8 Tz 108/2005
Datum rozhodnutí: 21.09.2005
Dotčené předpisy:
8 Tz 108/2005

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud jako soud pro mládež projednal ve veřejném zasedání konaném dne 21. září 2005 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Kůrkové a soudců JUDr. Milady Šámalové a JUDr. Jana Bláhy stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného mladistvého Z. D., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v N. S., proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 10 T 124/2002, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 10 T 124/2002, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 330 odst. 1 tr. ř., § 60 odst. 1 tr. zák. a v řízení, jež tomuto usnesení předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného mladistvého.

Napadené usnesení se z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.O d ů v o d n ě n í :

Obviněný mladistvý Z. D. byl rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 10 T 124/2002, uznán vinným trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 221 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 221 odst. 1 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák., § 79 odst. 1 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody na osm měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu stanovenou podle § 82 tr. zák. na sedmnáct měsíců. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 16. 1. 2003, sp. zn. 8 T 30/2002, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Tentýž okresní soud usnesením ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 10 T 124/2002, rozhodl, že podle § 330 odst. 1 tr. ř., § 60 odst. 1 tr. zák. obviněný mladistvý Z. D. vykoná trestní opatření odnětí svobody v trvání osmi měsíců z rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 10 T 124/2002. Podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. byl pro výkon tohoto trestního opatření zařazen do věznice s dozorem. Soud vyhotovil zjednodušené usnesení, které neobsahuje usnesení, poněvadž obviněný mladistvý i státní zástupkyně se vzdali práva stížnosti (§ 134 odst. 3 tr. ř.).

Toto usnesení nabylo právní moci dne 11. 2. 2005.

Podle § 266 odst. 1 tr. ř. podal ministr spravedlnosti proti označenému usnesení Okresního soudu v Karviné stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného mladistvého. Napadeným usnesením byl podle jeho názoru porušen zákon v neprospěch obviněného mladistvého v ustanovení § 330 odst. 1 tr. ř., § 60 odst. 1 tr. zák. a v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v řízení předcházejícím.

Pochybení Okresního soudu v Karviné spočívalo podle stěžovatele v tom, že samosoudkyně Okresního soudu v Karviné nedbala citovaných zákonných ustanovení, nevyžádala si před rozhodnutím o výkonu trestního opatření aktualizovaný opis rejstříku trestů, spokojila se pouze s jeho opisem ze dne 19. 8. 2002 a neověřila poznatky o jeho další trestné činnosti. Vytkl, že nezjistila, že trest, o jehož výkonu rozhodla, již neexistuje v důsledku jeho zrušení pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 15. 10. 2004, sp. zn. 1 Tm 38/2004, jímž byl obviněný mladistvý odsouzen za provinění výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a pokus provinění ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 221 odst. 1 tr. zák. k souhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody na deset měsíců se zařazením do věznice pro mladistvé, a to za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 10 T 124/2002, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Shrnul, že rozhodnutím o výkonu již neexistujícího trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců ve věznici s dozorem byl porušen zákon v neprospěch obviněného mladistvého.

Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 10 T 124/2002, byl v neprospěch obviněného mladistvého porušen zákon v ustanovení § 330 odst. 1 tr. ř., § 60 odst. 1 tr. zák. a v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v řízení předcházejícím, a aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, jakož i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost rozhodnutí, proti němuž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že stížnost pro porušení zákona je důvodná.

Podle § 330 odst. 1 tr. ř. o tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil nebo zda se nařídí výkon podmíněně odloženého trestu, rozhodne soud ve veřejném zasedání. Ve veřejném zasedání rozhodne soud i o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti podle § 60 odst. 1 trestního zákona.

Podle § 60 odst. 1 věty první tr. zák. jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.

Podle § 2 odst. 5 věty první tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tohoto zákona orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Je zjevné, že okresní soud citovaná hmotně právní a procesně právní ustanovení nerespektoval, rozhodl-li, že obviněný mladistvý vykoná trestní opatření odnětí svobody v trvání osmi měsíců z rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 10 T 124/2002, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařadil do věznice s dozorem.

Stěžovatel opodstatněně vytkl, že okresní soud nepostupoval podle ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř.

Z obsahu spisového materiálu plyne, že okresní soud nařídil veřejné zasedání a v něm provedl důkaz výslechem obviněného mladistvého, četl spisy Okresního soudu v Karviné sp. zn. 4 T 134/2004, 8 Tm 48/2004 a 1 Nt 2291/2004 a též zprávy Městského úřadu v O., odboru správy úřadu oddělení přestupků a V. ú. p. m. N. J. Nevyžádal si aktualizovaný opis z rejstříku trestů, neprovedl jím důkaz a neopatřil ani potřebné spisy o odsouzení obviněného mladistvého, jež byly významné z pohledu zamýšleného rozhodnutí soudu.

K rozhodnutí soudu, jímž nařídil výkon trestního opatření, vedlo patrně zjištění, že obviněný mladistvý ve vyznačené zkušební době podmíněného odsouzení na podkladě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 10 T 124/2002, nežil řádně, neboť byl pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 24. 8. 2004, sp. zn. 4 T 134/2004, odsouzen pro trestný čin podávání alkoholických nápojů mládeži podle § 218 tr. zák., kterého se dopustil ve dnech 16. 3. 2004 a 24. 3. 2004, k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody na sedm měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem, a to za současného zrušení výroku o trestu z pravomocného rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 11. 5. 2004, sp. zn. 1 Tm 28/2004, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Citovaným rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně byl uznán vinným trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák. a poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., kterých se dopustil dne 18. 1. 2004, a odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

Toto zjištění však není z pohledu v úvahu přicházejících odsouzení obviněného mladistvého úplné a jak vyplynulo z dokazování provedeného ve veřejném zasedání Nejvyššího soudu dokonce ani významné.

Nejvyšší soud si vyžádal aktuální výpis z rejstříku trestů a z relevantních spisů týkajících se odsouzení obviněného mladistvého zejména spis Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 1 Tm 38/2004. Těmito listinami provedl ve veřejném zasedání důkaz a zjistil, že námitky prezentované ve stížnosti pro porušení zákona jsou opodstatněné i v rovině hmotně právní.

V daných souvislostech je především významné, že z obsahu spisu Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 1 Tm 38/2004 se podává, že rozsudkem tohoto soudu ze dne 15. 10. 2004 byl obviněný mladistvý Z. D. uznán vinným proviněním výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a pokusem provinění ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 221 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák., § 31 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. k souhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody na deset měsíců a podle § 76 zákona č. 218/2003 Sb. a § 8 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb. byl pro jeho výkon zařazen do zvláštní věznice pro mladistvé. Současně byl zrušen výrok o souhrnném trestu z pravomocného rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 10 T 124/2002, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Tento rozsudek nabyl ohledně obviněného mladistvého Z. D. právní moci dne 20. 11. 2004.

Jasným důsledkem rozhodnutí soudu, jímž byl zrušen výrok o souhrnném trestu odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen, též je, že nelze rozhodnout o tom, zda se podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil, či zda trest vykoná.

Okresní soud proto pochybil již tím, nařídil-li veřejné zasedání k rozhodnutí podle § 60 odst. 1 tr. zák. Rozhodnutím o výkonu již neexistujícího trestního opatření odnětí svobody v trvání osmi měsíců ve věznici s dozorem byl evidentně porušen zákon v neprospěch obviněného mladistvého.Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 10 T 124/2002, byl porušen zákon v ustanovení § 330 odst. 1 tr. ř., § 60 odst. 1 tr. zák. a v řízení, jež tomuto usnesení předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného mladistvého.

Nezbytným důsledkem závěru, že napadeným usnesením byl porušen zákon v neprospěch obviněného mladistvého, byl výrok, jímž Nejvyšší soud toto usnesení, jakož i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil, aniž by přicházelo v úvahu učinit ve věci rozhodnutí nové.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. září 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková