93 INS 27315/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-lvu- nv lv lv l lv I v-vlv v Illvvvv lv

93INS 27315/2015 usn. VS _ A-21, tisková skupina 52466-4/2016 LHŮTA Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 735 2016.doc 2016/04/22 07:56:25 MJ EXPORT 2015, s.r.o., IČ: 29276438, právnická, ID: MJ EXPORT29276438 1 Typ DS: P0

MJ EXPORT 2015, s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: eca2ggx

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.2016 15:20:44 12.05.2016 15:20:45

Ivana Bártlová 22.05.2016 15:20:45

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

12.05.2016 15:20:44 12.05.2016 15:20:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.05.2016 15:20:45 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

27.05.2016 09:04 Kontrolu provedl: Bártlová Ivana

23.05.2016 00:03KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vv Ivvlvl I uv l lvl - v vv Ivlvvvlllvvvlv

93INS 2731 512015 usn. VS _ A-21, tisková skupina 52466-4/2016 LHŮTA Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 735 2016.doc 2016/04/22 07:56:25 JUDr. Uzsák Martin LL.M., advokát, ID: UZSÁK MART 2

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Martin Uzsák-Uzsák Martin, JUDr., advokát, Václavská 316/12, 12000 Praha 2, CZ ID DS: umsf2v9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.2016 15:20:50

Ivana Bártlová 12.05.201617:03:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.2016 15:20:49 12.05.2016 15:20:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 17:03:06 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 09:04 Kontrolu provedl:

13.05.2016 02:20

Bártlová IvanaSpisová značka:93INS 27315/2015 Identifikace dotazuz52466-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 13:28 Kontrolu proved JIBártlová Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůV

AdresátnIMJ EXPORT 2015, s.r.o., IC: r-ĎzűEPľprávnická ID:MJ EXPORT29276438 1 29276438, právnická Údaje o schránce: tyszO 1D DS:eca2ggx Stav DS Přístupná

Název DS firma: MJ EXPORT 2015, s.r.o. IČ: 29276438 Adresa: Rybná 24/716, 11000 Praha 1, CZ

AdresátzJUDr. Uzsák Martin LL.M., Typľadvokát 1D:UZSÁK MART 2 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:umsf2v9 Stav DS Přístupná

Název DS Martin Uzsák, firma: JUDr. Martin Uzsák, advokát, ev.Č. 11158 IČ: 71458409

Adresa: Václavská 12/316, 12000 Praha, CZ

nar. 21.09.1975 nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pr0:O adresátůz toho DS nenalezena pr0:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R