95 ICm 1443/2010
Č.j. 95 ICm 1443/2010-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Věrou Modlitbovou v právní věci žalobce: JUDr. Jiřina Lužová, advokátka se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 11000, insolvenční správce dlužníka ARBOREX GROUP CZ s.r.o. se sídlem Praha, Nové Město, Mezibranská 577/19, PSČ 11000, IČ 26183919, zastoupeného JUDr. Tomášem Pelikánem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 11000, proti žalovanému: Česká republika, Finanční úřad pro Prahu 6 se sídlem v Praze 7, Nábřeží Kpt. Jaroše 1000, PSČ 17000, o popření pořadí vykonatelné pohledávky takto: I. Žaloba o popření pořadí vykonatelných pohledávek žalovaného za dlužníkem ze dne 6.10.2010 se za m í t á a určuje s e , že pohledávky žalovaného České republiky, Finančního úřadu pro Prahu 6 se sídlem v Praze 7, Nábřeží Kpt. Jaroše 1000, PSČ 17000, za dlužníkem ARBOREX GROUP CZ s.r.o. se sídlem Praha, Nové Město, Mezibranská 577/19, PSČ 11000, IČ 26183919, spočívající v penále na dani z převodu nemovitostí na základě vykonatelného výkazu nedoplatků Finančního úřadu pro Prahu 6 č.j. 174368/10/006940106969 ze dne 13.5.2010 v celkové výši 169.413,-Kč přihlášené v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 6696/2010 jsou po právu v pořadí tkvícím v nároku na uspokojení ze zajištění pohledávek z rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 6 o zřízení zástavního práva č.j. 189364/10/00694010000994 ze dne 1.6.2010 v celkové výši 169.413,-Kč z výtěžku zpeněžení nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice, na listu vlastnictví 323 pro katastrální území Klenovice u Mičovic, obec Mičovice, okres Prachatice, specifikovaných jako pozemky pod parc. č. 763/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 523 m2, pod parc. č. 804/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 16335 m2, pod parc. č. 804/4 trvalý travní porost v zemědělském půdním fondu o výměře 3148 m2, pod parc. č. 804/17 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1996 m2, pod parc. č. 804/18 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 5035 m2 a jako pozemky ve zjednodušené evidenci pod parc. č. 762/1 o výměře 17012 m2, pod parc. č. 763/1 o výměře 376 m2, pod parc. č. 766 o výměře 13316 m2 a pod parc. č. 770 o výměře 4593 m2.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 6.10.2010 doručenou zdejšímu soudu dne 12.10.2010 popření pořadí vykonatelné pohledávky žalovaného, tj. určení, že žalovaný nemá právo na uspokojení ze zajištění pohledávky ve výši 169.413,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod spisovou značkou MSPH 95 INS 6696/2010, v jehož rámci byl usnesením zdejšího soudu ze dne 13.7.2010 zjištěn úpadek dlužníka ARBOREX GROUP CZ s.r.o., se sídlem Praha, Nové Město, Mezibranská 577/19, PSČ 11000, IČ 26183919 (dále jen dlužník ), a insolvenčním správcem (dále též jen správce ) byl ustanoven žalobce. Žalovaný coby insolvenční věřitel evidovaný pod pořadovým číslem 4 přihlásil v předmětném procesu dne 6.8.2010 pohledávky v celkové výši 169.413,-Kč tvořené neuhrazeným penále za prodlení s úhradou daňové povinnosti, a to jako pohledávku vykonatelnou na základě vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. 174368/10/0069662107244 ze dne 13.5.2010 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP ). Žalovaný uplatňuje zajištění pohledávky z titulu zástavního práva vzniklého rozhodnutím příslušného správce daně č.j. 189364/10/006940100994 ze dne 1.6.2010, přičemž předmětem zajištění jsou nemovitosti ve vlastnictví dlužníka zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice, na listu vlastnictví 323 pro katastrální území Klenovice u Mičovic, obec Mičovice, okres Prachatice, specifikované jako pozemky pod parc. č. 763/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 523 m2, pod parc. č. 804/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 16335 m2, pod parc. č. 804/4 trvalý travní porost v zemědělském půdním fondu o výměře 3148 m2, pod parc. č. 804/17 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1996 m2, pod parc. č. 804/18 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 5035 m2 a jako pozemky ve zjednodušené evidenci pod parc. č. 762/1 o výměře 17012 m2, pod parc. č. 763/1 o výměře 376 m2, pod parc. č. 766 o výměře 13316 m2 a pod parc. č. 770 o výměře 4593 m2 (dále též jen zajištěné nemovitosti ). Jako okamžik vzniku zajištění vykonatelné pohledávky uvedl žalovaný datum 13.7.2010. Žalobce právo žalovaného na uspokojení přihlášené vykonatelné pohledávky ze zajištění ve smyslu § 195 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů účinném k rozhodnému okamžiku zjištění dlužníkova úpadku (dále jen IZ ) při přezkumném jednání popřel, tj. popřel žalovaným požadované pořadí přihlášené pohledávky a odkazuje na § 109 odst. 1 písm. b) IZ ve spojení s § 248 odst. 2 IZ žalobce uvedl, že po zahájení insolvenčního řízení lze právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, nově nabýt jen za podmínek stanovených v IZ. Insolvenční procedura byla zahájena dne 16.6.2010, zajištění uplatňované žalovaným přitom mělo vzniknout až po tomto datu.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu, respektive určení žalovaným uplatněného pořadí tkvícího v zajištěné vykonatelné pohledávce v celkové výši 169.413,-Kč tvořené neuhrazeným penále na dani z převodu nemovitostí na základě vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. 174368/10/006940106969 ze dne 13.5.2010; důvod pořadí spočívajícího v zajištění pohledávky opírá žalovaný o zástavní právo vzniklé rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva k zajištěným nemovitostem č.j. 189364/10/00694010000994 ze dne 1.6.2010 v souladu se ZSDP (dále též jen rozhodnutí o zřízení zástavního práva ). Jako okamžik vzniku zajištění žalovaný sice v přihlášce pohledávky označil datum 13.7.2010, avšak toto datum bylo převzato při programovém zpracování přihlášky a neodpovídá skutečným událostem. Za skutečnosti rozhodné pro vznik zástavního práva k zajištěným nemovitostem žalovaný označil datum přijetí rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva příslušným katastrálním úřadem dnem 4.6.2010, datum zaplombování dnem 7.6.2010, datum provedení záznamu dnem 8.6.2010 a datum ukončení řízení dnem 9.6.2010. Z uvedených důvodů žalovaný trval na uplatněném zajištění z titulu zástavního práva na zajištěných nemovitostech.

Při svém rozhodování ve věci soud vycházel ze skutkových zjištění učiněných se souhlasem obou účastníků procesu bez nařízení jednání jednak na základě shodných tvrzení účastníků o skutkových okolnostech sporu, jednak na základě účastníky označených a předložených a soudem coby potřebných vyžádaných listinných důkazů dle § 120 odst. 3 a 4 OSŘ (výkazu daňových nedoplatků dlužníka ze dne 13.5.2010 č.j. 174368/10/006962107244, rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 6 ze dne 1.6.2010 č.j. 189364/10/006940100994 o zřízení zástavního práva, vyhlášky zdejšího soudu ze dne 16.6.2010 č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-A-2, usnesení zdejšího soudu o zjištění úpadku dlužníka ze dne 13.7.2010 č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-A-15, přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení dlužníka ze dne 6.8.2010, seznamu přihlášených pohledávek ze dne 23.8.2010 č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-B-3, protokolu o přezkumném jednání konaném zdejším soudem ve věci dlužníka dne 13.9.2010 č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-B-5, zápisu ze schůze věřitelů konané po přezkumném jednání ze dne 13.9.2010 č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-B-5, upraveného seznamu přihlášených pohledávek č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-B-15 ze dne 17.9.2010, respektive listu seznamu přihlášených pohledávek týkajícího se žalovaného coby věřitele č. 4, sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice sp. zn. PU-2611/2011 ze dne 28.7.2011 a přílohy k němu). Dne 13.5.2010 vydal žalovaný výkaz nedoplatků č.j. 174368/10/006962107244, v němž konstatoval prodlení dlužníka s úhradou daně z převodu nemovitostí ve výši 169.413,-Kč splatné dne 8.3.2010. Dne 1.6.2010 vydal žalovaný rozhodnutí č.j. 189364/10/006940100994 o zřízení zástavního práva k zajištěným nemovitostem k zajištění daňových pohledávek za dlužníkem vzniklých z důvodu neuhrazené daně z převodu nemovitostí v celkové výši 169.413,-Kč. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva bylo doručeno dne 1.6.2010 Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Vyhláškou č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-A-2 ze dne 16.6.2010 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne zdejší soud coby insolvenční oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka a vyzval věřitele dlužníka k podání přihlášek pohledávek v předmětném procesu. Usnesením č.j. MSPH 95 INS 6696/2010-A-15 ze dne 13.7.2010 zjistil zdejší soud úpadek dlužníka, prohlásil na dlužníkův majetek konkurs a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jiřinu Lužovou, advokátku se sídlem v Praze 1, Dušní 22 (dále též jen správce nebo žalobce ), a současně mimo jiné vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách; věřitelé byli v citovaném usnesení upozorněni, že zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Přihláškou pohledávky na stanoveném formuláři doručenou zdejšímu soudu dne 6.8.2010 přihlásil žalovaný evidovaný jako insolvenční věřitel č. 4 pohledávky za dlužníkem v celkové výši 169.413,-Kč; jako důvod vzniku přihlašovaných pohledávek žalovaný označil

neuhrazené daňové povinnosti dlužníka vzniklé na základě platných daňových zákonů ČR . V přihlášce identifikoval žalovaný důvod a listiny, z nichž předmětné pohledávky vyplývají, jako platební výměr na penále ze dne 8.2.2010 a daň z převodu nemovitostí č.j. 37966/10/006962107244; žalovaný přihlásil pohledávky jako vykonatelné na základě vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. 174368/10/006962107244 ze dne 13.5.2010. Současně žalovaný v přihlášce uplatnil zajištění své pohledávky do výše 169.413,-Kč z důvodu zástavního práva zřízeného rozhodnutím správce daně č.j. 189364/10/006940100994 ze dne 1.6.2010 a jako okamžik vzniku zajištění uvedl žalovaný datum 13.7.2010. Dne 24.8.2010 správce předložil soudu seznam pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod spisovou značkou 95 INS 6696/2010, v němž pohledávku žalovaného coby věřitele č. 4 ve výši 169.413,-Kč zařadil jako vykonatelnou a zajištěnou v plné výši; správce přitom právo na uspokojení ze zajištění pohledávky v seznamu přihlášených pohledávek popřel s odůvodněním, že toto právo vzniklo dle přihlášky dne 13.7.2010, tedy po zahájení dané insolvenční procedury. Při přezkumném jednání konaném u zdejšího soudu dne 13.9.2010 správce shodně se svým stanoviskem vyznačeným v seznamu pohledávek popřel vykonatelnou pohledávku žalovaného jako věřitele č. 4 ve výši 169.413,-Kč co do pořadí, neboť uplatněné právo na zajištění vzniklo až po zahájení insolvenčního řízení, a zařadil pohledávku žalovaného co do pořadí jako nezajištěnou. Dlužník na přezkumném jednání zastával shodné stanovisko se správcem, tedy rovněž popřel pohledávku žalovaného co do pořadí s tím, že se jedná o pohledávku nezajištěnou. Žalovaný se přezkumného jednání ani schůze věřitelů konané bezprostředně po přezkumném jednání dne 13.9.2010 neúčastnil. Dne 22.9.2010 předložil správce zdejšímu soudu seznam přihlášených pohledávek upravený podle výsledku přezkumného jednání. Součástí upraveného seznamu přihlášených pohledávek je i list týkající se žalovaného coby věřitele č. 4, jehož vykonatelné pohledávky v celkové výši 169.413,-Kč za neuhrazené daňové povinnosti vzniklé na základě platných daňových zákonů ČR uplatněné na základě rozhodnutí správce daně č.j. 189364/10/006940100994 ze dne 1.6.2010 jako zajištěné v plné výši zajištěnými nemovitostmi jsou v souladu se stanoviskem správce dle rezultátu přezkumu zařazeny jako nezajištěné. Podáním ze dne 28.7.2011 sdělil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice soudu, že rozhodnutí žalovaného č.j. 189364/10/006940100994 o zřízení zástavního práva k zajištěným nemovitostem bylo jmenovanému úřadu doručeno dne 1.6.2010, přičemž své tvrzení doložila uvedená instituce rozhodnutím o zřízení zástavního práva s vyznačením data doručení. Žalobce se domáhá žalobou ze dne 6.10.2010 doručenou zdejšímu soudu dne 12.10.2010 popření pořadí vykonatelné pohledávky žalovaného.

Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem (§ 190 odst. 1 IZ). Přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek (§ 191 IZ). Dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit (§ 192 odst. 1 IZ). O popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena (§ 195 IZ). Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky (§ 196 odst. 1 IZ). Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu (§ 199 odst. 1 IZ). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel (§ 199 odst. 3 IZ). Vykonatelná pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé (201 odst. 2 IZ). Incidenčními spory jsou spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek [§ 159 odst. 1 písm. a) IZ]. Incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby (§ 160 odst. 1 IZ). Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení (§ 7 odst. 1 IZ).

Shrnuto uvedené, pohledávky podléhající přezkumu mohou být v rámci zmíněného procesu buď zjištěny či zůstanou sporné. Zjištěná je taková pohledávka, kterou správce uznal, respektive nepopřel. V opačném případě, tedy je-li pohledávka popřena správcem, zůstává spornou. Existenci či neexistenci sporné pohledávky je možno dodatečně určit v rámci incidenčního sporu. Uvedené řízení je jako civilní proces zahajováno různými osobami podle toho, zda pohledávka, která zůstala sporná, byla přezkoumána jako vykonatelná či nevykonatelná. V případě popření vykonatelné pohledávky je povinen správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podat do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. V popsané incidenční žalobě může správce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Důsledkem marného uplynutí hmotněprávní lhůty k iniciaci incidenčního sporu je nepřihlížení ke správcovu popření vykonatelné pohledávky, tj. zjištění této pohledávky. Vzhledem ke shora popsanému skutkovému stavu lze uzavřít, že v daném případě uplatnil žalobce coby správce popírající vykonatelnou pohledávku žalovaného za dlužníkem své popření včas, tj. inicioval tento proces v pravou chvíli. Důvodem popření a tedy spornost pohledávky tkví v jejím pořadí, co do pravosti a výše jsou přezkoumané pohledávky žalovaného za dlužníkem zjištěné a netvoří tak předmět daného incidentu.

Skutečnostmi rozhodnými pro spor z popření pohledávky jsou jednak moment zjištění dlužníkova úpadku, potažmo prohlášení konkursu na dlužníkův majetek, a přihlášení pohledávek, jednak okamžik přezkoumání pohledávek, vyrozumění věřitele o popření jeho nevykonatelné pohledávky za dlužníkem správcem, vlastně zákonem stanovené lhůty pro podání incidenční žaloby a jednak spornost přezkoumaných pohledávek daná účinností jejich popření oprávněnými osobami. Vyhovět žalobě o určení existence či neexistence (co do pravosti, výše či pořadí) popřené pohledávky (incidenční žalobě) lze při splnění následujících předpokladů: 1. pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena a přezkoumána, 2. při přezkoumání pohledávky byla tato účinně popřena správcem, 3. incidenční žaloba byla podána včas proti zákonem předpokládaným osobám (popírajícímu správci, případně věřiteli vykonatelné pohledávky), 4. v době rozhodování soudu trvají účinky insolvenčního řízení, 5. osoba žalobce prokáže, že důvod, výše a pořadí pohledávky, popřípadě nárok mají či nemají (podle charakteru incidenční žaloby) oporu v právu. V daném případě považuje soud za splněné první až čtvrtou ze shora jmenovaných podmínek, neboť žalovaný přihlásil pohledávky za dlužníkem ve stanovené lhůtě, přičemž vykonatelné pohledávky žalovaného byly účinně popřeny žalobcem při přezkumném jednání konaném v rámci příslušného insolvenčního řízení, incidenční žaloba byla podána včas popírajícím správcem proti věřiteli vykonatelné pohledávky a konkurs prohlášený na majetek dlužníka trvá. Soud se tedy zabýval řešením věcné důvodnosti existence předmětné pohledávky žalovaného za dlužníkem, respektive zkoumáním přednosti uplatněného pořadí (otázkou opory nároku ze zajištění v právu).

Pro účely tohoto zákona se rozumí zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy [§ 2 písm. g) IZ]. Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení [§ 109 odst. 1 písm. b) IZ]. Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, s poučením o následcích nesplnění této povinnosti [§ 136 IZ odst. 2 písm. f)]. Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ). Jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (§ 174 odst. 3 IZ). Nejde-li o zajištění poskytnuté podle § 41, stávají se neúčinnými práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové podstaty a která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení; to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech. Byl-li majetek sloužící k zajištění v této době také zpeněžen, náleží do majetkové podstaty výtěžek získaný zpeněžením a jeho nabyvatel je povinen jej do ní vydat na výzvu insolvenčního správce (§ 248 IZ odst. 2 IZ). K zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství může správce daně zřídit rozhodnutím zástavní právo. Ke zjištění předmětu zástavy má správce daně oprávnění podle § 15. V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 72 ZSDP odst. 1). Rozhodnutí musí obsahovat označení daňové pohledávky, její výši a předmět zástavního práva (§ 72 ZSDP odst. 2). Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva daňovému dlužníkovi. Zástavní právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalším věcem, o kterých jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva katastrálnímu úřadu, popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr (§ 72 ZSDP odst. 5).

Zrekapitulováno řečené, po zahájení insolvenčního řízení mohou věřitelé uplatnit své pohledávky vůči dlužníkovi přihláškou podávanou u insolvenčního soudu od okamžiku zahájení procedury nejpozději do uplynutí propadné lhůty stanovené usnesením o zjištění dlužníkova úpadku. Zajištěný věřitel, tj. takový věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, instrumenty a způsoby vymezenými v § 2 písm. g) IZ, je povinen uplatnit svůj nárok na uspokojení ze zajištění stanoveným způsobem; tato striktně vymezená podoba předpokládá přihlášení zajištěné pohledávky na předepsaném formuláři s jednoznačným obsahem. Zajištěný věřitel musí ve své přihlášce uvést, že pohledávka je zajištěna a jakým způsobem (jak zajištění vzniklo), a označit dobu vzniku zajištění. Důsledkem absence řečené formy je nevyvratitelná domněnka (fikce) tkvící v neuplatnění práva na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenci, přičemž zpeněžením předmětu zajištění v konkursu přednostní právo na uspokojení ze zajištění zanikne. Právo na uspokojení ze zajištění lze úspěšně nabýt a uplatnit jen za podmínek stanovených IZ, tj. zejména ve lhůtách vymezených normou. Konsekvencí prohlášení konkursu na dlužníkův majetek je neúčinnost práva na uspokojení ze zajištění získaného po zahájení insolvenčního řízení. Správce daně může k zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství zřídit zástavní právo rozhodnutím, které musí obsahovat označení daňové pohledávky, která je zajišťována, včetně její výše, a předmětu, na němž bude zástavní právo váznout (zástavy). Podmínkou zřízení řečeného zástavního práva není splatnost zajišťované daňové pohledávky, s pohledávkou je zajišťováno i její příslušenství. V případě zástavního práva zřizovaného k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí vzniká uvedený nárok doručením rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu.

Na základě shora popsaného skutkového stavu dospěl soud k následujícím právním závěrům. V daném případě žalovaný coby příslušný správce daně rozhodl o zřízení zástavního práva k zajištěným nemovitostem za účelem zajištění daňových pohledávek, které vznikly státu za dlužníkem z důvodu neuhrazené daně z převodu nemovitostí v celkové výši 169.413,-Kč. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva ze dne 1.6.2010 obsahuje veškeré předepsané náležitosti, tj. označení daňové pohledávky, která představuje dlužníkem neuhrazenou daň z převodu nemovitostí, výši pohledávky i označení předmětu zástavního práva váznoucího na zajištěných nemovitostech. Žalovaný se v přihlášce své vykonatelné pohledávky dovolal zajištění a jako důvod zajištění označil rozhodnutí o zřízení zástavního práva ze dne 1.6.2010. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k zajištěným nemovitostem bylo příslušnému katastrálnímu pracovišti doručeno současně v den vydání uvedeného aktu, tj. dne 1.6.2010, jak jednoznačně plyne ze sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice a přílohy k tomuto podání. Zástavní právo zřízené žalovaným jako příslušným správcem daně k zajištěným nemovitostem coby evidovaným v katastru nemovitostí tak vzniklo doručením rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. dnem 1.6.2010. Na uvedeném ze zákona plynoucím faktu nemůže nic změnit ani nesprávnost tvrzení žalovaného o datu vzniku uplatněného důvodu přednostního pořadí při uspokojování pohledávek žalovaného za dlužníkem v přihlášce (označení dne 13.7.2010 jako den vzniku práva ze zajištění). Insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno dnem 16.6.2010 a soud rozhodl o úpadku dlužníka, potažmo prohlásil na dlužníkův majetek konkurs dne 13.7.2010. Právo na uspokojení věřitelovy vykonatelné pohledávky ze zajištění tedy vzniklo ještě před zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka.

Pokud jde o žalobcovu námitku týkající se absence opravy či doplnění přihlášky žalovaného v označení dne vzniku zástavního práva k zajištěným nemovitostem (doby vzniku zajištění), soud tuto považuje za nevýznamnou s ohledem na faktický a právní stav stran vzniku práva řečeného přednostního uspokojení v konkursu. Uvedená výtka postrádá relevanci jak se zřetelem k možnostem správce zakotveným v ustanovení § 199 odst. 3 IZ (dovolání se toliko okolností při popírání pořadí), tak vzhledem k absenci naplnění podmínek předpokládaných v ustanovení § 248 odst. 2 IZ. V daném procesu byl prokázán vznik předmětného zástavního práva k zajištěným nemovitostem přede dnem, v němž nastaly účinky spojené se zahájením inkriminované insolvenční procedury. Účinky práva žalovaného na uspokojení ze zajištění tak zůstávají zachovány.

Vzhledem ke shora řečenému míní soud, že v daném případě nebyla prokázána oprávněnost žalobcova popření pořadí vykonatelných pohledávek žalovaného za dlužníkem opíraného o neúčinnost práva na uspokojení ze zajištění, které se týká zajištěných nemovitostí, z důvodu nabytí uvedeného oprávnění poté, co byla zahájena insolvenční procedura ve věci dlužníka. Na základě shora popsaného skutkového stavu ubíraje se zmíněnými úvahami a názory soud uzavřel, že právo na uspokojení vykonatelných pohledávek žalovaného za dlužníkem ze zajištění vzniklo před tím, než nastaly účinky spojené se zahájením daného insolvenčního řízení. Soud tedy ze všech shora vyjmenovaných důvodů žalobci nevyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 OSŘ ve spojení s ustanovením § 163 IZ s tím, že žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Odvolat se nemůže ten, kdo se práva odvolání výslovně vzdal.

V Praze dne 13. září 2011 Mgr. Věra Modlitbová, v.r. samosoudce

Za správnost: A.Tvrzová