchodním stykem s uložitelem. Je-li plnění úplatné, nejčastěji se použije smlouva o skladování podle § 527 a násl. obchodního zákoníku, úplatnost/bezúplatnost je zde základním rozlišovacím kritériem obou smluvních typů. V reálném kontraktu je převzetí věci součástí procesu uzavírání smlouvy-zde se musí jednat o věc, kterou má opatrovatel u sebe v souvislosti s obchodním stykem s uložitelem, nikoli závazkem ze smlouvy plynoucím. K předání věci musí dojít před uzavřením smlouvy nebo alespoň současně s jejím uzavřením. Nestačí, že prostě byla poskytnuta prostora k uložení věci, nýbrž je též třeba, aby nad ní byla převzata ochrana.

-11-

Ačkoliv je smlouva nazvána jako smlouva o uložení věci, je soud toho názoru, že byla uzavřena smlouva o skladování, neboť byla sjednána úplata-jeden ze základních znaků smlouvy o skladování. Navíc předmět skladování byl zřejmě v podstatné části určen druhově a nejedná se o souvislost s obchodním stykem s složitelem. Vzhledem k níže uvedenému, není ovšem určení druhu smluvního ujednání zásadní, neboť chybí ona podstatní náležitost smluvního ujednání shodná pro oba typy smluv. Tím je dostatečně určitě identifikovatelný předmět plnění Soud došel k závěru, že smlouva je jako celek pro neurčitost neplatná ve smyslu § 37 odst. 1 obč. zák., pokud její předmět není dostatečně určitý ani za použití vykládacích pravidel, neboť neobsahuje jeho jasné a jednoznačné určení. Aby vznikla platná smlouva o skladování (ovšem i smlouva o uložení věci), je nutná shoda obou kontrahentů na podstatných částech smlouvy, jimiž jsou: přesné určení smluvních stran, dostatečně jasné vymezení skladované věci, závazek skladovatele převzít věc, (závazek ukladatele uložit věc), povinnosti skladovatele opatrovat věc, výše skladného nebo alespoň předpokládaná úplatnost (viz § 531 odst. 2). Požadavku určitosti vyhovuje, je-li její předmět označen tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným předmětem. Věc může být určena různým způsobem, ale v každém případě musí být vymezena tak, aby se jednalo o určitý právní úkon, tedy o úkon platný ve smyslu § 37 odst. 1 obč. zák. V projednávané věci není předmět dostatečně a nezaměnitelně identifikován. Není najisto postaveno, co vůbec je předmětem této smlouvy. Tato zákonná obligatorní náležitost nemůže být nahrazena ani všeobecnou formulací, že smluvní strany podpisem potvrdily, že bylo zboží převzato. Zejména s přihlédnutím k tomu, že v době uzavření smlouvy byly uzavřeny i jiné smlouvy se zaměnitelným předmětem plnění. Účastníci kontraktu, (ani třetí osoba), nemohli být jisti ani v době podpisu, co přesně náleží do předmětu jakého smluvního ujednání, nebylo možno určit, co je předmětem smlouvy (označené) o uložení věci. V krátkém období bylo podepsáno několik smluv, jejichž předměty se překrývaly. Vzhledem k předmětu kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí z téhož data není jisto, že se nemohly zásoby materiálu, výrobků, zboží a nedokončené výroby překrývat se smlouvou nazvanou účastníky řízení, jako smlouva o uložení. K žádné ze smluv nebyla založena žádná z příloh tam uvedených a podepsaná účastníky smluvního vztahu. Příloha u žádné smlouvy podepsána nebyla. Nebyl podepsán ani předávací protokol. Smluvní strany podepisovaly pouze smlouvy. Přílohami se již odpovědně nezabývaly, přestože ve smlouvách je na ně odkaz. Navíc přílohy jsou vždy pouze očíslovány, aniž je alespoň uvedeno, ke které ze smluv by měla ta, která příloha náležet. V důsledku toho jsou některé přílohy předkládány u více smluv, u jiných chybí. Pouhým porovnáním lze zjistit, že některé předměty se překrývají. Je-li vyhotoveno v krátkém časovém období více smluv mezi týmiž účastníky smluvního vztahu s týmž předmětem plnění, potom je zvýšena pečlivost na místě. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 6.2.2007, smlouva o prodeji podniku označená jako kupní smlouva, je rovněž ze dne 6.2.2007 (žalobce uvedl ke kupní smlouvě o prodeji věcí ze dne 6.2.2007 týkající se čl. II. písm. c), přílohy č. 5 (seznam prodávaných věcí) a čl. II. bod 4, přílohy č. 5 (seznam neprodávaných věcí): že v příloze č. 5 jsou jak zásoby materiálu, které jsou předmětem prodeje, tak i ty, které předmětem prodeje nejsou), o měsíc později 5.3.2007 byla zavřena smlouva o uložení zásob mezi týmiž subjekty (s dodatkem 5.6.2007) a 19.12.2007 dohoda o narovnání, když předmětem by mohly být a byly věci shodné. Insolvenční soud se neztotožnil s návrhem žalobce o nutnosti vyhotovit znalecký posudek na stanovení ceny, neboť je ponejprv třeba vyřešit otázku právní a teprve je-li najisto postaveno, že žalobce má nárok na nějakou částku (její určení po právu), bez významu z jakého právního titulu, může dojít k ustanovení znalce a to ještě za předpokladu, že požadovaná částka bude soudem nebo protistranou považována za spornou. Rovněž spárování položek a znalecké určení, k jaké smlouvě náleží jaký předmět, není na místě. Je věcí a odpovědností správce konkursní

-12-podstaty, neboť právě on musí mít nejvíce ze všech ve věci jasno, kterou položku kam zařadit a proč, respektive, kterou položku, za kolik a komu prodal. Ze stejných důvodů soud nevyslechl ani navrženou svědkyni Zuzanu Paličkovou a svědka Františka Olberta. Je to právě správce konkursní podstaty, který nese plnou odpovědnost za věci v majetkové podstatě sepsané, i za to, jakým způsobem byly zpeněženy. Včetně toho, aby měl ucelený přehled, kde je co uloženo, v jakém množství a na podkladě jakého smluvního vztahu. Spoléhá především na sebe a nikoliv na manažerské, organizační schopnosti a poctivost třetí osoby. V případě p. Olberta (i když je člen statutárního orgánu úpadce a byl i členem a předsedou jeho dozorčí rady), navíc ještě i z konkurenční firmy, když dlužník podnik provozoval prostřednictvím dceřiné společnosti Vitka Textiles, a. s. a p. Olbert byl jediný člen statutárního orgánu této firmy s právem podpisu (od ledna 2007 do srpna 2012-tedy do dne výmazu z obchodního rejstříku, protože majetek získaný v konkursu nepostačil k uspokojení věřitelů). Pro správce tedy svědek žádné podklady připravovat nemohl. Nemohl je ani za dlužníka, či správce žádným způsobem odsouhlasit. Soud neuvěřil tvrzení, že SKP dělal zevrubnou inventuru ke dni 31.1.2007, jak uvádí ve svém podání ze dne 14.8.2015, když následovala kontrola zásob dne 28.2.2007 (tedy měsíc po zevrubné inventuře) a navíc bez přítomnosti společnosti Bustrex, přestože již ke dni 6.2.2007 došlo k prodeji areálu společnosti Bustrex. SKP úpadce se při této kontrole zavázal, že uzavře smlouvu o úschově s Vitka Textiles, a.s., přesto ji nakonec uzavřel do tří dnů s dlužníkem, který žádné kontrole přítomen nebyl. Navíc příloha z provedené kontroly zásob ze dne 28.2.2007 je zcela shodnou listinou, která byla doručena soudu jako aktualizace soupisu majetkové podstaty ke dni 31.12.2006. Soud tedy neuvěřil tvrzení, že zásoby a vůbec předmět sporu byly poctivě rozděleny na tři části-dle smlouvy o prodeji věci, smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě o uložení věci. Datum z provedené kontroly zásob a text listiny je zcela shodný se soupisem majetkové podstaty aktualizovaným k 31.12.2006, což v podniku, který vyrábí není prakticky možné. Kontrola zásob (která proběhla bez přítomnosti majitele v jeho závodě), buď proběhla pouze formálně, nebo je pouze formální soupis KP k 31.12.2006. Navíc pokud přihlédneme k tomu, že dne 6.2.2007 došlo k prodeji podniku (včetně jednoho balíku zásob a téhož dne k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, (další balík zásob), není možné, aby soupis KP k 31.12.2006 s inventura se zcela shodovaly. Navíc podnik byl funkční a Bustrex (třeba prostřednictvím třetího subjektu) vyráběl. Naposled potom byly zásoby předmětem smlouvy o skladování. V pochybnosti soudu svědčí i to, že SKP podepsal dohodu o narovnání, aniž se přesvědčil, že předměty, které jsou uvedeny v dohodě o narovnání ze dne 19.12.2007 a které měl SKP úpadce vydat fakticky existují a SKP bude mít co vydat a v množství, ve kterém se zavázal. Konečně absence inventur a nesrovnalosti ve stavu účetním a fyzickém je opakovaně konstatován např. ve znaleckém posudku Ostravské znalecké ze dne 15.12.2014 (objednatelem je Okresní soud ve Svitavách), v dohodě o narovnání ze dne 19.12.2007 i v rozsudku 42 Cm 91/2005 ze dne 10.9.2010 ve spojení s usnesením 13 Cmo 214/2010 ze dne 22.12.2011. SKP úpadce při podání vysvětlení ze dne 29.9.2009 uvedl, že náklady konkursní podstaty nejsou spojeny s aktivací zásob ve společnosti Vitka Textiles Brněnec, a.s. Jakým způsobem se zásoby do této společnosti, která působí v areálu Vitky Brněnec, a.s. dostaly nevěděl. Z konkursní podstaty byly prodány zásoby a majetek jen v množství a hodnotách uvedených ve smlouvě. Ke zcizení zbytku zásob, které po prodeji majetku v konkursní podstatě zbyly, nedošlo. (Obsah této listiny je znám soudu z rozhodování jiných kauz, jejichž účastníkem žalobce je, nebo, vzhledem k tomu, že je správce konkursní podstaty úpadce, je mu známa). Obě strany musí mít od počátku najisto postaveno, co bylo prodáno, co bylo uskladněno, co je součástí smlouvy o smlouvě budoucí. Dlužník podepsal, že zásoby již dříve převzal, ovšem podepsal ještě smlouvu o prodeji věcí, smlouvu o smlouvě budoucí a o měsíc další smlouvu týkající se uskladnění-předmět smlouvy je vždy obdobný.

-13-

Správce konkursní podstaty úpadce neprováděl řádně a fakticky reálně inventury, jinak by totiž nemohl nastat stav takový, jaký nastal. Nesoulad je zřejmý z následujícího popisu: -Ve znaleckém posudku Ostravské znalecké ze dne 15.12.2014 bylo uvedeno, že objednatelem je Okresní soud ve Svitavách. Inventarizací byl ke dni 3.1.2005 odsouhlasen stav účetní i fyzický zásob (spol. Randa s.r.o.) pletacích přízí o objemu 48 869,8 kg. -Při provedené kontrole ze dne 28.2.2007 zásob bylo měly být dohledány zásoby ručně pletací příze (Randa, spol. s r.o.) 66 494,85 kg. -V úředním záznamu o podaném vysvětlení ze dne 29.9.2009 uvedl Mgr. Petr Stejskal SKP Vitky Brněnec, a.s., že náklady konkursní podstaty nejsou spojeny s aktivací zásob ve společnosti Vitka Textiles Brněnec. Jakým způsobem se zásoby do této společnosti, která působí v areálu Vitky Brněnec, a.s. dostaly neví. Ke zcizení zbytku zásob, které po prodeji majetku v konkursní podstatě zbyly, nedošlo. Na základě dohody ze dne 18.2.2007 bylo vydáno společnosti Randa 53 tun ručně pletacích přízí. Zbývajících 13 tun mělo být odkoupeno za zvýhodněnou cenu -V dohodě o narovnání ze dne 8.9.2010 uzavřené mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. je uvedeno, že do opatrování bylo svěřeno dne 5.3.2007 (smlouvou o uskladnění věci) celkem 71 742,58 kg ručně pletacích přízí, 56 620,20 kg bylo vydáno vlastníku (Randa, spol. s r.o.) v době od února 2008 do června 2010. -V rozsudku 42 Cm 91/2005 ze dne 10.9.2010 ve spojení s usnesením 13 Cmo 214/2010 ze dne 22.12.2011 (účastnící řízení jsou žalobce a SKP Vitky Brněnec, a.s. ) je konstatováno, že soud prvního stupně řízení o vyloučení pletacích přízí z majetkové podstaty Vitky Brněnec, a.s. řízení v části 56 837,85 kg zastavil (příze byly žalobci vydány), v části 31 783,80 kg zamítl (příze se v areálu nenacházely). Vyhověl v části vyloučení částky 7 204 658,85 Kč z majetkové podstaty Vitky Brněnec, a.s. zamítl i žalobu o zaplacení částky 1 440 931,77 Kč-zrušeno odvolacím soudem. Soud v rozhodnutí konstatoval, že část přízí byl SKP úpadce v průběhu konkursu prodán. -podle dohody ze dne 19.12.2007 mělo být vydáno žalobci ve prospěch společnosti RANDA z konkursní podstaty úpadce 66.494 kg ručně pletacích přízí, Smlouva uložení věci pro neurčitý předmětem plnění byla shledána jako smlouva neplatná. Předmětem není ve smlouvě popsán vůbec, není dostatečně identifikován, resp. není vymezen vůbec. Přílohy nejsou podepsány, nejsou ani pevně spojeny se smlouvou, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Konečně ani z jiných dokladů nevyplývá, že by objektivně bylo najisto ostaveno a stranám ke dni uzavření smlouvy přesně známo, o jaké věci se jedná. Žalobce neprokázal, že movité věci (že vůbec nějaké skutečně dlužníkovi) předal. Doklad o převzetí není dlužníkem podepsán žádný, ani z jiných dokladů nelze dovodit, že by účastníci řízení, resp. žalobce a dlužník, byli ohledně (alespoň části předmětu) ve shodě o jeho předání a převzetí. Protože není najisto postaveno, které věci byly předmětem smlouvy o uskladnění, a které vůbec byly dlužníkovi předány a v jakém množství, soud žalobu v plném rozsahu zamítl. Ačkoliv účastníci byly ve smluvním vztahu, protože byl shledán neplatným zabýval se soud i možným nárokem žalobce s titulu bezdůvodného obohacení. SKP Vitka Brněnec měl uzavřenu celou řadu smluv s dlužníkem, jejichž předměty se vzájemně překrývaly, nejsou identifikovatelné a to ani individuálně ani druhově. Přílohy nejsou přiloženy, nebo jsou nepodepsány, případně je tatáž příloha založena k více smlouvám. Správce konkursní podstaty úpadce neprováděl řádně a fakticky reálně inventury, jinak by totiž nemohl nastat stav takový, jaký nastal. Došlo k uzavření několika zásadních smluv např. smlouva o smlouvě budoucí ze dne 6.2.2007, kupní smlouva s dlužníkem ze dne 6.2.2007 a dne 5.3.2007 potom smlouva o uložení věci. Ve všech smlouvách je předmět smluvního vztahu

-14-označen jako zásoby. Žalobce neprokázal, že mu vůči dlužníku nárok na bezdůvodné obohacení, případně v jaké výši, tedy, jaké zboží a v jakém množství si dlužník bez úhrady ponechal. Projednací soud nemá za prokázané, které věci jsou předmětem smlouvy o uložení věci, která je podkladem pro požadovanou náhradu škody. Smlouva o uložení věci (ani jiná smlouva neobsahuje podepsanou přílohu, ze které by bylo lze vyčíst, co je předmětem smluvního vztahu. Mezi účastníky smluvního vztahu byla uzavřena dohoda o narovnání závazků ze dne 8.2.2010, která narovnávala vztahy ze smlouvy o skladování. Jestliže dobrovolně dlužník uznal, že na podkladě smlouvy o skladování věcí uznal, že má manko ve výši 2 286 981,-Kč, není důvodu tomuto uznání nevěřit. Ručně pletací příze tímto byly zcela narovnány. Ve smlouvě o uložení věci a v dodatku stanovené nájemné nebylo dlužníku žalobcem nikdy hrazeno. Ze shora uvedených důvodů je soud toho názoru, že žalobci nevnikl nárok ani z titulu smluvního ani z bezesmluvního. K výroku č. V. V té části žaloby, ve které vzal žalobce žalobu zpět bylo řízení dle § 96 o.s.ř. zastaveno. Ke zpětvzetí žaloby došlo před prvním jednáním, souhlas žalovaného nebyl třeba. K výroku I.a II. Technologie poločesané přádelny byla zapsána v majetkové podstatě v době uzavření nájemní smlouvy, byla uzavřena řádná nájemní smlouva a i když chybí předávací protokol k předmětu nájmu, uvěřil soud, že dlužník TPP nejen užíval, ale že mu skutečně byla předána. Nájemní vztah byl ukončen výpovědí. Nájemné je vypočteno vč. DPH za dobu uzavření nájemní smlouvy. Pokud se týká předmětu TPP nelze ho zaměnit, na rozdíl od jiných smluvních předmětů, s jiným předmětem, TPP byla jen jedna a není tudíž žádných pochyb o jaké konkrétní stroje se jedná. A to přesto, že nájemní smlouva má, jako ostatní smlouvy, odkaz jen na nepodepsanou přílohu (příloha přiložena). Z obdobného důvodu bylo přiznáno i bezdůvodné obohacení. Stroje byly bezpochyby užívány i po výpovědi z nájemní smlouvy, nebyly vráceny, konečně jejich užívání nebylo ani rozporováno. Co se týká výše bezdůvodného obohacení, uvěřil soud tvrzení žalobce ohledně výše nájmu obvyklého v čase, místě a k věci v rozhodné době. Takto stanovenou částku použil jako základ pro bezdůvodné obohacení vzniklé na straně dlužníka. Z časové osy je na místě poukázat na to, že v době vzniku bezdůvodného obohacení měl žalobce zapsánu TPP v majetkové podstatě a měl k ní tudíž dispoziční oprávnění. TPP byla vyřazena z konkursní podstaty až dne 9.2.2010, kdy měla být předána společnosti Randa spol. s r.o. Přiznání bezdůvodného obohacení i nájemného ze smlouvy se jeví tudíž jako spravedlivé a zcela na místě. Byla-li uzavřena nájemní smlouva, byl-li majetek sepsán v majetkové podstatě, přísluší správci konkursní podstaty úpadce užitky z něj vyplývající. A to až do vyřazení z majetkové podstaty. Uplatní se, co již řečeno shora. V podmínkách konkursního (i insolventního) řízení má správce konkursní podstaty (insolvenční správce) za majetek nejen odpovědnost, ale současně i právo na užitky, které z něj plynou. Konečně jiný věřitel (Randa, Anidor) v žalobě proti úpadci dosud úspěšný nebyl

Výrok IV. o nákladech řízení je odůvodněn následovně. O náhradě nákladů soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 3 o.s.ř. neboť žalobce nebyl se svojí žalobou úspěšný a je povinen nahradit náklady řízení žalovaným, resp. žalovanému 2). Neúspěch žalovaného byl jen v nepatrné výši, dva výroky určovací žaloby s nepoměrně nižší částkou, oproti úspěchu žalovaného (zamítnutí žaloby výroku III a zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby-dle ustálené judikatury je dána povinnost k úhradě nákladů řízení). Poté, co Ústavním soudem ČR byla zrušena vyhláška č. 484/2000 Sb. (viz nález Ústavního soudu publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb.), soud náhradu nákladů řízení přiznal za úkony učiněné od 1.1.2013 dle § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu (ve znění od 1.1.2013) s tarifní hodnotou

-15-

50.000,-Kč a sazbou mimosmluvní odměny 3.100,-Kč za jeden úkon právní služby. Soud přiznal odměnu za následující úkony: převzetí právního zastoupení JUDr. Metzkerovou Evou -advokát žalovaného jako jeden úkon učiněný po 1.1.2013 po 3.100,-Kč, 6x účast na jednání, 7x paušální částka, tj. 23 800,-Kč + DPH 4 998,-Kč, celkem 28 798,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. Ing. Kamila Balounová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hohinová

-16-