91 ICm 722/2012
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

91 ICm 722/2012-18

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce : Zdeněk Kulhánek, IČ: 86894196, místem podnikání Všestary č.p. 151, zastoupen JUDr. Josefem Šperkem, advokátem se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 157, Hořice, proti žalovanému : Juřena, Orbes a spol., veřejná obchodní společnost se sídlem Nábřeží 599, Zlín, insolvenční správce dlužníka JT eko s.r.o. v likvidaci, IČO: 27658511, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen vyloučit ze soupisu majetkové podstaty úpadce pohledávky vedené za žalobcem pod položkou 7.18 soupisu a to pohledávku vedenou z titulu nevyúčtované zálohy v částce 800.000,-Kč fakturované fa č. 18/2009, pod položkou 7.19 a to z titulu neuhrazené faktury č. 200900091 v částce 687.163,10 Kč a pod položkou 7.33 z titulu neuhrazené faktury č. 200900085 v částce 16.660,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, s e z a m í t á .

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 13.3.2012 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že žalovaný je povinen vyloučit ze soupisu majetkové podstaty úpadce JT eko s.r.o. v likvidaci, IČO: 27658511, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, pohledávky vedené za žalobcem pod položkou 7.18 soupisu a to pohledávku vedenou z titulu nevyúčtované zálohy v částce 800.000,-Kč fakturované fa č. 18/2009, pod položkou 7.19 a to z titulu neuhrazené faktury č. 200900091 v částce 687.163,10 Kč a pod položkou 7.33 z titulu neuhrazené faktury č. 200900085 v částce 16.660,-Kč. Dle žalobce shora uvedené pohledávky neměly být do soupisu majetkové podstaty zahrnuty, jelikož neexistuje právní důvod jejich vzniku a v účetnictví dlužníka jsou evidovány neoprávněně. K položce 7.18 seznamu, tedy k pohledávce ve výši 800.000,-Kč fakturované fa č. 18/2009 žalobce uvádí, že záloha byla beze zbytku vykázána a zkonzumována fakturou č. 39/2009, 40/2009 a 49/2009. K položce 7.19 seznamu-k pohledávce ve výši 678.163,10 Kč fakturované fa č. 200900091 žalobce uvádí, že tuto fakturu úpadce vystavil jako reklamaci na provedené práce žalobcem. K položce 7.33 seznamu-k pohledávce ve výši 16.660,-Kč fakturované na fa. č. 200900085 žalobce uvádí, že tato zanikla jednostranným započtením s pohledávkou žalobce s fa. č. 35/2009 dne 11.9.2009.

Žalovaný soudu ve své replice na žalobu sdělil, že žalobce jako úpadcův dlužník není aktivně legitimován k podání žaloby o vyloučení pohledávky.

Soud vyzval účastníky, aby sdělili, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání jen na základě účastníky předložených listinných důkazů nebo zda se vzdávají práva účasti na projednávané věci, popřípadě zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání (§ 115a o.s.ř.). Zároveň byli poučeni o tom, že pokud tato výzva zůstane ve stanovené lhůtě 10 dnů bez vyjádření, bude mít soud zato, že účastník, který se nevyjádřil, proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání nemá námitek (§101 odst. 4 o.s.ř.). Oba účastníci se písemně vyjádřili, že souhlasí, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání.

Soud má za zjištěné, že

-usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 6985/2009-A-31 ze dne 1.4.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka JT eko s.r.o., v likvidaci, IČ: 27658511, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, insolvenčním správcem byl určen Juřena, Orbes a spol., veřejná obchodní společnosti, IČO: 29024382, se sídlem Nábřeží 599, Zlín, -insolvenční návrh byl podán věřiteli dne 13.10.2009 , -podáním ze dne 6.2.2012, které žalobce obdržel dne 14.2.2012, žalovaný vyrozuměl žalobce o tom, že do soupisu majetkové podstaty úpadce sepsal pod položkou 7.18 soupisu a to pohledávku vedenou z titulu nevyúčtované zálohy v částce 800.000,-Kč fakturované fa č. 18/2009, pod položkou 7.19 a to z titulu neuhrazené faktury č. 200900091 v částce 687.163,10 Kč a pod položkou 7.33 z titulu neuhrazené faktury č. 200900085 v částce 16.660,-Kč, v tomto podání byl žalobce poučen, že žalobou podanou do 30 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění se u insolvenčního soudu může domáhat rozhodnutí, aby sepsané pohledávky byly ze soupisu majetkové podstaty vyloučeny, -dne 13.3.2012 byla doručena žaloba insolvenčnímu soudu, -do soupisu majetkové podstaty ze dne 6.2.2012 jsou zahrnuty: pod položkou 7.18 pohledávka za dlužníkem Zdeňkem Kulhánkem ve výši 800.000,-Kč, doložená fakturou č. 18/2009 z důvodu nevyúčtované zálohy, pod položkou č. 7.19 pohledávka za dlužníkem Zdeňkem Kulhánkem ve výši 687.163,10 Kč doložená fakturou č. 200900091 a pod položkou 7.33 pohledávka za dlužníkem Zdeňkem Kulhánkem ve výši 16.660,-Kč doložená fakturou č. 200900085.

Podle ustanovení § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InsZ") se mohou osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, žalobou

podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle ustanovení § 225 odst. 2 InsZ musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. Podle ustanovení § 204 odst. 2 InsZ věřitelé, kteří se domáhají toho, aby věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota byla vyloučena z majetkové podstaty, tak mohou učinit jen vylučovací žalobou podle tohoto zákona. Vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty lze tak pouze při splnění následujících podmínek:

1. insolvenční správce zahrnul sporný majetek do soupisu majetkové podstaty, 2. žaloba byla podána včas, 3. žaloba byla podána proti insolvenčnímu správci, 4. v době rozhodování soudu trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (zjištěním úpadku, prohlášením konkursu) a majetek je stále zapsán v soupisu majetkové podstaty (nebyl ze soupisu majetkové podstaty vyňat či vyloučen), 5. osoba žalobce odlišná od dlužníka prokáže, že majetek neměl být do soupisu majetkové podstaty zahrnutý a zároveň že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty, svědčí jí.

V daném případě považuje soud za splněné čtyři prvně jmenované podmínky, když žalovaný zapsal sporné pohledávky do soupisu majetkové podstaty, žalobce podal vylučovací žalobu proti insolvečnímu správci včas a v době rozhodování zdejšího soudu probíhá i nadále insolvenční řízení, v jehož rámci je řešen dlužníkův úpadek konkursem, přičemž sporné pohledávky jsou stále zapsány v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Po zkonstatování, že žaloba byla podána v zákonné třicetidenní lhůtě v souladu s ustanovením § 225 odst. 2 insolvenčního zákona, kdy vyrozumění o soupisu majetkové podstaty bylo žalobci doručeno dne 14.2.2014 a žaloba byla podána dne 13.3.2012, se soud zabýval skutečností, zda žalobce prokázal nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že mu svědčí právo, které by vylučovalo zařazení věci do soupisu majetkové podstaty.

Dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu České republiky (usnesení ze dne 30.5.2006, sp. zn. 29 Odo 734/2006, usnesení ze dne 11.1.2007 sp. zn. 29 Odo 1367/2006, usnesení ze dne 28.2.2007 sp. zn. 305/2006) je typickým příkladem, kdy vylučovací žaloba musí být zamítnuta pro absenci předpokladu uvedeného v předchozím odstavci, je právě situace, ve které se vyloučení pohledávky sepsané do majetkové podstaty domáhá osoba, která je podle soupisu povinna úhradou sepsané pohledávky (úpadcův tvrzený dlužník). Dlužník má totiž možnost uplatnit (stejně, jako kdyby úpadku vůbec nebylo) argumenty proti závěru, že ten, kdo se po něm domáhá splnění dluhu, věřitelem není, jako obranu ve sporu o zaplacení sepsané pohledávky.

Po zhodnocení shora uvedených okolností za použití shora uvedených zákonných ustanovení soud žalobu zamítl, neboť dospěl k závěru, že žalobce neprokázal, že mu svědčí právo, které by vylučovalo zařazení věci do soupisu majetkové podstaty. Soud tak uzavírá, že

žalobce jakožto dlužníkův dlužník není oprávněn podat žalobu na vyloučení sporných pohledávek, a to ani v případě, kdyby uvedené pohledávky nebyly po právu, a proto žalobu pro nedostatek žalobcovi aktivní legitimace zamítl.

Přesto, že měl žalovaný ve věci plný úspěch a náleželo by u přiznání náhrady nákladů řízení dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř., žalovanému žádné náklady nevznikly a soud mu je tedy nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 16. října 2014

JUDr. Jitka Šťastná,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Černínská