8 Tdo 861/2011
Datum rozhodnutí: 20.07.2011
Dotčené předpisy: § 337 odst. 1 písm. a) tr. zák.8 Tdo 861/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. července 2011 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném v neprospěch obviněného R. R., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 9 To 373/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 6 T 91/2010, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 9 To 373/2010.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. s e z r u š u j í další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Plzni p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu Plzeň město ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 6 T 91/2010, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. z důvodů podle § 188 odst. 1 písm. b) tr. ř. a § 171 odst. 1 tr. ř. postoupena Magistrátu města P., Odboru registru vozidel a řidičů, k projednání věc obviněného R. R. spočívající v tom, že
1) dne 16. 5. 2010 v 02.40 hodin v P., před domem v N. ulici, byl kontrolován hlídkou Policie ČR jako řidič osobního motorového vozidla tov. zn. Opel Astra,
2) dne 25. 5. 2010 v době od 17.05 do 17.16 hodin, v P., na B. p., na parkovišti u H. T. a dále u čerpací stanice pohonných hmot tamtéž, řídil osobní motorové vozidlo tov. zn. Opel Astra,
přičemž lustrací bylo zjištěno, že dne 29. 1. 2010 mu bylo doručeno oznámení Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města P. ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. MMP/14978/10, kterým mu bylo sděleno, že ke dni 1. 1. 2010 na základě pravomocně uložených sankcí za přestupky dosáhl celkového počtu 12 bodů podle bodového hodnocení porušením povinností stanovených zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dál jen zák. č. 361/2000 Sb. ) a dále, že uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno, pozbývá řidičské oprávnění, které tedy pozbyl uplynutím dne 5. 2. 2010,
a takto bylo rozhodnuto, neboť nejde o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, ale o skutek, který by mohl být jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek.

Proti tomuto usnesení soudu prvního stupně podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství Plzeň město, v neprospěch obviněného stížnost, kterou Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 9 To 373/2010, jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Nejvyšší státní zástupkyně napadla uvedené usnesení krajského soudu dovoláním podaným z důvodů podle § 265b odst. 1 písm. f), g), l ) tr. ř. v neprospěch obviněného R. R. Neztotožnila se s tím, že oznámení příslušného správního orgánu, kterým bylo oznámení Magistrátu města P., odboru registru vozidel a řidičů ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. MMP/14978/10, jímž bylo obviněnému sděleno, že v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení, pozbyl řidičského oprávnění, a je takto vyzýván k odevzdání řidičského průkazu, nemá kvality žádného rozhodnutí předpokládaného v ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Dovolatelka ve shodě s argumenty, které uvedla již ve stížnosti směřující proti usnesení soudu prvního stupně, i v podaném dovolání zdůraznila, že při podání návrhu na potrestání bylo vycházeno ze smyslu ustanovení § 123c zák. č. 361/2000 Sb., že příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči, který dosáhl celkového počtu 12 bodů, písemně oznámí tuto skutečnost a vyzve jej nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení k odevzdání řidičského oprávnění. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení doručeno, dotčený řidič pozbývá řidičské oprávnění. Ve své podstatě jde o rozhodnutí, neboť příslušný řidič má právo bránit se proti rozhodnutí jak řádnými, tak mimořádnými opravnými prostředky. Následné nerespektování ze strany řidiče je motivováno zmařením účelu uvedeného rozhodnutí. S ohledem na tento názor, který koresponduje se stanoviskem trestního kolegia Nejvyššího soudu, sp. zn. Tpjn 302/2010, je nutné za odnětí příslušného oprávnění podle jiného správního předpisu ve smyslu § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku považovat i pozbytí řidičského oprávnění u řidiče, který v bodovém hodnocení dosáhl 12 bodů a v důsledku toho mu bylo doručeno obecním úřadem s rozšířenou působností oznámení. Proto, řídí-li pachatel motorové vozidlo i poté, co mu bylo takto řidičské oprávnění odňato, naplňuje znaky trestného činu (přečinu) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Protože se u obviněného R. R. v projednávané věci o takový případ jedná, jeho jednání naplnilo zákonné znaky skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, a věc neměla být postoupena k projednání jako přestupek.

V závěru dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 věty druhé tr. ř., za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 9 To 373/2010, jakož i jemu předcházející usnesení Okresního soudu Plzeň město ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 6 T 91/2010 a všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a dále aby postupoval podle § 265 l odst. 1 tr. ř. a přikázal Okresnímu soudu Plzeň město, aby předmětnou věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání nejvyšší státní zástupkyně je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř., bylo podáno osobou oprávněnou podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř., v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.).

Vzhledem k tomu, že se dovolatelka neztotožnila s tím, pokud stížnostní soud zamítl stížnost státního zástupce, ač pro takový postup nebyly splněny zákonné důvody, protože soudy obou stupňů nesprávně věc obviněného pro právní stránce posoudily, a v důsledku toho neopodstatněně věc postoupily jinému orgánu, podala dovolání v souladu s důvody podle § 265b odst. 1 písm. f), g), l ) tr. ř. Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je možno dovolání podat, bylo-li rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž by byly procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 v písmenech a) až k) tr. ř. Dovolatelka použila dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho druhé alternativě, neboť namítla, že v řízení předcházejícím napadenému usnesení, byly dány důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. f), g) tr. ř. Dovolání je podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. možné podat, jestliže bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, o zastavení trestního stíhání, o podmíněném zastavení trestního stíhání, o schválení narovnání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí, a o ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání opřít, pokud rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Je tedy patrné, že dovolání s označenými dovolacími důvody koresponduje.

Nejvyšší soud neshledal důvody pro odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 tr. ř., a podle § 265i odst. 3 tr. ř., přezkoumal zákonnost a odůvodněnost výroků, proti nimž bylo dovolání podáno v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím závěrům.

Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se dopustí ten, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu.

Podle skutkových zjištění se podává, že obviněný jednak dne 16. 5. 2010 a jednak dne 25. 5. 2010 v P., řídil osobní motorové vozidlo tov. zn. Opel Astra, a to přesto, že dne 29. 1. 2010 mu bylo doručeno oznámení Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města P. ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. MMP/14978/10, kterým mu bylo sděleno, že ke dni 1. 1. 2010 na základě pravomocně uložených sankcí za přestupky dosáhl celkového počtu 12 bodů podle bodového hodnocení porušením povinností stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a dále, že uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno, pozbývá řidičské oprávnění, které tedy pozbyl uplynutím dne 5. 2. 2010.

Takto učiněná skutková zjištění se mimo jiné opírají o skutečnosti vyplývající z věci vedené Odborem registru vozidel a řidičů Magistrátu města P. sp. zn. MMP/14978/10, které obviněnému dne 27. 1. 2010 oznámení, v němž mu dalo na vědomí, že ke dni 1. 1. 2010 na základě pravomocně uložených sankcí za přestupky dosáhl celkového počtu 12 bodů podle bodového hodnocení porušením povinností stanovených zákonem č. 361/2000 Sb. V tomto oznámení byl obviněný dále podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. vyzván k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu uvedenému úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Bylo mu sděleno, že uplynutím 5 pracovnách dnů ode dne, v němž mu bylo oznámení doručeno, pozbývá řidičské oprávnění podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. Obviněný byl také poučen, že proti provedení záznamu bodů může podat písemné námitky u úřadu, který provedení záznamu zpracoval, a pokud budou námitky shledány oprávněnými, nejpozději do 10 dnů bude provedena oprava záznamu a obviněný bude písemně vyrozuměn o provedené opravě záznamu. Pokud by byly uplatněné námitky shledány neodůvodněnými, rozhodnutí by se zamítlo a provedený záznam byl potvrzen. Pokud by obviněný podal námitky proti záznamu, kterým bylo dosaženo 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. se ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušuje do dne, v němž rozhodnutí o zamítnutí námitek a potvrzení provedeného záznamu nabude právní moci (viz č. l. 30). Magistrát města P., odbor registru vozidel a řidičů sdělil Policii České republiky, Obvodnímu oddělení P., že námitky proti oznámení o dosažení 12 bodů nebyly podány (č. l. 31).

Na podkladě těchto skutečností Nejvyšší soud shledal, že v předmětné věci bylo postupováno v souladu s ustanovením § 123c odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., a v takovém případě proto platí, že za odnětí příslušného oprávnění podle jiného právního předpisu ve smyslu § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku je třeba považovat i pozbytí řidičského oprávnění u řidiče, který v bodovém hodnocení dosáhl 12 bodů, a v důsledku toho mu bylo doručeno obecním úřadem obce s rozšířenou působností oznámení a výzva podle § 123c odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, resp. v případě podání námitek proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, bylo pravomocně rozhodnuto tímto obecním úřadem podle § 123f odst. 3 cit. zák. č. 361/2000 Sb. o zamítnutí námitek řidiče, neboť je neshledal odůvodněné. V důsledku toho, pokud pachatel řídil motorové vozidlo i poté, co mu bylo takto řidičské oprávnění odňato rozhodnutím příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, naplnil znaky trestného činu (přečinu) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku (viz stanovisko č. 1/2011-II- Sb. rozh. tr.)

Ve smyslu uvedeného názoru je proto rozhodnutím i oznámení Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města P. ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. MMP/14978/10, v němž byly obviněnému dány na vědomí všechny rozhodné skutečnosti vyplývající z ustanovení § 123 písm. c), odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., včetně všech potřebných poučení. Uvedené oznámení je proto výzvou v duchu citovaného stanoviska Nejvyššího soudu, neboť došlo u obviněného k vybodování tj. pozbytí všech 12 bodů. V daném případě není překážkou, že obviněný nevyužil možnosti podat proti uvedenému oznámení námitky, a tudíž pravomocně pozbyl řidičské oprávnění dne 6. 2. 2010.

Z obsahu napadeného rozhodnutí je patrné, že soudy uvedený názor nerespektovaly, (příp. v době, kdy ve věci rozhodovaly, jim ještě nebyl znám), a protože v posuzovaném rozhodnutí vyjádřené úvahy s uvedeným názorem Nejvyššího soudu nekorespondují, nemohlo obstát. Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že zrušil podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 9 To 373/2010, jakož i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265 l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Plzni přikázal , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Nejvyšší soud přitom postupoval v souladu s § 265p odst. 1 tr. ř., podle kterého může být napadené rozhodnutí změněno jen na podkladě dovolání nejvyššího státního zástupce, jež bylo podáno v neprospěch obviněného.

Na stížnostním soudu poté, co se mu vrátí věc zpět, bude, aby uvedenou právní otázku znovu v souladu s vysloveným závazným právním závěrem nyní Nejvyšším soudem vyjádřeným posoudil a o vině obviněného ve shora naznačeném smyslu v souladu s konstatovaným právním závěrem znovu rozhodl.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).
V Brně dne 20. července 2011
Předsedkyně senátu: JUDr. Milada Šámalová