8 Tdo 957/2005
Datum rozhodnutí: 17.08.2005
Dotčené předpisy:
8 Tdo 957/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. srpna 2005 o dovolání obviněného J. Č., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. 7 To 33/2005, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 1 T 1/2005, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. Č. n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. Č. vykonává trest odnětí svobody v trvání pěti roků, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 1 T 1/2005, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. 7 To 33/2005. Z podnětu dovolání obviněného Nejvyšší soud zrušil uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze a přikázal tomuto soudu nové projednání a rozhodnutí věci. Odpadl tedy podklad pro to, aby obviněný J. Č. nadále vykonával trest odnětí svobody, a vzhledem k ustanovení § 265l odst. 4 tr. řádu vyvstala nutnost rozhodnout, zda se obviněný bere do vazby.

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stádiu řízení nejsou, s ohledem na výměru uloženého trestu, jakož i pro časový odstup od činu, který je předmětem tohoto řízení, dány žádné konkrétní skutečnosti, jimiž by bylo možno přesvědčivě zdůvodnit existenci vazebních důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a) až c) tr. řádu. Proto rozhodl, že obviněný se do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. srpna 2005Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová