8 Tvo 30/2005
Datum rozhodnutí: 20.07.2005
Dotčené předpisy:
8 Tvo 30/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky soud pro mládež rozhodl předsedkyní senátu dne 20. července 2005 o stížnosti obviněného mladistvého M. K., t. č. ve vazbě ve Vazební věznici L., proti usnesení Vrchního soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 27. 5. 2005, sp. zn. 10 Ntm 40/2005, o prodloužení vazby, t a k t o :

Podle § 144 odst. 4 tr. ř. se zpětvzetí stížnosti obviněného mladistvého M. K. b e r e n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný mladistvý M. K. (dále jen mladistvý) podal v zákonné lhůtě stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 27. 5. 2005, sp. zn. 10 Ntm 40/2005, kterým bylo na návrh předsedkyně senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, soudu pro mládež, rozhodnuto o prodloužení vazby jmenovaného mladistvého, a to do 23. 12. 2005.

Podáním učiněným prostřednictvím svého obhájce JUDr. I. M. doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud) dne 14. 7. 2005 mladistvý sdělil, že svoji stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 27. 5. 2005, sp. zn. 10 Ntm 40/2005, výslovně bere zpět.

Podle ustanovení § 144 odst. 2 tr. ř. oprávněná osoba může podanou stížnost vzít výslovně zpět, dokud o ní nebylo rozhodnuto.

V daném případě prohlášení o zpětvzetí stížnosti učinil mladistvý, tedy osoba, která předmětnou stížnost podala, učinil tak v době, než o ní bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto, a způsobem zákonu odpovídajícím. Uvedený projev vůle mladistvého je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř. a byl podán přímo k Nejvyššímu soudu, který je příslušný o takové stížnosti rozhodnout.

Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily vzít zpětvzetí stížnosti mladistvého M. K. na vědomí, bylo podle § 144 odst. 4 tr. ř. předsedkyní senátu rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. července 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová