93 ICm 2147/2011
Č.j.: 93 ICm 2147/2011-24

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou ve věci žalobce: Michael anonymizovano , anonymizovano , bytem Odlehlá 6, 190 00 Praha 9, práv. zast. advokátem JUDr. Arnoštem Vodičkou, CSc. , se sídlem Sámova 4, 101 00 Praha 10 proti žalovanému: Mgr. Emil Fischer, se sídlem V Podhájí 625/7, 147 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Rostislav anonymizovano , anonymizovano , Na Bambouzku 494, 156 31 Praha 5, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Bambouzku 494, 153 31 Praha 5 pod spisovou značkou MSPH 93 INS 15229/2010 ve výši 4.500.000,-Kč je p o p r á v u.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou zdejším soudu dne 10. srpna 2011 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 4,500.000,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem proti dlužníku Rostislav anonymizovano , anonymizovano , Na Bambouzku 494, 156 31 Praha 5 (dále jen dlužník) pod sp.zn. MSPH 93 INS 15229/2010. Pohledávka žalobce byla přihlášena ve výši 4,500.000,-Kč, jako důvod pohledávky žalobce označil směnku vlastní, která byla pro žalobce vystavena dne 27. března 2009 výstavcem společností CARD CENTRUM a.s., jehož předsedou představenstva dlužník v té době byl a která byla avalována úpadcem. Předmětná směnka byla vystavena namísto původních tří směnek vlastních ze dne 19. dubna 2002, 4. října 2003 a 7. října 2003. Při přezkumném jednání konaném u zdejšího soudu dne 11. července 2011 byla pohledávka žalovaným popřena pro pravost s tím, že směnka nebyla výstavcem řádně podepsána a aval směnky nebyl proveden řádně, jednalo se o společný aval dvou osob, podepsán však byl pouze dlužník, a to na rubu směnky.

Za výstavce byl na směnce podepsán dlužník jako předseda představenstva, zcela v souladu s výpisem z obchodního rejstříku. Skutečnost, že jsou u avalu nadepsány dvě osoby, z nichž pouze jedna aval podepsala, nezpůsobuje neplatnost rukojemského prohlášení jako celku, je z něj zavázána toliko osoba, která podpis připojila. Podle ustálené judikatury může být úplné rukojemské prohlášení sestávající z rukojemské doložky a podpisu avala pořízeno na rubovou i lícní stranu prvopisu nebo stejnopisu směnky. Směnka obsahuje všechny náležitosti dle zák.č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový (dále jen SŠZ), jiné vady směnky tvrzeny nebyly a pro určení, jaká práva a povinnosti ze směnky vyplývají, je pouze její skripturní obsah, je nadbytečné zabývat se případnými pochybnostmi žalovaného o možné neexistenci závazkového vztahu mezi účastníky.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s odůvodněním, že aval nebyl pořízen na lícové straně směnky, když rubová strana slouží k indosaci a směnka nebyla podepsána druhým avalistou.. Co se týče nedostatku na straně výstavce, na této námitce žalovaný nadále netrval, když z notářského zápisu ze dne 26. února 2002 vyplývá, že dlužník byl za společnost CARD CENTRUM a.s. jako předseda představenstva oprávněn jednat samostatně, byť tato skutečnost nebyla v obchodním rejstříku zaznamenána.

Ze shodných tvrzení účastníků a přihlášky žalobce do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka u zdejšího soudu (tak jak byl při ústním jednání čten k důkazu) bylo zjištěno, že žalobce do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka přihlásil pohledávku ve výši 4,500.000,-z titulu směnku vlastní, která byla pro žalobce vystavena dne 27. března 2009 výstavcem společností CARD CENTRUM a.s., jehož předsedou představenstva dlužník v té době byl a která byla avalována úpadcem. Předmětná směnka byla vystavena namísto původních tří směnek vlastních (tak jak jsou v přihlášce založeny) ze dne 19. dubna 2002, 4. října 2003 a 7. října 2003. Při přezkumném jednání konaném u zdejšího soudu dne 11. července 2011 byla pohledávka žalovaným popřena pro pravost s tím, že směnka nebyla výstavcem řádně podepsána a aval směnky nebyl proveden řádně, jednalo se o společný aval dvou osob, podepsán však byl pouze dlužník, a to na rubu směnky. Z notářského zápisu N 172/2002, NZ 129/2002 ze dne 26.2.2002 bylo zjištěno, že dlužník byl jako předseda představenstva společnosti CARD CENTRUM a.s. oprávněn jednat za výstavce samostatně. . Podle ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle § 190 a násl. IZ se přezkoumání přihlášených pohledávek děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem podle seznamu sestavného insolvenčním správcem. Dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 189 odst. 1 IZ insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon (např. § 203 IZ-pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň).

Z provedeného dokazování má soud za zjištěné, tyto skutečnosti byly ostatně mezi účastníky nesporné, že žalobce do insolvenčního řízení postupem podle § 173 IZ přihlásil pohledávku ve výši ve výši 4,500.000,-. Při přezkumném jednání konaném dne 11. července 2011 byla pohledávka žalobce popřena pro pravost s tím, že směnka nebyla výstavcem řádně podepsána a aval směnky nebyl proveden řádně, jednalo se o společný aval dvou osob, podepsán však byl pouze dlužník, a to na rubu směnky. Žaloba byla podána ve lhůtě dle § 198 odst. 1 IZ.

Soud se tedy dále zabýval otázkou, zda je tvrzená pohledávka žalobce po právu, tedy zda se ve smyslu § 193 IZ vznikla, ke dni vydání tohoto rozhodnutí nezanikla.

Jak shora uvedeno (následně tuto skutečnost nezpochybňoval ani žalovaný), směnka byla výstavcem podepsána řádně, dlužník byl oprávněn za výstavce jednat, jak vyplývá i z notářského zápisu (srov. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 29 Cdo 3180/2011) Podle § 3 a násl. SŠZ § 30 zaplacení směnky může být pro celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím. Tuto záruku může dát třetí osoba nebo i ten, kdo se už na směnku podepsal. Rukojemské prohlášení se píše na směnku nebo na přívěsek. Rukojemství se vyjadřuje slovy "jako rukojmí" nebo jinou doložkou stejného významu; rukojmí je podepíše. O pouhém podpisu rukojmího na líci směnky platí, že zakládá směnečné rukojemství, nejde-li o podpis směnečníka nebo výstavce. V prohlášení je třeba udat, za koho se přejímá. Není-li to udáno, platí, že se přejímá za výstavce. Směnečný rukojmí je zavázán jako ten, za koho se zaručil. Závazek směnečného rukojmího je platný i tehdy, je-li závazek, za který se zaručil, neplatný z jiného důvodu než pro vadu formy. Jak vyplývá z textu zákona i z ustálené judikatury, není nutné, aby byl podpis rukojmího uveden na lícové straně směnky (srov. Rc RV II593/29), skutečnost, že je rukojemské prohlášení na rubu směnky, neplatnost avalu nezpůsobuje.

Podle § 7 SŠZ jsou-li na směnce podpisy osob, které se nemohou směnečně zavazovat, podpisy nepravé, podpisy vymyšlených osob nebo podpisy, jež z nějakého jiného důvodu nezavazují osoby, které se na směnku podepsaly nebo jejichž jménem byla směnka podepsána, nemá to vliv na platnost závazků ostatních osob na ní podepsaných. Analogicky nemůže mít na platnost avalu směnky dlužníkem vliv to, že osoba na směnce předepsaná jako druhý avalista, tuto směnku nakonec nepodepsala.

Vzhledem k tomu, že po provedeném dokazování nebyla neplatnost směnky shledána, soud rozhodl, jak v bodě I. výroku tohoto rozsudku uvedeno a žalobě vyhověl.

O nákladech řízení soud rozhodl dle s ust. § 202 odst. 1 IZ, když žalobce měl ve věci plný úspěch, na náhradu nákladů řízení však ve sporu o pravost pohledávky právo nemá .

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze ve dvojím vyhotovení.

V Praze dne 3. prosince 2012 Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jindrová