91 ICm 2491/2013
91 ICm 2491/2013-29 (MSPH 91 INS 6326/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: JUDr. Josef Cupka, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, insolvenční správce dlužníka: LUMICA s.r.o. v likvidaci, IČ: 26152533, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, proti žalovanému : Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, o určení vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba s tím, aby bylo určeno, že pohledávka č. 8 žalovaného Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, nárok 1 a 2 ve výši 596.701,-Kč, není po právu, s e z a m í t á .

II. Žaloba s tím, aby bylo určeno, že pohledávka č. 8 žalovaného Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, nárok 3 ve výši 4,723.908,90 Kč není po právu, s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz (MSPH 91 INS 6326/2013) Odůvodnění:

Žalobce ve své žalobě uvedl, že žalovaný jako věřitel č. 8 přihlásil svoji přihlášku č. 8 v celkové výši 5,320.609,90 Kč do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. MSPH 91 INS 6326/2013, jako důvod vzniku pohledávky uvedl neuhrazené daňové povinnosti dlužníka. Na přezkumném jednání žalobce popřel shora uvedenou pohledávku žalovaného v celé výši, co do její pravosti, když pohledávka zanikla a to promlčením, neboť jde o pohledávku z titulu daňového nedoplatku, přičemž právo vymáhat takovou pohledávku se promlčuje ve smyslu ust. § 70 odst. 1 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, po 6 letech po roce, ve kterém se stal nedoplatek splatným. Žalobce žádá soud, aby rozhodl, že pohledávka žalovaného přihlášená přihláškou č. 8 v celkové výši 5,320.609,90 Kč není po právu.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil, že do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MPSH 91 INS 6326/2013 přihlásil přihláškou daňové pohledávky evidované na osobních daňových účtech dlužníka, jejíž přílohou byl výkaz nedoplatků č.j. 1929633/13/2001-24903-105249 ze dne 9.4.2013. Citovaná přihláška pohledávek se skládá z pohledávek, které dlužník přiznal v daňových přiznáních a hlášeních podaných dle ust. § 40 a 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Dlužník neplatil své daňové povinnosti, vyzval ho místně příslušný správce daně Finanční úřad pro Prahu 4 k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Dlužník splatné daňové pohledávky a penále nezaplatil v zákonné lhůtě, bylo přistoupeno k jejich vymáhání podle § 73 zákona o správě daní a poplatků. Žalovaný trvá na tom, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávky nepromlčené, vykonatelné, které jsou po právu a navrhuje, aby soud žalobu zamítl.

Soud má za zjištěné ze soudního spisu MSPH 91 INS 6326/2013, že dne 7.3.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníku. Usnesením ze dne 26.3.2013 č.j. MSPH 91 INS 6326/2013-A-14 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Žalovaný jako věřitel č. 8 přihlásil svoji přihlášku č.8 v celkové výši 5,320.609,90 Kč, tato přihláška se skládá z nároku č. 1 ve výši 548.479,-Kč, z nároku č. 2 ve výši 48.222,-Kč a z nároku č. 3 ve výši 4,723.908,90 Kč. Na přezkumném jednání dne 19.6.2013 byla přihláška vykonatelné pohledávky č. P 8 věřitele č. 8 (žalovaný) ve výši 5,320.609,90 Kč popřena insolvenčním správcem zcela, důvodem byla pravost, neboť pohledávky zanikly promlčením. Žaloba byla podána dne 11.7.2013. Soud tedy konstatuje, že žaloba byla dle ust. § 199 odst. 1 InsZ podána včas. Dne 17.9.2014 vzal věřitel č. 8 (žalovaný) svou přihlášku ve výši 548.479,-Kč (nárok 1) a ve výši 48.222,-Kč (nárok 2) zpět, tuto skutečnost vzal soud na vědomí usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13.10.2014 č.j. MSPH 91 INS 6326/2013-P8-7/3.

Ohledně pohledávky č. 8 nárok 1 ve výši 548.479,-Kč a nárok 2 ve výši 48.222,-Kč má soud za prokázané, že žalovaný věřitel č. 8 vzal svoji přihlášku pohledávky zpět dne 17.9.2014 ve výši 548.479,-Kč a ve výši 48.222,-Kč. Pohledávka žalovaného je tedy s ohledem na zpětvzetí nároku č. 1 a 2 v celkové výši 596.701,-Kč v insolvenčním řízení dlužníka nadále přihlášena pouze ve výši 4,723.908,90 Kč. Rozhodující je stav řízení ke dni vyhlášení rozsudku. (MSPH 91 INS 6326/2013)

Vzhledem k tomu, že předmětná pohledávka je ke dni rozhodování soudu sporná pouze ve výši 4,723.908,90 Kč, předmět sporu ve výši 596.701,-Kč jakož i důvod, pro který bylo vedeno soudní řízení odpadl a žalobce přesto na žalobě trval, nezbylo soudu, než žalobu jako nedůvodnou co do výše 596.701,-Kč zamítnout. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku v bodu I. uvedeno.

Soud tedy bude rozhodovat pouze o přihlášce č. 8 nároku č. 3 ve výši 4,723.908,90 Kč, který je tvořen 57 pohledávkami: (MSPH 91 INS 6326/2013) (MSPH 91 INS 6326/2013) (MSPH 91 INS 6326/2013) MSPH 91 INS 6326/2013) (MSPH 91 INS 6326/2013) (MSPH 91 INS 6326/2013)

Soud ve věci rozhodl, aniž by nařizoval jednání, neboť byly splněny podmínky ust. § 115a o.s.ř., podle kterého k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva na projednání věci vzdali, popřípadě s projednáním věci bez jednání souhlasí. Žalobce souhlasil s rozhodnutím věci bez nařízení ve svém podání soudu dne 25.10.2014. Žalovaný souhlasil s rozhodnutím věci bez nařízení konkludentně.

Mezi stranami není sporu o existenci výše uvedených pohledávek 1-57 v celkové výši 4,723.908,90 Kč, dále není spor o tom, kdy nastala splatnost jednotlivých pohledávek. Soud proto tyto nesporné skutečnosti vzal za prokázané. Sporné je, zda shora uvedené pohledávky jsou promlčené či nikoliv.

Z výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě ze dne 18.9.2003, 12.5.2004, 22.8.2005, 13.7.2006, má soud za prokázané, že žalovaný vyzýval dlužníka k úhradě daňového nedoplatku.

Z exekučního příkazu ze dne 6.6.2005 č.j. 87422/05/389940/4130 má soud za prokázané, že žalovaný vydal příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank na pohledávky č. 5-26 a 52-54 v celkové výši 1,710.779,-Kč. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.6.2005.

Z rozhodnutí o zřízení zástavního práva ze dne 14.12.2007 č.j. 356949/07/001941/3446 má soud za prokázané, že žalovaný zřídil k zajištění daňových pohledávek pod č. 1-57 v celkové výši 4,723.908,90 Kč zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka zapsaných na LV 4, k.ú. Vernéřov, obec Klášterec nad Ohří. Toto rozhodnutí bylo vydáno na částku 4,758.122,90 Kč, protože obsahuje i pohledávku ve výši 34.214,-Kč č. 057 87422/05/389940/4130 příslušenství daní, která nebyla zahrnuta do přihlášky č. 8. Toto rozhodnutí bylo doručeno dlužníku dne 20.12.2007 a nabylo právní moci dne 22.1.2008.

Z exekučního příkazu na prodej nemovitostí ze dne 18.4.2008 č.j. 146546/08/001941/3446 má soud za prokázané, že žalovaný nařídil provést prodej shora uvedené nemovitosti k vymožení vykonatelného nedoplatku v částce 1,713.243,-Kč. Tento příkaz nabyl právní moci dne 10.5.2008.

Z exekučního příkazu na prodej nemovitostí ze dne 18.4.2008 č.j. 146593/08/001941/3446 má soud za prokázané, že žalovaný nařídil provést prodej shora uvedené nemovitosti k vymožení vykonatelného nedoplatku v částce 3,105.117,90 Kč. Tento příkaz nabyl právní moci dne 10.5.2008.

Z rozhodnutí o zastavení řízení ze dne 23.11.2010 č.j. 366322/10/001941103446 a č.j. 366871/10/001941103446, která nabyla právní moci dne 10.12.2010, z potvrzení o zániku zástavního práva zřízeného rozhodnutím správce daně ze dne 23.11.2010 má soud za prokázané, že zástavní právo žalovaného zaniklo. (MSPH 91 INS 6326/2013)

Dle ust. § 58 zák. č. 337/1992 Sb. platného do 31.12.2010 příslušenstvím daně se rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty uložené podle tohoto nebo jiného daňového zákona. Příslušenství daně, s výjimkou pokut, sleduje osud daně, nestanoví-li správce daně svým rozhodnutím jinak. Zvláštní zákon může stanovit u příslušenství daně jeho rozpočtové určení odchylně od rozpočtového určení daně, k němuž bylo vyměřeno. Dle ust. § 63 odst. 1 zák. č. 337/1992 Sb. platného do 31.12.2010 daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

Dle ust. § 70 odst. 1 zák. č. 337/1992 Sb. platného do 31.12.2010 právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Dle ust. § 70 odst. 2 zák. č. 337/1992 Sb. platného do 31.12.2010 je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven; daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným, s výjimkou daňových nedoplatků zajištěných podle odstavců 4 a 5. Dle ust. § 70 odst. 3 zák. č. 337/1992 Sb. platného do 31.12.2010 k promlčení se přihlédne jen tehdy, je-li to daňovým dlužníkem namítáno, a jen v rozsahu uplatňované námitky. Po dobu výkonu rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem anebo do uspokojení z výtěžku veřejné dražby lhůta podle odstavců 1 a 2 neběží, a to až do právní moci rozhodnutí o ukončení těchto řízení nebo jeho ukončení; lhůta rovněž neběží po dobu přihlášení nedoplatku v insolvenčním řízení. Dle ust. § 70 odst. 4 zák. č. 337/1992 Sb. platného do 31.12.2010 je-li daňový nedoplatek zajištěn na movitých věcech, nemůže se zástavní právo promlčet, má-li věřitel zástavu v držení.

Dle ust. § 70 odst. 5 zák. č. 337/1992 Sb. platného do 31.12.2010 je-li daňový nedoplatek zajištěn zástavním právem na nemovitostech zápisem v příslušné evidenci, nelze do třiceti let po tomto zápisu proti uplatnění zajištěného práva namítat promlčení nedoplatku. Shora provedeným dokazováním bylo prokázáno, že k pohledávkám č. 1-57 uplatněné v přihlášce č. 8 nárok 3 v celkové výši 4,723.908,90 Kč bylo žalovaným zřízeno zástavní právo, o tomto úkonu se dlužník dozvěděl dne 20.12.2007. Šestiletá promlčení lhůta počala běžet od data uvedeného v tabulce shora, běh této lhůty byl tímto kvalifikovaným úkonem žalovaného (správce daně) směřujícího k zajištění předmětného nedoplatku ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků přerušen, a počala běžet nová promlčení lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven, tj. nová šestiletá lhůta počala běžet dne 1.1.2008 a skončila by 31.12.2013. Pohledávky žalovaného pod č. 1-57 uplatněné přihláškou č. 8 nárok 3 dne 17.4.2013 v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 91 INS 6326/2013 nebyly ke dni 17.4.2013 promlčeny. (MSPH 91 INS 6326/2013)

Soud na závěr jen podotýká, že k přerušení běhu promlčení lhůty nedošlo výzvou k úhradě nedoplatku, neboť v tomto případě se nejedná o kvalifikovaný úkon, nejde o úkon k zajištění, vybrání či vymožení daně (Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.8.2005 sp. zn. Ca 19/2005).

Soud tedy na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že pohledávka žalovaného č. 8 nárok 3 v celkové výši 4,723.908,90 Kč je po právu a proto soud žalobu ohledně tohoto nároku zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ; přes úspěch žalovaného ve věci nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek žádný z účastníků proti správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 14. září 2016 JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Černínská